Botkyrka

Vi har beslut om att bli en klimatneutral kommun.

Vi har som mål att Botkyrka som geografiskt område ska vara fossilbränslefritt senast år 2030 och klimatneutralt senast år 2045. Kommunen som organisation ska vara klimatneutral senast år 2025.

Läs mer i Klimatstrategi för Botkyrka.

Vi har minskat våra utsläpp inom det geografiska området med minst 40 procent sedan 1990.

Mellan 1990 och 2018 har våra utsläpp av koldioxid minskat med 72 % och utsläppen av koldioxidekvivalenter har minskat med 67%.

Våra fordon drivs till största delen med förnybart bränsle.

Ja! Till 100 %. De lätta fordonen drivs i huvudsak av biogas, men även el. Tyngre fordon tankas på HVO. Flera nya biogastankställen har öppnats i kommunen.

Vi har intern klimatväxling för resor med flyg och egen bil i tjänst.

Vår flygresor klimatkompenseras via vår upphandlade reseleverantör. Enligt kommunens mötes- och resepolicy ska användandet av privat bil i tjänsten undvikas. I de fall där medarbetare har arbetsuppgifter som inte kan lösas på annat sätt än genom användningen av privat bil i tjänsten ska ett avtal skrivas mellan parterna som reglerar hur användningen och ersättningen ska ske. Övriga undantag ska alltid godkännas skriftligt av ansvarig chef.

Vi producerar förnybar el.

Ja, vi har solceller. Kommunens bostadsbolag äger också ett vindkraftverk.

I vår kommun görs mer än var tredje resa med cykel, kollektivtrafik eller till fots.

I Botkyrka görs 30 % av resorna med kollektivtrafik, 16 % till fots och 0 % med cykel. Vi ingår i Stockholms regionens resvaneundersökning som görs var 4:e år, senast år 2019. Kommunen gör också en egen resvaneundersökning vart annat år i samband med kommunens medborgarundersökning, senast år 2020.

Vi följer upp klimatpåverkan från livsmedelsinköpen.

Via vårt inköpssystem följer vi upp CO2 vid inköp av livsmedel. Köken mäter matsvinn en vecka per termin. Transporten av livsmedel ingår i vår upphandlade centrala varudistributionscentral alla transporter är 100 % fossilbränslefria.

Vi engagerar förskolor och skolor i klimatarbetet

Klimatfrågor ingår som en viktig del i Botkyrka naturskolas undervisning som vänder sig till skolelever i kommunen med fokus på årskurs 5. Naturskolan har funnits i Botkyrka sedan 1988.

Vi har eller har tagit beslut om fossilfria placeringar

Kommunen placerar inte i företag som utvinner fossila bränslen (olja/kol/gas) då dessa bedöms ha stor negativ klimatpåverkan. Fonden placerar heller inte i bolag som har sin huvudsakliga verksamhet inom oilservices (tex pipelines) eller elkraftbolag som i huvudsak producerar el med kol eller olja; här avses 10 procent av bolagets totala omsättning.

 

Vill du veta mer om Botkyrkas klimatarbete? Kontakta Jessica Nyberg, Botkyrka kommun.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.