Strategier o. dyl. för solel

Hej  

Jag heter Kjell Skogsberg och jobbar på Energikontor Norr. Jag har under det senaste året bl.a. jobbat med att stötta ett antal Norrbottenskommuner kring solel. Vi har haft kunskapshöjning om solelteknik ekonomi och finansieringsmodeller, gjort kartläggning av och ekonomiska uppskattningar för solel på några möjliga tak och fasader för respektive kommun, och nu stöttar vi de kommunerna som vill med implementeringen.

Men, jag skulle också vilja inspirera kommunerna att ta in solel i sina strategier/planer/mål, och jag undrar därför om ni kunde skicka mig exempel på hur era skrivningar om solel ser ut. Det kan vara både generella och väldigt konkreta, alla förslag tas tacksamt emot. Lättast för mig är om ni i så fall skriver t.ex. ”XX kommun, Energi- och klimatstrategi 2019; Kommunen ska undersöka möjligheten att sätta solel på taket för alla nya fastigheter …….” (eller hur det nu står).

På så sätt hoppas jag att ett antal av mina kommuner blir inspirerade att få in solel-skrivningar i sina dokument.

Stort tack på förhand!

/Kjell Skogsberg, Energikontor Norr

Svar från Lund

Hej,

I Lunds kommuns energiplan finns nedanstående åtgärder:

Åtgärd 3.4 Solceller på egna byggnader

Vid ny- och ombyggnad övervägs alltid om byggnader är lämpliga för solceller, så att nya solceller tas i bruk årligen. Ansvar: Servicenämnden, Renhållningsverket, Lunds kommuns fastighets AB, Lunds kommunala parkeringsbolag, Kraftringen AB  Tidplan: Löpande

Åtgärd 4.3 Kunskap för ökad mikroproduktion

Lunds kommun genomför kunskapshöjande aktiviteter kring småskalig förnybar energi samt underlättar för fastighetsägare att lagra och sälja el från småskalig elproduktion, t.ex. från solceller och vindkraft. Solkartan utvecklas och används som ett underlag. Kraftringen utvecklar tjänster inom området, inklusive nyttiggörande av småskalig överskottsvärme. Ansvar: Kraftringen AB, Kommunstyrelsen, Byggnadsnämnden Tidplan: Löpande

Åtgärd 4.4 Fysisk planering för mikroproduktion

Lunds kommun arbetar förvaltnings- och bolagsövergripande vid samhällsplanering i syfte att stimulera småskalig förnybar elproduktion och tillvaratagande av överskottsvärme vid stadsförnyelse och när nya stadsdelar utformas.  Ansvar: Byggnadsnämnden (huvudansvar), Kraftringen AB, Tekniska nämnden, Lunds kommuns fastighets AB, Servicenämnden

Hälsar

Linda Birkedal

Svar från Falköping

Hej!

I Falköpings nya klimatstrategi 2021-2030 finns följande text med:

Arbete pågår med att ta fram en mer detaljerad plan för solenergi.

Med miljövänliga hälsningar

Sara Lehman Svensson

Svar från Malmö

God morgon Kjell!

I Malmö har vi för tillfället bara denna formulering i vår budget som pekar direkt på solenergi, vårt nya miljöprogram har inte så specifika formuleringar och vår nya energistrategi har ”fastnat” i den demokratiska processen.

”Till år 2030 ska 15 procent av Malmös energibehov täckas av lokalt producerad solenergi.” – Malmö stads budget 2021
(https://malmo.se/download/18.4f363e7d1766a784af18ed8/1610706348463/Budget%202021%20Malm%C3%B6%20stad.pdf.pdf)

Har du frågor, kontakta då gärna Erik och Henrik som är inkopierade i detta svar.

Vänliga hälsningar Malin

Vårt nya miljöprogram finns på www.malmo.se/miljoprogram2030

Svar från Uppsala

Hej!

Här kommer svar från Uppsala.

Vårt övergripande geografiska mål är följande:
Mål: Till 2020 har cirka 30 MW effekt solenergi installerats, och cirka 100 MW till år 2030

Utöver det har vi ett politiskt uppdrag att ”Upprätta en solkommunstrategi, vilken bland annat rymmer mål om att samtliga av kommunkoncernen ägda fastigheter, där så är hållbart och möjligt, ska ha solceller på sina tak år 2025.”

Med vänlig hälsning

JOHANNA ANDERSSON

Svar från Linköping

Här finns Linköpings kommuns solelprogram och tillhörande handlingsplan.

Kommunens solelsmål lyder:

Linköping ska vara i Sverigetoppen vad gäller installerad soleffekt. Produktionen av solel ska utgöra minst fem procent av elanvändningen i Linköping år 2025 och minst 20 procent av elanvändningen år 2040. 

Målet uppnås genom att:

  • fastighetsägare och näringsidkare i Linköping har god kännedom om möjligheten att producera solel, är inspirerade och bidrar till att nå målet. 
  • Linköpings kommun och dess bolag har god kännedom om möjligheter till solelsproduktion, och bidrar till att nå målet  

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.