Uppsala

Uppsala

Vi har tagit beslut om att bli en klimatneutral kommun (det geografiska området kommunen)

Klimatpositivt Uppsala 2050. Inom projektet Klimatfärdplan Uppsala arbetar vi även med scenariot Klimatneutralt Uppsala 2030.

Vi inkluderar dessutom Uppsalabornas långväga resande med övernattning utanför kommungränsen i vårt klimatmål.

Läs mer om Klimatfärdplan Uppsala.

Våra fordon drivs till största delen (75-100 %) med förnybart bränsle eller el

Vi ställer klimatkrav i upphandling av kapitalförvaltningstjänster

Vi har ett internt klimatväxlingssystem för att styra mot val av hållbara färdmedel vid tjänsteresor

I vår kommun görs mer än var tredje resa med cykel, kollektivtrafik eller till fots.

Vi gör en kommunövergripande resvaneundersökning vart femte år. I den senaste som gjordes 2015 skickades en enkät till 4118 slumpmässigt utvalda invånare, 12-84 år. Vi fick en svarsfrekvens på 48 % som visade att 13 % av resorna göra med kollektivtrafik, 14 % gåendes och 33 % med cykel.

Vi producerar egen förnybar el

Solceller på egna fastigheter, litet vertikalaxlat vindkraftverk, köpt vindkraftverk på annan plats i lanet, elproduktion från biogasanläggning.

Vi följer upp klimatpåverkan från livsmedelsinköpen.

Ja, kommunens måltidsverksamhet gör detta för sina kök. Uppföljning görs genom systemet Hantera Livs/Mashie. Klimatberäkningar finns för alla inköp av livsmedel, och mål om att minska utsläppen per kg inköpt livsmedel. Uppföljning kan också göras per måltid.

Vi ställer krav på materialval (tex genom livscykelanalys) för att minska klimatpåverkan vid nybyggnationer, större ombyggnationer och renoveringar av kommunägda lokaler och bostäder

I Uppsalas miljö- och klimatprogram finns ett nytt etappmål om byggmaterial: ”I stadsbyggnadsprojekt med markanvisning och i kommunens egen produktion ska hälften av färdigställd byggnadsvolym vara utförd i trä vid utgången av 2030, och klimatpåverkan från betong ska vara minst 50 procent lägre 2030 jämfört med 2017. Dessutom ska betongen vara klimatneutral senast 2030.” Kravställning sker i produktskedet. Utöver detta mål finns även ett nytt etappmål om plast: ”Endast biobaserad eller återvunnen plast 2030, ingen ny fossil plast”. Detta mål omfattar utöver inköp även byggnation och renovering.

Vi arbetar aktivt för att skapa kolsänkor i kommunen

Vi arbetar med att binda kol, bland annat genom trädplantering i staden. Läs mer om hur vi räknar på kolsänkor här. 

Vi har ett strukturerat samarbete med näringslivet för att uppnå klimatmålen

”40 lokala aktörer med cirka 38 000 anställda som samarbetar för klimatdriven affärs- och verksamhetsutveckling skapar kraft. Arbetssättet har inspirerats av FN:s klimatkonvention och bidrar till kommunens miljö- och klimatmål och ett hållbart Uppsala.” Läs mer om Uppsala klimatprotokoll.

 

Vill du veta mer om Uppsalas klimatarbete?
Kontakta Julia Lundin eller Fredrika Andersson, Uppsala kommun.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.