Botkyrka

I vår kommun görs mer än var tredje resa med cykel, kollektivtrafik eller till fots.

I Botkyrka görs 30 % av resorna med kollektivtrafik, 16 % till fots och 0 % med cykel. Vi ingår i Stockholms regionens resvaneundersökning som görs var 4:e år, senast år 2019. Kommunen gör också en egen resvaneundersökning vart annat år i samband med kommunens medborgarundersökning, senast år 2020.

 

Vi ställer krav på materialval (tex genom livscykelanalys) för att minska klimatpåverkan vid nybyggnationer, större ombyggnationer och renoveringar av kommunägda lokaler och bostäder

Ja, de personer som tar fram projekteringsanvisningar har i uppdrag att aktivt arbeta in klimatperspektivet.

Våra fordon drivs till största delen (75-100 %) med förnybart bränsle eller el

Ja! Till 100 %. De lätta fordonen drivs i huvudsak av biogas, men även el. Tyngre fordon tankas på HVO. Flera nya biogastankställen har öppnats i kommunen.

Vi ställer klimatkrav i upphandling av kapitalförvaltningstjänster

För att kunna delta i upphandling måste anbudsgivare förbinda sig att följa vår ”Riktlinje för placering och förvaltning av Botkyrka kommuns finansiella tillgångar”

Kommunen placerar inte i företag som utvinner fossila bränslen (olja/kol/gas) då dessa bedöms ha stor negativ klimatpåverkan. Fonden placerar heller inte i bolag som har sin huvudsakliga verksamhet inom oilservices (tex pipelines) eller elkraftbolag som i huvudsak producerar el med kol eller olja; här avses 10 procent av bolagets totala omsättning.

 

Vi har tagit beslut om att bli en klimatneutral kommun/region (det geografiska området)

Ja, Botkyrka ska vara klimatneutralt senast år 2045. I målet ingår kommuninvånarnas, företag och andra verksamheters indirekta klimatutsläpp det vill säga de utsläpp av växthusgaser som genereras av deras inköp av varor och tjänster. Utsläppen beräknas utifrån ett livscykelperspektiv. I målet ingår även de koldioxidsänkor som finns inom kommunens gränser.

Läs mer i Klimatstrategi för Botkyrka.

Vi följer upp klimatpåverkan från livsmedelsinköpen.

Via vårt inköpssystem följer vi upp CO2 vid inköp av livsmedel. Köken mäter matsvinn en vecka per termin. Den här terminen erbjuder vi tre utbildningar kring matsvinn och för förskolorna anordnar vi ”matsvinnskampen”. En tävling för att engagera hela förskolan i att minska matsvinnet.

Transporten av livsmedel ingår i vår upphandlade centrala varudistributionscentral alla transporter är 100 % fossilbränslefria.

Vi producerar egen förnybar el

Sol och vind. Kraftvärmeverket har 90 % förnybart i bränslemixen.

Vi har minskat våra utsläpp inom det geografiska området med minst 40 procent sedan 1990

Utsläppen har minskat med 55 % sedan 1990.

Utsläppen redovisas här enligt den internationella standarden för kommuner ”Common Reporting Framework” utvecklad av Global Covenant of Mayors. Alla växthusgaser omfattas. Till Scope 1 hämtas data från Nationella emissionsdatabasen SMED (CO2ekv) men utsläpp från lokal el- och fjärrvärmeproduktion tas bort. Istället beräknas i Scope 2 utsläppen från el- och fjärrvärmeanvändningen. Data till Scope 2 (el- och fjärrvärmeanvändning i MWh) hämtas från SCB Kommunala och regionala energibalanser (KRE). Elanvändningen multipliceras med emissionsfaktorn (kg CO2e/MWh) för svensk elproduktion (data från SCB). Reservation för sekretess i KRE-databasen. Emissionsfaktorer från Naturvårdsverket. Inga påslag för uppströms- eller nedströmsutsläpp.

Vill du veta mer om Botkyrkas klimatarbete? Kontakta Jessica Nyberg, Botkyrka kommun.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.