Liten orange fågel på en stubbe.

Remissvar: Näringslivets klimatomställning

Varje regering ska i början av mandatperioden ta fram en klimatpolitisk handlingsplan, för att visa hur man tänker se till att utsläppen minskar enligt klimatmålen. Tillväxtanalys är en av de myndigheter som har tagit fram underlag till arbetet med handlingsplanen. Vi har granskat underlaget, som handlar om näringslivets klimatomställning, ur ett kommunperspektiv, och har några kommentarer:

  • Märkligaste förslaget i rapporten: Tillväxtanalys menar att Sverige borde dra ner på klimatambitionerna för att i stället lägga sig på EU:s ambitionsnivå. Det här förslaget ligger helt utanför deras uppdrag. Att föreslå att man skruvar ner ambitionsnivån på ett mål för att det ska bli lättare att nå ser vi inte som någon bra lösning. Precis som Fossilfritt Sverige, 2030-sekretariatet, Hagainitiativet och en ständigt växande skara svenska företag, industrier och forskare poängterar gång på gång, så menar även vi det lönar sig att vara en föregångare. Långsiktiga spelregler lyfts ständigt av både näringsliv och kommuner som avgörande för att våga satsa och investera. Om vi rycker undan eller drar tillbaka det som är bestämt skapas osäkerhet som bromsar utvecklingen. Det är viktigt att Sverige står fast vid sina klimatmål och visar ledarskap och beslutsamhet att lyckas med omställningen.
  • Förslag nr 1 handlar om ersättningssystem för ny förnybar elproduktion. Detta är mycket viktigt för att öka incitamenten hos både kommuner och civila lokalsamhällen. Vi har kontakt med den pågående utredningen på området och poängterar att det är oerhört viktigt att ersättningssystemet även inkluderar redan befintliga vindkraftverk, så att kommuner som gått före inte missgynnas till förmån för kommuner som inte installerat någon vindkraft.
  • Förslag nr 46 handlar om att utveckla ett mer enhetligt verktyg som vägleder kommuner och andra hur de bör beakta växthusgasutsläpp från markanvändningsförändringar vid exploatering av mark. Syftet är att få bättre beslutsunderlag kopplade till kolpoolsförluster och förluster av andra värden vid exploatering av mark. Förslaget är bra, och det finns ett behov av detta i kommunerna.
  • Andra saker vi är positiva till är exempelvis förslag för att göra det lättare att använda spillvärme, att förlänga stödet till återvätning av utdikade torvmarker, öka skyddet av skog, att hitta ett bättre ersättningssystem för jordbruket än just nedsatt dieselskatt, att satsa mer på att minska matsvinnet, ett investeringsstöd för energieffektivisering, att en myndighetsledd hubb för upphandling av cement, betong m.m. med bra klimatprestanda.

Läs hela vårt remissvar här. 

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.