Uppsala

Uppsala

Vi har tagit beslut om att bli en klimatneutral kommun/region (det geografiska området)

Klimatneutralt Uppsala 2030 för klimatpositivt Uppsala senast 2050. I vårt nyantagna Miljö- och klimatprogram står ”Klimatneutralt Uppsala 2030 innebär att:
• Växthusgasutsläppen ska minska i den takt som krävs för att ligga i linje med Parisavtalets åtagande för att nå målet om högst 1,5 graders uppvärmning. Minskningen i Uppsala ska vara 10–14 procent per år.
• De totala växthusgasutsläppen i kommungeografin får maximalt uppgå till 28% av utsläppen 2020 eller 297 kiloton koldioxidekvivalenter år 2030. Baserat på ett normalkorrigerat värde om 1 068 kiloton koldioxidekvivalenter år 2020 och en genomsnittlig utsläppsminskningstakt på 12% per år under 2021–2030. Jämfört med 1990 ska utsläppen år 2030 ha minskat med 80%.
• Nettonollutsläpp ska åstadkommas senast år 2030. Det betyder att upptag av växthusgaser (negativa utsläpp) ska uppgå till minst samma mängd som kvarvarande utsläpp efter den årliga utläppsminskningen på 10 till 14 % inom kommunen. Negativa utsläpp kan inte ersätta utsläppsminskningar utan är verktyg för klimatneutralitet och klimatpositivitet. De utsläpp som avses är Uppsalas klimatpåverkan från el- och värmeanvändning, transporter, jordbruk och industriprocesser och Uppsalabornas långväga resande. Utsläpp från byggnation och anläggning ingår inte i dagsläget, men är en prioriterad fråga under utveckling.”

Läs mer om Klimatfärdplan Uppsala.

Våra fordon drivs till största delen (75-100 %) med förnybart bränsle eller el

Ja, 90% (avser Personbilar och Lätta lastbilar, första halvåret 2022). Vi har satt krav på all verksamhet och kommunala bolag att nyanskaffade fordon måste vara fossilfria. Om det är ett specialfordon som enbart kan fås med dieselmotor måste det köras på 100% HVO.

Vi ställer klimatkrav i upphandling av kapitalförvaltningstjänster

Vi har ett internt klimatväxlingssystem för att styra mot val av hållbara färdmedel vid tjänsteresor

Ja, vi har ett för flygresor men det håller på att fasas ut. Vi ser större nytta av uppmuntran av goda val istället för bestraffning av dåliga. Systemet sköts av kommunen själva och baseras på att en viss straffavgift tas ut när en flygresa har gjorts. Pengarna samlas i en pott som sedan kan användas för klimatfrämjande åtgärder.

Vi producerar egen förnybar el

Solceller på egna fastigheter, litet vertikalaxlat vindkraftverk, köpt vindkraftverk på annan plats i lanet, elproduktion från biogasanläggning.

Vi följer upp klimatpåverkan från livsmedelsinköpen.

Kommunens måltidsverksamhet gör detta för sina kök. Uppföljning görs genom systemet Hantera Livs/Mashie. Klimatberäkningar finns för alla inköp av livsmedel, och mål om att minska utsläppen per kg inköpt livsmedel. Uppföljning kan också göras per måltid. I Uppsalas Miljö- och klimatprogram finns ett etappmål om att ”Klimatpåverkan ska vara högst 1,25 kilo CO2e per kilo inköpt livsmedel år 2030. ”

Vi ställer krav på materialval (tex genom livscykelanalys) för att minska klimatpåverkan vid nybyggnationer, större ombyggnationer och renoveringar av kommunägda lokaler och bostäder

I Uppsalas miljö- och klimatprogram finns ett etappmål om byggnation- och anläggningssektorns utsläpp: ”Uppsala kommun ska varje år minska sina utsläpp av växthusgaser från genomförda projekt inom bygg och anläggning för att säkerställa klimatneutralitet 2030. Målet handlar både om kommunens egna projekt och projekt som genomförs genom markanvisning.” där materialval lyfts fram som ett viktigt verktyg: ”För att minska klimatpåverkan i bygg- och anläggningsprocessen krävs utveckling av alla stegen från planering, utformning av konstruktioner och val av material till arbetet på byggarbetsplatsen. Viktiga delar är:
• en ökad andel byggnationeri trä
• minskade mängder betong
• användning av betong med lägre klimatpåverkan
• ett ökat återbruk inom byggande
• klimatberäkningar i ett tidigt skede för alla bygg- och anläggningsprojekt.

En tidig kalkyl fungerar som verktyg för att synliggöra klimatutsläppen och välja
lösningar som minskar klimatpåverkan under hela projektperioden utifrån den
ursprungliga kalkylen.” Vid beställningar biläggs kommunens program, policys och riktlinjer som är beslutade av KF och KS. Dessa är koncernens bolag skyldiga att följa.

Vi arbetar aktivt för att skapa kolsänkor i kommunen

Vi arbetar med att binda kol, bland annat genom trädplantering i staden. Läs mer om hur vi räknar på kolsänkor här. 

Vi har ett strukturerat samarbete med näringslivet för att uppnå klimatmålen

”40 lokala aktörer med cirka 38 000 anställda som samarbetar för klimatdriven affärs- och verksamhetsutveckling skapar kraft. Arbetssättet har inspirerats av FN:s klimatkonvention och bidrar till kommunens miljö- och klimatmål och ett hållbart Uppsala.” Läs mer om Uppsala klimatprotokoll.

 

Vill du veta mer om Uppsalas klimatarbete?
Kontakta Fredrika Andersson, Uppsala kommun.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.