En fors som går igenom skogslandskap.

Klimatkommunernas samlade förslag till regeringen

Det är på kommunal nivå som konsekvenserna av klimatförändringarna till stor del hanteras. Det är också i kommunerna som en stor del av de utsläppsminskande åtgärder som är nödvändiga för att bromsa klimatförändringarna genomförs. Nu behöver nationell nivå öka takten och genomföra de övergripande systemförändringar som kan få hela landet att klara omställningen.

För att klara den omfattande samhällsförändring som vi är inne i, måste samverkan mellan alla inblandade aktörer stärkas. Statlig nivå har potential att vara den samlande kraft som krävs. Men, Klimatkommunerna ser med oro på hur utvecklingen går alldeles för sakta.

Som stöd i regeringens arbete med att ta fram en klimatpolitisk handlingsplan har vi samlat alla de förslag som vi genom åren identifierat som avgörande i klimatomställningen. Våra förslag lämnas till regeringen under det klimatmöte som hålls den 16 juni 2023.

Våra tre viktigaste förslag till den klimatpolitiska handlingsplanen är:

  1. Ta fram ett klimatavtal med finansiering till kommunernas klimatarbete enligt vårt förslag Inkludera alla kommuner i Sveriges klimatarbete genom ett klimatavtal. Vårt förslag ligger till grund för det underlag som Länsstyrelsen i Uppsala fick i uppdrag att ta fram som underlag till klimatpolitiska handlingsplanen. Länsstyrelsen valde att dela upp vårt förslag vilket tar udden av den effekt det skulle kunna få. Just kombinationen av finansiering och uppföljning genom en nationell samordningsfunktion är viktig.
  2. Inför ett nationellt mål om transporteffektivitet enligt Klimaträttsutredningens förslag i ”Rätt för klimatet” och ta fram en strategi för att nå målet. Detta är helt avgörande för många av de utmaningar kommuner står inför. Mer yta behöver frigöras till byggnation och klimatanpassning, luftkvaliteten behöver förbättras och klimatomställningen behöver bli rättvis.
  3. Sätt omgående in åtgärder för att nå 2030-målet om 70 % minskade utsläpp från transporter. Vi lyfter en mängd förslag kring detta i rapporten. Det viktiga är att den effekt som reduktionsplikten skulle ha fått, behöver kompenseras så att målet nås.

Läs hela rapporten Klimatkommunernas förslag till förändrad lagstiftning och nya styrmedel

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.