Uppsala

Vi har ett skarpare klimatmål än det nationella.

Uppsala ska vara Fossilfritt & Förnybart 2030 och Klimatpositivt 2050. Utsläppen av växthusgaser från energianvändning, transporter och arbetsmaskiner inom Uppsala kommungeografi ska senast år 2030 vara nära noll samt baseras på förnybara energikällor.
De samlade utsläppen av växthusgaser ska till år 2020 ha minskat med cirka 30 %.
De samlade utsläppen av växthusgaser ska till år 2040 vara nära noll, dvs. ha minskat med cirka 90 %.
De samlade utsläppen av växthusgaser ska till år 2050 ha minskat med motsvarande mer än 100 %.
De samlade utsläppen av växthusgaser ska till år 2070 ha minskat med motsvarande cirka 110 %.

Vi inkluderar dessutom Uppsalabornas långväga resande med övernattning utanför kommungränsen i vårt klimatmål.

Våra fordon drivs till största delen med förnybart bränsle.

Vi har eller har tagit beslut om fossilfria placeringar

Vi har genomfört investeringar med hjälp av gröna obligationer.

Vi har intern klimatväxling för resor med flyg och egen bil i tjänst.

I vår kommun görs mer än var tredje resa med cykel, kollektivtrafik eller till fots.

Vi gör en kommunövergripande resvaneundersökning vart femte år. I den senaste som gjordes 2015 skickades en enkät till 4118 slumpmässigt utvalda invånare, 12-84 år. Vi fick en svarsfrekvens på 48 % som visade att 13 % av resorna göra med kollektivtrafik, 14 % gåendes och 33 % med cykel.

Vi producerar förnybar el.

Solceller på egna fastigheter, litet vertikalaxlat vindkraftverk, köpt vindkraftverk på annan plats i landet, elproduktion från biogasanläggning.

Vi ställer klimatkrav på material vid byggnation och renovering av egenägda lokaler och bostäder.

I Uppsalas miljö- och klimatprogram finns ett etappmål om byggmaterial: ”I stadsbyggnadsprojekt med markanvisning och i kommunens egen produktion ska hälften av färdigställd byggnadsvolym vara utförd i trä vid utgången av 2030, och klimatpåverkan från betong ska vara minst 50 procent lägre 2030 jämfört med 2017. Dessutom ska betongen vara klimatneutral senast 2030.” Kravställning sker i produktskedet. Utöver detta mål finns även ett nytt etappmål om plast: ”Endast biobaserad eller återvunnen plast 2030, ingen ny fossil plast”. Detta mål omfattar utöver inköp även byggnation och renovering.

Vi samarbetar med näringslivet för att öka takten i klimatarbetet

”40 lokala aktörer med cirka 38 000 anställda som samarbetar för klimatdriven affärs- och verksamhetsutveckling skapar kraft. Arbetssättet har inspirerats av FN:s klimatkonvention och bidrar till kommunens miljö- och klimatmål och ett hållbart Uppsala.” Läs mer om Uppsala klimatprotokoll.

 

Vill du veta mer om Uppsalas klimatarbete?
Kontakta Johanna Andersson, Uppsala kommun.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.