Helsingborg

Vi har tagit beslut om att bli en klimatneutral kommun/region (det geografiska området)

Vi ska ha netto-noll utsläpp av växthusgaser år 2030! I samband med vårt deltagande i Viable Cities ”100 klimatnutrala städer” och EU Mission Cities ”100 climate neutral and smart cities” har vi skärpt vårt geografiska målår från 2035 till 2030. Målåret är förankrat hos förvaltningar, bolag och politik, men vi har inte landat en slutgiltig definition ännu. Detta kommer att ske senast i samband med att vi tar fram en ny klimat-och energiplan, med start 2023. Vi kommer åtminstone hålla oss inom mission cities gräns för klimatneutralitet (max 20 % kompensation av 1990 års utsläpp).

Läs mer i Helsingborg Stads Klimat- och energiplan. 

Vi har minskat våra utsläpp inom det geografiska området med minst 40 procent sedan 1990

Vi har minskat utsläppen med 52 % sedan 1990.

Utsläppen redovisas här enligt den internationella standarden för kommuner ”Common Reporting Framework” utvecklad av Global Covenant of Mayors. Alla växthusgaser omfattas. Till Scope 1 hämtas data från Nationella emissionsdatabasen SMED (CO2ekv) men utsläpp från lokal el- och fjärrvärmeproduktion tas bort. Istället beräknas i Scope 2 utsläppen från el- och fjärrvärmeanvändningen. Data till Scope 2 (el- och fjärrvärmeanvändning i MWh) hämtas från SCB Kommunala och regionala energibalanser (KRE). Elanvändningen multipliceras med emissionsfaktorn (kg CO2e/MWh) för svensk elproduktion (data från SCB). Reservation för sekretess i KRE-databasen. Emissionsfaktorer från Naturvårdsverket. Inga påslag för uppströms- eller nedströmsutsläpp.

Vi har ett internt klimatväxlingssystem för att styra mot val av hållbara färdmedel vid tjänsteresor

Sedan juni 2017 har Helsingborg ett klimatväxlingsprogram där resor med flyg och egen bil i tjänsten beläggs med en avgift som motsvarar 50 procent av kostnaden för resorna. Pengarna som kommer in används till att bekosta resor med kollektivtrafiken och bidrag till el-cyklar. Antalet flygresor har minskat med 30 procent och antalet mil med egen bil i tjänsten har också minskat med 30 procent sedan fonden infördes. Framförallt väljs oftare flyget bort till förmån för tåget vid resor till Stockholm.

I vår kommun görs mer än var tredje resa med cykel, kollektivtrafik eller till fots.

45 % hållbara resor 2018 enligt Region Skånes resvaneundersökning. (23 % kollektivtrafik, 11 % cykel, 11 % gång)

Våra fordon drivs till största delen (75-100 %) med förnybart bränsle eller el

Andelen fossilfria drivmedel i stadens personbilar (bolag ej medräknat) var 82 % 2020.  (90 % av stadens personbilar kan drivas fossilfritt).

Vi producerar egen förnybar el

Solel: 14000 m2 på egna tak. I dagsläget står egenproducerad solel för 4 % av stadens elanvändning. Öresundskraft producerar kraftvärme från 99,8 % återvunnen eller förnybar energi.

Vi följer upp klimatpåverkan från livsmedelsinköpen.

Vi beräknar klimatpåverkan från kg inköpta livsmedel och mäter matsvinn på majoriteten av alla skolor och förskolor. Mellan åren 2017 och 2020 halverades mängden matsvinn i Helsingborgs stads skolor. Vi gick från att slänga 75 gram mat per ätande till 38 gram. I totala siffror motsvarar det en minskning på närmare 120 ton mat om året. Under samma period minskade vi matens klimatpåverkan med 25 % och gick från en klimatpåverkan på 2 kg CO2e/kg livsmedel till 1,5 kg CO2e/kg.

Vi engagerar regelbundet förskolor och skolor i klimatarbetet

Miljöverkstaden är Helsingborgs satsning på att stödja skolornas miljöundervisning. Vi samarbetar med lärare och skolans elever och erbjuder klasserna program inriktade mot olika årskurser och undervisning i vår naturskola. Miljöverkstadens program riktar sig till årskurs 1 till 9. Där ingår bland annat: sopor i retur-årskurs 3, res klokt- årskurs 6, klimatsmart- årskurs 7, avfall och energi- årskurs 8 och 9.

Vi har ett strukturerat samarbete med näringslivet för att uppnå klimatmålen

I januari 2021 lanserades klimatavtal i Helsingborg för bland annat näringsliv och föreningar, men även privatpersoner i samarbete med invånarinitiativet Helsingborgarnas klimatavtal. Flera företag har redan signerat och hittills har 20 företag lämnat intresseanmälan. Aktörerna ställer sig bakom Helsingborgs klimatambitioner och formulerar ett åtagande för den egna verksamheterna för att bidra till omställningen. Klimatavtalet kommer funka som plattform för klimatarbete med workshops, nätverkande, uppvisande av goda exempel. Plattformen kommer att drivas av tjänstepersoner i staden och utvecklas i samarbete med de aktörer som väljer att delta.

Under våren 2022 lanserades Helsingborgsdeklarationen. Helsingborgsdeklarationen är en satsning som innebär att staden tillsammans med aktörer från hela logistikkedjan tar sikte på att Helsingborgsregionen ska bli Europas mest snabbrörliga och hållbara logistiknav. Drygt 40 aktörer står bakom deklarationen.

 

Vi ställer krav på materialval (tex genom livscykelanalys) för att minska klimatpåverkan vid nybyggnationer, större ombyggnationer och renoveringar av kommunägda lokaler och bostäder

Helsingborgshem testar att ställa klimatkrav i upphandling. Den aktör som har lägst klimatpåverkan får en fördel i anbudet. Vid båda tillfällen konceptet testats har den vinnande aktören både haft lägst klimatpåverkan och lägst kostnad. Stadsbyggnadsförvaltningen är även med och utvecklar betong som innehåller biokol och slaggprodukter från metallindustrin för att minska dess klimatpåverkan. Läs mer om projektet här.

Vi arbetar aktivt för att skapa kolsänkor i kommunen

Vårt renhållningsbolag NSR invigde våren 2022 en biokolsanläggning. Vi jobbar även med att öka kolsänkan i staden genom att plantera träd och anlägga grönytor.

 

Vill du veta mer om Helsingborgs klimatarbete?
Kontakta Elin Sundqvist, Helsingborgs Stad.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.