Kläder som viks i högar

Remissvar: Cirkulär hantering av textil och textilavfall

Vi skickade in vårt remissvar på regeringens promemoria Cirkulär hantering av textil och textilavfall den 15 juni.

Förslagen i promemorian innebär att det införs:
– en förklaring av uttrycket textilavfall
– krav på separat insamling
– krav på utsortering av textilavfall
– krav på att kommunerna ska lämna information för att främja återanvändning

Författningsförändringarna föreslås träda i kraft 1 januari 2025.

Klimatkommunerna understryker att det är av högsta vikt att producenterna tvingas ta ansvar för textilprodukterna de sätter på marknaden. Det är också viktigt att det är rena fraktioner som kommer till textilåtervinningsanläggningarna.

Vi ser att det kommer att behövas mycket kommunikation från kommunerna för att informera hushåll och verksamheter om att inte slänga trasor med kemikalier med mera i textilinsamlingen. Den kommunikationen behöver främja återanvändning och ta ett helhetsgrepp om textiliers klimatpåverkan och vikten av att gå till mer hållbara konsumtionsmönster.

I vårt remissvar skriver vi även att det bör stå uttryckligen i lagtexten att kommuner ska vidta åtgärder för att minska transporternas klimatpåverkan, när de ordnar transport av textilierna till textilsorteringsanläggningarna. Vi påpekar även att det i EU direktivet nämns att återanvändning samt reparationer ska förespråkas, men i promemorian nämns inte att kommunernas kommunikation ska omfatta reparationer, bara återanvändning.

Läs hela vårt remissvar här.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.