Helsingborg

Vi har beslut om att bli en klimatneutral kommun.

Vårt mål är att nettoutsläppen av växthusgaser är noll senast 2035.*

Kompletterande åtgärder för att nå nettonollutsläpp får tillgodoräknas **.

*Senast 2035 ska växthusgasutsläppen vara minst 85 % lägre än 1990. Följer nationellt klimatmåls definition (Miljömålsberedningen, 2016).
**De kompletterande åtgärderna är upptag av koldioxid i skog och mark till följd av ytterligare åtgärder, utsläppsminskningar genomförda utanför kommunens gränser, samt avskiljning och lagring av koldioxid från förbränning av biobränslen.

Läs mer i Helsingborg Stads Klimat- och energiplan. 

Vi har minskat våra utsläpp inom det geografiska området med minst 40 procent sedan 1990.

Vi har minskat utsläppen med 52 % sedan 1990.

Vi har eller har tagit beslut om fossilfria placeringar

Direkta placeringar ska inte ske i företag som ägnar sig åt prospektering, exploatering, utvinning eller produktion av fossil energi.

Vi har intern klimatväxling för resor med flyg och egen bil i tjänst.

Sedan juni 2017 har Helsingborg ett klimatväxlingsprogram där resor med flyg och egen bil i tjänsten beläggs med en avgift som motsvarar 50 procent av kostnaden för resorna. Pengarna som kommer in används till att bekosta resor med kollektivtrafiken och bidrag till el-cyklar. Antalet flygresor har minskat med 30 procent och antalet mil med egen bil i tjänsten har också minskat med 30 procent sedan fonden infördes. Framförallt väljs oftare flyget bort till förmån för tåget vid resor till Stockholm.

I vår kommun görs mer än var tredje resa med cykel, kollektivtrafik eller till fots.

47 % hållbara resor 2018 enligt Region Skånes resvaneundersökning. (12,9% buss, 10,3% tåg, 11,3% cykel, 11,2% gång)

Våra fordon drivs till största delen med förnybart bränsle.

Andelen fossilfria drivmedel i stadens personbilar (bolag ej medräknat) var 83 % 2020.  (97 % av stadens personbilar kan drivas fossilfritt).

Vi producerar förnybar el.

Solel: 14000 m2 på egna tak. I dagsläget står egenproducerad solel för 4 % av stadens elanvändning. Öresundskraft producerar kraftvärme från 99,8 % återvunnen eller förnybar energi.

Vi följer upp klimatpåverkan från livsmedelsinköpen.

Vi beräknar klimatpåverkan från kg inköpta livsmedel och mäter matsvinn på majoriteten av alla skolor och förskolor. Mellan åren 2017 och 2020 halverades mängden matsvinn i Helsingborgs stads skolor. Vi gick från att slänga 75 gram mat per ätande till 38 gram. I totala siffror motsvarar det en minskning på närmare 120 ton mat om året. Under samma period minskade vi matens klimatpåverkan med 25 % och gick från en klimatpåverkan på 2 kg CO2e/kg livsmedel till 1,5 kg CO2e/kg.

Vi engagerar förskolor och skolor i klimatarbetet

Miljöverkstaden är Helsingborgs satsning på att stödja skolornas miljöundervisning. Vi samarbetar med lärare och skolans elever och erbjuder klasserna program inriktade mot olika årskurser och undervisning i vår naturskola. Miljöverkstadens program riktar sig till årskurs 1 till 9. Där ingår bland annat: sopor i retur-årskurs 3, res klokt- årskurs 6, klimatsmart- årskurs 7, avfall och energi- årskurs 8 och 9.

Vi samarbetar med näringslivet för att öka takten i klimatarbetet

I januari 2021 lanserades klimatavtal i Helsingborg för bland annat näringsliv och föreningar, men även privatpersoner i samarbete med invånarinitiativet Helsingborgarnas klimatavtal. Flera företag har redan signerat och hittills har 25 företag lämnat intresseanmälan. Aktörerna ställer sig bakom Helsingborgs klimatambitioner och formulerar ett åtagande för den egna verksamheterna för att bidra till omställningen. Klimatavtalet kommer funka som plattform för klimatarbete med workshops, nätverkande, uppvisande av goda exempel. Plattformen kommer att drivas av tjänstepersoner i staden och utvecklas i samarbete med de aktörer som väljer att delta.

 

Vi ställer klimatkrav på material vid byggnation och renovering av egenägda lokaler och bostäder.

Helsingborgshem testar att ställa klimatkrav i upphandling. Den aktör som har lägst klimatpåverkan får en fördel i anbudet. Vid båda tillfällen konceptet testats har den vinnande aktören både haft lägst klimatpåverkan och lägst kostnad. Stadsbyggnadsförvaltningen har också varit med och utvecklat en betongplatta med låg klimatpåverkan.

Vi arbetar aktivt för att skapa kolsänkor i kommunen

Vårt renhållningsbolag NSR håller på att bygga en biokolsanläggning. Vi jobbar även med att öka kolsänkan i staden genom att plantera träd och anlägga grönytor.

 

Vill du veta mer om Helsingborgs klimatarbete?
Kontakta Elin Sundqvist, Helsingborgs Stad.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.