Intern organisation av klimatarbetet

Det vanligaste arbetssättet är att utse en samordnare, en arbetsgrupp och en styrgrupp för arbetet med klimatstrategin. I största möjliga mån bör man utnyttja redan befintliga grupper och strukturer i kommunen. I vissa fall kanske det redan finns en arbetsgrupp för energiplanering, miljömålen och/eller översiktsplanearbetet.

Den politiska styrgruppen kan vara särskilt sammansatt för klimatarbetet, eller så kan den bestå av en befintlig grupp, tex styrgruppen för pågående miljö- och hälsoarbete. Det viktiga är att det sker en löpande (gärna en gång i månaden) dialog mellan samordnaren och styrgruppspolitiker om de åtgärder som diskuteras i arbetsgruppen.

När det gäller valet av deltagare i arbetsgruppen kan detta skilja sig åt mellan kommuner. I vissa kommuner kan deltagarna vara personer som har ett genuint intresse av klimatfrågan och som själva sökt sig till (alternativt sökts upp av) samordnaren. I dessa fall är deltagarna med på frivillig basis och ställer upp i mån av tid. Fördelen med detta system är att man får engagerade deltagare från starten och i en liten kommun där samordnaren har ett bra kontaktnät kan det fungera riktigt bra.

Samtidigt kan resultatet i vissa fall bli att deltagarna i gruppen, i takt med ökad arbetsbelastning, prioriterar andra uppgifter högre än klimatstrategin. Därför har det i vissa kommuner varit mer framgångsrikt att deltagarna istället valts ut av ansvariga förvaltningschefer. Då kan samordnaren luta sig mot ett chefsbeslut i dialogen med deltagarna, om någon inte dyker upp.

Ett vanligt förfarande efter det att beslut tagits av kommunstyrelsen om genomförande av projektet, är att lyfta frågan om arbetsgruppen i ”stora chefsgruppen”. Denna grupp kan heta olika i olika kommuner, men syftar till den större grupp av chefstjänstemän som vanligtvis finns i varje kommun. Därefter skall cheferna själva peka ut ansvariga tjänstepersoner till arbetsgruppen som meddelas till samordnaren. Så här kan en förfrågan med e-post om deltagare i arbetsgruppen se ut.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.