Helsingborg

Vi har beslut om att bli en klimatneutral kommun.

Vårt mål är att nettoutsläppen av växthusgaser är noll senast 2035.

Vi har minskat våra utsläpp med minst 40 procent sedan 1990.

Vi har minskat utsläppen med 50 % sedan 1990.

Vi har eller har tagit beslut om fossilfria placeringar

”Stiftelseförvaltningens placeringsverksamhet ska kännetecknas av ett etiskt hänsynstagande. Så långt möjligt ska aktier, fonder, index eller annan placeringsprodukt väljas som granskats etiskt. Direkta placeringar i värdepapper utgivna av företag vars verksamhet utgörs av tillverkning eller försäljning av tobaksprodukter, alkoholhaltiga drycker, vapen, narkotika eller pornografi eller av företag som bedriver kommersiell spelverksamhet ska inte förekomma. Direkta placeringar ska heller inte ske i företag som ägnar sig åt prospektering, exploatering, utvinning eller produktion av fossil energi eller i företag där det finns anledning att misstänka att barnarbete förekommer.”

Vi har intern klimatväxling för resor med flyg och egen bil i tjänst.

Sedan juni 2017 har Helsingborg ett klimatväxlingsprogram där resor med flyg och egen bil i tjänsten beläggs med en avgift som motsvarar 50 procent av kostnaden för resorna. Pengarna som kommer in används till att bekosta resor med kollektivtrafiken och bidrag till el-cyklar. Antalet flygresor har minskat med 30 procent och antalet mil med egen bil i tjänsten har också minskat med 30 procent sedan fonden infördes. Framförallt väljs oftare flyget bort till förmån för tåget vid resor till Stockholm.

I vår kommun görs mer än var tredje resa med cykel, kollektivtrafik eller till fots.

47 % av alla resor görs med gång, cykel eller kollektivtrafik enligt Region Skånes senaste resvaneundersökning.

Våra fordon drivs till största delen med förnybart bränsle.

Andelen fossilfria drivmedel i stadens personbilar (bolag ej medräknat) var 82 % 2018.

Vi producerar förnybar el.

Ja, vi producerar solel, vindel och kraftvärme från pellets.

Vi följer upp klimatpåverkan från livsmedelsinköpen.

Inom projektet smart mat HBG mäts matsvinn dagligen i nästan samtliga skolor och förskolor. Vi har också koll på klimatpåverkan per kg inköpta livsmedel. Vi har en ambitionen om att halvera organisationens klimatpåverkan från livsmedel under perioden 2018 till 2024. Genom projektet smart mat har klimatpåverkan från livsmedel minskat med 25 % och matsvinnet minskat med 40 % under perioden 2017-2019.

Vi engagerar förskolor och skolor i klimatarbetet

Miljöverkstaden är Helsingborgs satsning på att stödja skolornas miljöundervisning. Vi samarbetar med lärare och skolans elever och erbjuder klasserna program inriktade mot olika årskurser och undervisning i vår naturskola. Miljöverkstadens program riktar sig till årskurs 1 till 9. Där ingår bland annat: sopor i retur-årskurs 3, res klokt- årskurs 6, klimatsmart- årskurs 7, avfall och energi- årskurs 8 och 9.

Vi samarbetar med näringslivet för att öka takten i klimatarbetet

Vi når näringslivet genom projektet Cykelvänlig arbetsplats. Även genom utnämnandet av Helsingborgs stads miljöpris. Öresundskraft valde att 2018 bli pilotföretag i och vara med att utveckla klimatdialogen. Det har hittills hållits tre möten i den lokala klimatdialogen i Helsingborg med deltagare för både näringsliv, Helsingborgs stad och Öresundskraft. En klimatarbetsplan håller på att utformas inom klimatdialogen. Under framtagandet av klimat- och energiplanen för Helsingborg var representanter från näringslivet inbjudna till diskussionsträffar, remisshearing och som remissinstanser.

 

Vill du veta mer om Helsingborgs klimatarbete?
Kontakta Elin Sundqvist, Helsingborgs Stad.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.