Borås

Vi har ett skarpare klimatmål än det nationella.

Förutom målen utsläppen av koldioxid från energianvändning ska minska med 60 procent per invånare från 1990 till 2020 har kommunen även anslutit sig till Västra Götalandsregionens mål om en fossiloberoende region 2030. Målet har konkretiserats till en minskning av användningen av fossila bränslen med 80 procent till 2030, jämfört med 2004.

Vi har genomfört investeringar med hjälp av gröna obligationer.

Borås har finansierat klimatprojekt med gröna obligationer genom Kommuninvest.

Vi har eller har tagit beslut om fossilfria placeringar

Ur Regler för finansverksamheten i Borås Stad: ”Placeringarna ska ske på ett etiskt och miljömässigt försvarbart sätt, och verka i samma riktning som Borås Stads grundläggande värderingar kring ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Kommunen ska eftersträva att placera endast i företag som följer ILO:s kärnkonventioner och OECD:s program för multinationella företag. ILO:s kärnkonventioner rör fackliga rättigheter, skydd mot tvångsarbete, avskaffande av barnarbete och skydd mot diskriminering medan OECD:s riktlinjer för multinationella företag rör miljöskydd, informationsförmedling, konkurrens, anställning, konsumentintressen, beskattning, vetenskap och teknologi och bekämpning av mutor. Placeringar ska inte göras i företag vars omsättning härrör från områdena vapen, alkohol, spel, pornografi eller tobak. Placeringar ska inte göras i företag som har verksamhet med syfte att prospektera, exploatera, utvinna eller producera fossil energi.”

Vi har intern klimatväxling för resor med flyg och egen bil i tjänst.

Förvaltningar och bolag ska själva använda den inbetalda klimatavgiften till åtgärder som minskar klimatutsläppen eller ledar till att miljömålen nås. Systemet innebär att förvaltningar och bolag måste analysera sina resor och ta reda på vad de kan göra för att vi ska nå miljömålen.

Vi producerar förnybar el.

Inom den kommunala förvaltningen produceras 70 MWh solel och 63 MWh solvärme. Dessutom produceras fjärrvärme och el från biobränsleeldat kraftvärmeverk och biogas från avfall och avloppsslam.

Vi följer upp klimatpåverkan från livsmedelsinköpen.

Vi följer upp livsmedelsinköpens klimatpåverkan i vårt kostdataprogram. Det har gjort att antalet portioner med exempelvis ris har minskat och även mängden kött. Det finns en handlingsplan för matsvinn inom kärnverksamheterna.
Enligt ett budgetbeslut pågår nu ett pilotprojekt att införa en veganbuffé med tillägg kött, fisk och fågel på två skolor i kommunen. Syftet är att minska antalet specialkost, men testet lär även ha en påverkan på klimatet.
Palmolja ska fasas ut i all livsmedel (miljömål) och vi är en Fairtrade City.  vilket bidrar till minskad avskogning av regnskog och fattigdomsbekämpning. Andelen ekologiskt ska öka och alla restauranger inom kostorganisationen är KRAV-certifierade.

Vi engagerar förskolor och skolor i klimatarbetet

85 procent av skolorna är Grön Flaggcertifierade. Detta arbetet sker i ett samarbete med Navet, ett science center i Borås med fokus på miljö.

Vi samarbetar med näringslivet för att öka takten i klimatarbetet

Vi har samarbetsprojekt. Ett exempel är ett projekt mellan kommunen, akademin, ett åkeri, ett postorderföretag och Volvo som handlar om självkörande fordon mellan Viared och Göteborgs hamn. Sen finns det även ett projekt som handlar om att minska antalet stora fordon i centrum och skapa en distributionscentral.

Vi har minskat våra utsläpp med minst 40 procent sedan 1990.

Vi har minskat utsläppen med 41 % sedan 1990.

Våra fordon drivs till största delen med förnybart bränsle.

Ja!

I vår kommun görs mer än var tredje resa med cykel, kollektivtrafik eller till fots.

Enligt den senaste resvaneundersökningen görs 16 % av alla resor med gående, 26 % cykel och 16 % med kollektivtrafik. Läs mer om vårt arbete med att förbättra för cyklister i Borås här. 

Vi ställer klimatkrav på material vid byggnation och renovering av egenägda lokaler och bostäder.

Ja, vid enstaka tillfällen. Vi har en träbyggnadsstrategi som uppmanar till kravställningar som leder till ökad använding av trä som byggmaterial. Energi- och klimatstrategin säger: minska byggnationens klimatpåverkan genom att använda livscykelsperspektiv. Det finns exempel på genomförda projekt byggde helt utifrån LCA-tänk.

 

Vill du veta mer om Borås klimatarbete? Kontakta Peter Krahl Rydberg, Borås Stad.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.