Borås

Vi ställer krav på materialval (tex genom livscykelanalys) för att minska klimatpåverkan vid nybyggnationer, större ombyggnationer och renoveringar av kommunägda lokaler och bostäder

Delvis och trend ökande. 2022 färdigställs ett nytt bostadshus med noggrann LCA planering och trästomme. I flera projekt undersöks och införs lösningar för att minska på klimatavtrycket från byggnationen.

Vi engagerar regelbundet förskolor och skolor i klimatarbetet

Projekt På egna ben för att få fler att cykla eller gå till skolan. Grön Flagg med arbetssätt kring hållbar utveckling i undervisningen. Samtliga av Borås Stads förskolor arbetar med att undervisa om hållbar utveckling i skolan. Samarbeta med kunskaps- och utbildningscenter Navet.

Projekt ”Drömstaden” där åk 5 klasser kan delta, studiebnesök, kunskap, skapande och möten.

Vi har ett strukturerat samarbete med näringslivet för att uppnå klimatmålen

Samarbete kring t.ex. hållbara transporter såsom smarta cityleverenser, långa och effektivare lastbilar.
Projekt kring hållbara textiler genom Science Park Borås.

Vi har tagit beslut om att bli en klimatneutral kommun/region (det geografiska området)

16% minskning av utsläpp per år för samhälle och organisation. Inget konkret målår men med en sådan minskningstakt skulle mycket låga utsläppsnivåer kunna uppnås runt 2030. Samtidigt pågår ett arbete för att öka lagring/negativa utsläpp som komplement.

Borås Stad har startat projektet Klimatneutrala Borås 2030 via Viable Cities.

Vi har ett internt klimatväxlingssystem för att styra mot val av hållbara färdmedel vid tjänsteresor

1,5 kronor för varje kg koldioxid från fossila bränslen och flygresor beräknas en gång om året till respektive förvaltnig och bolag. Avgiften kan användas internt för klimat- och miljöåtgärder och om så inte sker debiteras avgiften och samlas i en fond för miljöprojekt.

Vi arbetar aktivt för att skapa kolsänkor i kommunen

Vi arbetar med att skapa kolsänkor bland annat genom kompostering av park- och trädgårdsavfall. Det finns en skötselkod för buskage som möjliggör att löv blåses in i buskagen på hösten och får således förmultna på plats. Gräsklipp blir också kvar. Vi planterar även träd i staden och gör testförsök med biokol.

Vi följer upp klimatpåverkan från livsmedelsinköpen.

Inköpen av livsmedel klimatberäknas i ett verktyg. Måltider klimatberäknas och optimeras. Matsvinn mäts i ett flertal verksamheter.

Vi producerar egen förnybar el

1 240 MWh solel, 35 000 MWh vattenkraft, 200 000 MWh kraftvärme, totalt ca 236 GWh

Vi har minskat våra utsläpp inom det geografiska området med minst 40 procent sedan 1990

Utsläppen har minskat med 47 % sedan 1990.

Utsläppen redovisas här enligt den internationella standarden för kommuner ”Common Reporting Framework” utvecklad av Global Covenant of Mayors. Alla växthusgaser omfattas. Till Scope 1 hämtas data från Nationella emissionsdatabasen SMED (CO2ekv) men utsläpp från lokal el- och fjärrvärmeproduktion tas bort. Istället beräknas i Scope 2 utsläppen från el- och fjärrvärmeanvändningen. Data till Scope 2 (el- och fjärrvärmeanvändning i MWh) hämtas från SCB Kommunala och regionala energibalanser (KRE). Elanvändningen multipliceras med emissionsfaktorn (kg CO2e/MWh) för svensk elproduktion (data från SCB). Reservation för sekretess i KRE-databasen. Emissionsfaktorer från Naturvårdsverket. Inga påslag för uppströms- eller nedströmsutsläpp.

Vill du veta mer om Borås klimatarbete? Kontakta Oskar Lindberg, Borås Stad.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.