Trollhättan

Vi har minskat våra utsläpp inom det geografiska området med minst 40 procent sedan 1990

Våra utsläpp har minskat med 61% sedan 1990!

Utsläppen redovisas här enligt den internationella standarden för kommuner ”Common Reporting Framework” utvecklad av Global Covenant of Mayors. Alla växthusgaser omfattas. Till Scope 1 hämtas data från Nationella emissionsdatabasen SMED (CO2ekv) men utsläpp från lokal el- och fjärrvärmeproduktion tas bort. Istället beräknas i Scope 2 utsläppen från el- och fjärrvärmeanvändningen. Data till Scope 2 (el- och fjärrvärmeanvändning i MWh) hämtas från SCB Kommunala och regionala energibalanser (KRE). Elanvändningen multipliceras med emissionsfaktorn (kg CO2e/MWh) för svensk elproduktion (data från SCB). Reservation för sekretess i KRE-databasen. Emissionsfaktorer från Naturvårdsverket. Inga påslag för uppströms- eller nedströmsutsläpp.

Våra fordon drivs till största delen (75-100 %) med förnybart bränsle eller el

Vi producerar egen förnybar el

Vi har biobaserad kraftvärme och lite solceller.

Vi arbetar aktivt för att skapa kolsänkor i kommunen

Vi följer upp klimatpåverkan från livsmedelsinköpen.

Vi har uppsatta mål för klimatpåverkan och matsvinn. Uppföljning sker tre gånger per år. Gemensamma menyer har införts för att underlätta inköp av klimatsmart mat. För minskat matsvinn har delaktighet från medarbetare och chefer, stängda omsorgsrestauranger, receptberäkning med hjälp av Matilda (kostplaneringssystemet) samt ett stort engagemang gjort att vi nått uppsatt mål.

Vi ställer krav på materialval (tex genom livscykelanalys) för att minska klimatpåverkan vid nybyggnationer, större ombyggnationer och renoveringar av kommunägda lokaler och bostäder

Ja, vid enstaka tillfällen. Det kommunala bostadsbolaget Eidar har i nyproduktion börjat ställa krav på att dels klimatberäkna byggprocessen samt att i en utvärderingsmatris i förfrågningsunderlag premiera låg klimatpåverkan.

 

Om du vill veta mer om vårt klimatarbete, kontakta Agnes Falck, Trollhättans kommun

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.