Kristianstad

Vi ställer klimatkrav i upphandling av kapitalförvaltningstjänster

Krav ställs exempelvis på att placeringar inte får ske i företag som har verksamhet inom utvinning av fossila bränslen.

Vi arbetar aktivt för att skapa kolsänkor i kommunen

Vi jobbar med att öka kolsänkan genom återvätning av torvmark och trädplantering i stadsmiljö.

Vi har ett internt klimatväxlingssystem för att styra mot val av hållbara färdmedel vid tjänsteresor

Klimatväxlingssystemet omfattar kommunens samtliga nämnder och förvaltningar. Avgifterna belastar verksamheterna, men går tillbaka till förvaltningarna för att användas till åtgärder som minskar användningen av fossilbränsle. Vid inköp av fossila drivmedel (bensin och diesel) läggs en avgift till som motsvarar 10 procent av kostnaden för inköpet. När en arbetsplats betalar ut bilersättning till en medarbetare som använt egen bli i tjänsten läggs det till en avgift på 20 procent (avgiften belastar verksamheten). Flygresor som utförs av anställda eller förtroendevalda i tjänsten får tillägg med en klimatväxlingsavgift på 15 procent av kostnaden för resan.

Våra fordon drivs till största delen (75-100 %) med förnybart bränsle eller el

Vår fordonsflotta är till en stor del fossilbränslefri. Detta bland annat tack vare att vi under många år satsat på biogas. I Kristianstad kan fordonsägare tanka närproducerad biogas i sina bilar. Biogasen produceras från matavfall, gödsel och restprodukter från livsmedelsindustrin i närområdet. Läs mer om vårt arbete med biogas.

I vår kommun görs mer än var tredje resa med cykel, kollektivtrafik eller till fots.

I vår kommun ser färdmedelsfördelningen ut så här: gång: 7 %, cykel 11 %, tåg+buss 15 %

Vi producerar egen förnybar el

Vi producerar egen el i vårt kraftvärmeverk och genom solceller.

Vi följer upp klimatpåverkan från livsmedelsinköpen.

Ja, klimatpåverkan från livsmedel följs upp i årlig klimatredovisning. Vårt verktyg för att göra dessa beräkningar av klimatpåverkan, hanteras av DKAB, Hantera livs. Ett analys och uppföljningsverktyg för livsmedel. I Hantera finns alla livsmedel från alla producenter i en sortimentsbok, och denna förteckning har RISE uppdaterat med aktuella värde för co2 utsläpp. Kontinuerliga svinnmätningar i verksamheterna.

Vi engagerar regelbundet förskolor och skolor i klimatarbetet

Sedan 2017 utbildar vi Klimatambassadörer i grundskolan. Vi har även en årlig klimatdag för lärare och elever.

Vi har ett strukturerat samarbete med näringslivet för att uppnå klimatmålen

Ja, vi samarbetar med näringslivet inom nätverket Klimatallians Skåne Nordost.

Vi ställer krav på materialval (tex genom livscykelanalys) för att minska klimatpåverkan vid nybyggnationer, större ombyggnationer och renoveringar av kommunägda lokaler och bostäder

Vi strävar efter att använda oss av miljöcertifieringen Miljöbyggnad Silver enligt Sweden Green Building Councils (SGBC) kriterier vid alla större byggnationer.

Vi har tagit beslut om att bli en klimatneutral kommun (det geografiska området kommunen)

Vi deltar i det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities med satsningen Klimatneutrala Kristianstad 2030!

 

 

Vill du veta mer om Kristianstads klimatarbete?
Kontakta Magnus Lund, Kristianstads kommun. 

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.