Fossilfria kapitalplaceringar

De finansiella tillgångar en kommun äger och förvaltar kan många gånger ha lika stor eller större klimatpåverkan som hela den kommunala verksamheten. Hos många av Klimatkommunernas medlemmar står denna fråga högt på agendan och allt fler tar steget att se över sina finanser och rensa bort fossilfonderna.

2015 drev Klimatkommunerna projektet Gröna obligationer och ansvarsfulla investeringar finanserför att utbyta erfarenheter i arbetet med gröna finanser. Under projektet knöts kontakter med ett antal kunniga och engagerade personer från kommuner, landsting, banker, investerare, tredjepartsgranskare och andra organisationer, för att hjälpa fler kommuner, landsting och regioner att förverkliga sina idéer om gröna obligationer och fossilfria placeringar. Efter projektets slut har intresset för gröna finanser bland våra medlemmar ökat och arbetet har fortsatt.

Flera Klimatkommuner har emitterat gröna obligationer.  År 2013 var Göteborg den första staden i världen som gav ut en grön obligation och 2016 presenterade Göteborgs stad för första gången en resultatrapport för den gröna obligationen, en så kallad impact report. Då det inte finns någon standard för rapportering av klimat- och miljöpåverkan av gröna obligationer är Göteborg en aktiv part i att utveckla och förbättra metoder.

Utmaningar med fossilfria kapitalplaceringar omfattar aspekter som definitionen av ”fossilfritt”. Det finns ett behov av en gemensam metodik för att beräkna koldioxidavtryck. Mätmetoder finns men är begränsad i kvalitet och mängd. För att kunna avkolifiera måste man först veta vad som är kolifierat vilket det idag saknas en gemensam standard för. Att definiera systemgränser är en annan utmaning, att enbart ha exkludering som metod kan innebära att man sållar bort företag som investerar i grön omställning. Det är viktigt att ha ett livscykelperspektiv då ny teknik annars kan missgynnas i utsläppsmätningar om enbart utsläppen från tillverkningen räknas in och inte energibesparingen under produktens användning.

Förslag från Klimatkommunerna:

  • Transparent och standardiserad mätning. Att verka för en snabb metod- och verktygsutveckling för transparent redovisning och standardisering av mätning av koldioxidavtryck. Detta utvecklingsarbete bör ske genom samverkan mellan alla berörda aktörer: offentlig sektor, finanssektorn, näringslivet och civilsamhället.
  • Främja utvecklingen av marknaden för gröna obligationer. Standardisering som ökar transparens och verifierbarhet underlättar en expansion. Det bör ställas krav på offentliga aktörer att finansiera en viss andel av sina investeringar via gröna obligationer.
  • Krav på redovisning av koldioxidavtryck. Att formulera tydliga krav på att publicera koldioxidavtryck för alla pensionsfonder och aktiefonder hos de stora finansiella institutionerna. De bakomliggande drivkrafterna till utvecklingen av koldioxidavtrycket bör analyseras och redovisas.

Remissvar

Att främja gröna obligationer
Klimatkommunernas yttande till utredningen Att främja gröna obligationer (2018)

Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige 
Remissvar från Klimatkommunerna Ett klimatpolitiskt ramverk(2016)

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.