Varför ska vi ställa om?
Sidonyttor

Det finns många sidonyttor med färre bilar och mer gång, cykel och kollektivtrafik. Här är några argument för varför vi ska ställa om, utöver för klimatets skull.

Hälsa

Att ställa om vårt transportsystem till ett system där vi kör mindre bil och istället går eller cyklar oftare kan ha goda effekter på vår hälsa. Visste du till exempel att:

Samhällsekonomi

Genom att köra mindre bil och gå, cykla och resa kollektivt oftare kan vi också räkna med stora samhällsekonomiska vinster. Det visar flera studier som har räknat på det. Exempelvis har man sett att:

Näringsliv

När städer går före och ger mindre plats till bilvägar och parkering, till förmån för fotgängare, cyklister och kollektivtrafik, är många oroliga för att det kommer att påverka det lokala näringslivet negativt. Faktum är att det är precis tvärtom. Det finns gott om exempel på när kommuner stänger av vissa delar för biltrafik och det gynnar det lokala näringslivet. Se här:

  • I Madrid stängdes de centrala delarna ned för biltrafik mellan den 1 december och den 7 januari 2019 vilket gjorde att handeln ökade med närmare 10 % inom det bilfria området jämfört med samma period året innan. Källa: Madrid City Council 2019
  • Sedan 9th Avenue i New York fick begränsad biltrafik har handelns omsättning ökat med närmare 50 %. Källa: New York City Department of Transportation 2014
  • Gående spenderar i genomsnitt 40 % mer per månad än bilburna kunder visar en studie efter att trafikrestriktioner införts i ett större område i centrala London. Källa: Transport for London 2018
  • Studier visar att gående och cyklister i genomsnitt handlar mer än dubbelt så mycket per vecka som bilister samt studier från I Danmark har en studie visat att  gående och cyklister står för mer än tre fjärdedelar av samtliga kundbesök i Fredriksberg. Källa: Bent & Singa 2009, Clifton 2012, COWI 2019, HUI 2010, Mingardo 2009, Nederveen 1999, Sustrans 2006

Miljö & klimatanpassning

Inte nog med att ett minskat bilåkande kan ha goda effekter på vår hälsa, vår ekonomi och vårt näringsliv, det kan också göra oss mer anpassade och bättre rustade inför effekterna av klimatförändringarna i framtiden. Dessutom ger det oss bättre möjligheter att skapa grönare städer, med fler träd och grönytor som i sin tur ger oss renare luft. Visste du att:

  • Plåt, asfalt och betong släpper igenom 0% nederbörd medan en gräsmatta på sandig mark infiltrerar 100%. Källa: Green Cities
  • År 2019 bodde 3,55 miljoner personer, 34,5 procent av Sveriges befolkning, i miljöer med “låga nivåer av bostadsnära grönska”. Källa: Naturvårdsverket
  • Genom att öka ytan som täcks av trädkronor i en stad från 10 till 20 procent så kan temperaturen sänkas med mellan 3 och 8 grader. Källa: Natursidan
  • Ett stort problem för hälsan är alla små partiklar som finns i stadsluften. Genom att plantera fler träd i städerna kan vi minska mängden partiklar med upp till en fjärdedel. I särskilt utsatta gatumiljöer kan nya träd göra att mängden partiklar kommer under gränsvärdena i inandningsluften.

 

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.