Karusell.

Analys: Få fart på klimatarbetet – 8 framgångsfaktorer

Vad använder vaktmästare i er kommun för alternativ till bil? Hur löser ni fossilfri reservkraft? Hur relaterar din kommuns klimatstrategi respektive energiplan till översiktsplanen? Har ni kollektivtrafikkort som löneförmån – hur funkar det?

Det är några av frågorna som dykt upp på vår mejllista i Klimatkommunerna under januari i år. På vår mejllista finns tjänstepersoner som dagligen jobbar med klimatomställning i kommuner och regioner. När vi nyligen gjorde en utvärdering av Klimatkommunernas arbete, lyfte flera just mejllistan och förmånen att ha klimatkollegor över hela landet som ställer frågor och ger snabba svar, som något av det de uppskattar mest med föreningen.

Är en mejllista i sin enkelhet en viktig pusselbit i omställning? Javisst. Det är kraftfullt, inspirerande och blir en fantastisk kunskapsbank.

Utifrån våra medlemmars diskussioner, på mejllistan och på våra träffar, sammanställde vi för ett par år sedan en lista över framgångsfaktorer och skickade till medlemmarna för inspel och synpunkter. Listan förfinades och utvecklades. Samstämmigheten från medlemmarna var stor. Vissa saker är helt enkelt avgörande för att få en lokal klimatomställning på plats. Här kommer åtta tips:

 • FASTSTÄLL EN PLAN FÖR KLIMATOMSTÄLLNINGSARBETET varje ny mandatperiod. Planen behöver innehålla mål och åtgärder som är tidsatta och ansvarsfördelade. Följ upp!
  Ja, en klimatstrategi eller motsvarande är steg ett för att bestämma vad som ska göras. Men både framtagandet av planen och implementeringen av den är minst lika viktigt. Om initiativet kommer uppifrån (från kommunstyrelsen), har vi sett att arbetet blir mer framgångsrikt.
 • SKAPA POLITISK SAMSYN PÅ DET LOKALA PLANET. Det ger långsiktighet och fart i arbetet. Ni kommer lättast överens över partigränserna om ni utforskar och lyfter synergieffekter av klimatåtgärderna – folkhälsa, ekonomi, attraktivitet, krisberedskap med mera.
  Skapa en gemensam berättelse om vägen till det klimatneutrala samhället, så blir det lättare att nå samsyn om vad som behöver göras. Hämta inspiration från de klimatåtgärder som är genomförda och skala upp dem. Koppla ihop klimatåtgärder med det hälsofrämjande arbetet och andra positiva sidoeffekter som beskriver hur ni vill att kommunen ska utvecklas.
 • Det är helt avgörande att det finns TJÄNSTEPERSON(ER) SOM HAR ARBETSTID för att arbeta klimatstrategiskt, att samordna och följa upp kommunens klimatarbete och vara spindeln i nätet. Det är också viktigt att hela kommunorganisationen känner ägandeskap i frågan.
 • VÅGA HANTERA MÅLKONFLIKTER. Uppdrag och mål som står i konflikt med varandra kan leda till att klimatåtgärder prioriteras bort eller slår fel. Typiska konfliktområden är exploatering, näringslivsetableringar, avkastningskrav och prisstyrning.
  Läs på, lyssna på forskningen och diskutera. Ofta är åtgärder som minskar utsläpp också positiva på flera andra sätt. Och åtgärder som ökar utsläppen ger ofta negativa konsekvenser på såväl ekonomi som hälsa. Exempelvis visar forskningen tydligt att utbyggnad av vägar ökar fordonstrafiken vilket ökar utsläppen och därmed luftkvaliteten. Satsningar på kollektivtrafik gör att fler kan åka och därmed förbättras både luftkvalitet och privatekonomi.
 • VAR EN LOKAL FÖREBILD OCH LEDARE – engagera lokala företag, civilsamhälle och medborgare i arbetet med att nå kommunens klimatmål. Ta stöd av akademin, forskare och studenter.
  Här finns många goda exempel att ta efter. Bjud in en kommun som har ett aktivt klimatsamarbete med näringslivet, eller som har ett eget klimatpolitiskt råd, att berätta om sitt arbete. Identifiera vad som är unikt för just er kommun (platser, näringar, hantverk, lokalkändisar, kulturevenemang m.m.) och hur ni, med hjälp av dem, kan skapa engagemang i omställningen.
 • VAR AKTIV REGIONALT OCH NATIONELLT. Klimatarbetet berör alla samhällssektorer. Därför behövs samordning och nära samverkan mellan lokal, regional och nationell nivå.
  Delta i myndigheternas dialoger och kunskapswebbinarier. Var med och snappa upp erfarenheter och dela med er. Och kontakta oss på Klimatkommunerna. Vi samlar beprövade klimatåtgärder, byter erfarenheter och lyfter svårigheter.
 • SÖK UTVECKLINGSMEDEL – REGIONALT, NATIONELLT OCH INTERNATIONELLT. Och ha en beredskap för att medfinansiera projekt.
  Många klimatåtgärder kräver en investering – men lönar sig på lång sikt. Länsstyrelserna har ofta bra sammanställningar över vilka utlysningar som är aktuella. Projektmedel behövs för att få fart på omställningen!
 • INKLUDERA LANDSBYGDEN. Här finns andra förutsättningar och möjligheter till omställning än i staden.
  Landsbygd är ett vitt begrepp som omfattar allt från större tätorter till skog och jordbruk. Hur ser den ut i er kommun? Vilka behov och intressen finns? Många av lösningarna i klimatomställningen sker på landsbygden.

Listan över framgångsfaktorer finns publicerad i Klimatguide kommunpolitiker som Klimatkommunerna lanserade i januari. Där finns också tips till politiker om vilka strategier och målsättningar som behöver komma på plats för att få fart på omställningen.

Maria Ivansson och Filippa Borgström
verksamhetsledare Klimatkommunerna

Analysen är publicerad på Aktuell Hållbarhet

 

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.