Kolsänkor är ett nytt område för de flesta kommuner. Det finns ett behov av kunskapsöverföring från forskare och föregångskommuner till övriga kommuner i landet. Den här sidan är tänkt som en kunskapsresurs för er som är miljö- och klimatstrateger, kommunekologer och stadsplanerare med strategiska funktioner i Sveriges kommuner. Vår förhoppning är att kolsänkor blir en naturlig del av klimatarbetet i Sveriges kommuner!

Enkät visar på behov av ökad kunskap

En enkät som vi nyligen genomfört med medlemmar i Klimatkommunerna visar på låg till medelhög kunskap om kolsänkor. Nästan alla vill veta mer både om åtgärder som kommuner själva kan göra och sådant som kan kommuniceras till andra aktörer.

Exempel på vad kommunerna vill ha kunskap om är metoder att gynna aktörer som arbetar med kolsänkor, data för att beräkna effekter av olika åtgärder, hur man kan hantera målkonflikter tex med biologisk mångfald, kunskap och erfarenhet av metoder för klimatsmart skogsskötsel och livsmedelsproduktion, om/vilka åtgärder kan göras på skyddad mark, åtgärder som bör undvikas pga. osäkert resultat, villkor kring storskalig koldioxidavskiljning och lagring från biokraftvärme m.m.

De flesta tycker att biokol, träbyggnad och ökning av andelen grönyta + trädplantering i urbana miljöer är viktiga åtgärder för deras kommuner. 12 av 17 ser bio-CCS som viktigt för deras kommuner. För att kunna ge bättre information till andra aktörer måste först kommunernas egna kunskaper öka, exempelvis om återvätning av torvmark, plöjningsfritt jordbruk och om sådd av perenna grödor.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.