Samverkan gör oss starkare

För att sprida medlemmarnas klimatarbete och växla upp takten i klimatarbetet samverkar vi med en rad aktörer. Några av dem har vi ett tätare samarbete med, dessa beskriver vi nedan.

Energy Cities

Klimatkommunerna är medlem i Energy Cities, en europeisk sammanslutning av städer för energiomställning.

2030-sekretariatet

Klimatkommunerna är partner i 2030-sekretariatet, som driver på och följer upp arbetet med fossiloberoende fordonsflotta 2030.

Fossilfritt Sverige

Klimatkommunerna deltar i regeringens initiativ Fossilfritt Sverige som samlar svenska aktörer som vill bidra till att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

European City Facility

Vi är svenskt kontaktnätverk för det europeiska initiativet European City Facility (EUCF), som ska ge skräddarsytt, snabbt och lättillgängligt stöd till mer än 200 kommuner och grupper av kommuner, i syfte att utveckla investeringskoncept. Dessa investeringskoncept är tänkta att hjälpa kommunerna att mobilisera kapital för att finansiera omställningen. Läs mer här

Viable Cities

Vi är medlem i Viable Cities som är ett strategiskt innovationsprogram med fokus på smarta hållbara städer. Programmets mission är att snabba på omställningen till klimatneutrala städer till 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser.

Nordic standard for climate work in cities

The “Nordic Climate project” is funded by the Swedish Ministry for Foreign Affairs and conducted by the Swedish Institute for Standards (SIS) in collaboration with Danish Standards (DS), the Finnish Standards Association (SFS), Icelandic Standards (IST) and Standards Norway (SN). The project’s overall objective is to support, via the standardisation tool, municipalities and regions in the Nordic countries with their climate work. On the 2nd of November a “progress meeting” was organised and the next step is to formulate scope proposals for two topics, “climate/carbon dioxide budgets for cities/regions (work group 1)” and “calculation methodology for climate emissions – territorial and consumption based – in cities/regions (work group 2)” as a basis for the development of Nordic standards. Read more

Borgmästaravtalet

Vad är Borgmästaravtalet?

Borgmästaravtalet är ett avtal för kommuner som vill gå längre i sitt klimatarbete. Syftet med avtalet är att lyfta fram det klimatarbete som görs på lokal nivå. Avtalet är öppet för alla typer av kommuner, små som stora och administreras av EU-kommissionen.  

Borgmästaravtalet 2020 och Borgmästaravtalet 2030

I oktober 2015 lanserades en ny omgång av Borgmästaravtalet som tar sikte på år 2030. Kommuner som tidigare har skrivit under Borgmästaravtalet 2020 kan nu ta ett nytt politiskt beslut och skriva under Borgmästaravtalet 2030. I den första omgången skrev kommuner under att de skulle minska utsläppen med minst 20 %. I det nya avtalet innebär utsläppsminskningar om minst 40%. Andra nyheter är att kommunen förbinder sig till att öka resiliensen mot klimatförändringar och att en energi/klimatstrategi (SEAP) ska skickas in inom två år efter underskriften. Utsläppsminskningsdelen av strategin ska bygga på en Baseline Emissions Inventory (basårsinventering). Resiliens/anpassningsdelen ska bygga på en Climate Change Risk and Vulnerability Assessment (Klimatrisk- och sårbarhetsanalys). Uppföljande rapportering ska ske med två års mellanrum. Vid dessa tillfällen kan man meddela ev. omprioriteringar i sina strategier.

Talarförfrågningar och övriga frågor

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.