Vaxholm

Vi har tagit beslut om att bli en klimatneutral kommun (det geografiska området kommunen)

I Hållbarhetsstrategin finns ett mål formulerat: ”Det övergripande målet är att Sverige och Vaxholm senast 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.”

Vi har minskat våra utsläpp inom det geografiska området med minst 40 procent sedan 1990

Utsläppen har minskat med 44 % sen 1990.

Utsläppen redovisas här enligt den internationella standarden för kommuner ”Common Reporting Framework” utvecklad av Global Covenant of Mayors. Alla växthusgaser omfattas. Till Scope 1 hämtas data från Nationella emissionsdatabasen SMED (CO2ekv) men utsläpp från lokal el- och fjärrvärmeproduktion tas bort. Istället beräknas i Scope 2 utsläppen från el- och fjärrvärmeanvändningen. Data till Scope 2 (el- och fjärrvärmeanvändning i MWh) hämtas från SCB Kommunala och regionala energibalanser (KRE). Elanvändningen multipliceras med emissionsfaktorn (kg CO2e/MWh) för svensk elproduktion (data från SCB). Reservation för sekretess i KRE-databasen. Emissionsfaktorer från Naturvårdsverket. Inga påslag för uppströms- eller nedströmsutsläpp.

I vår kommun görs mer än var tredje resa med cykel, kollektivtrafik eller till fots.

53 % av alla resor inom kommunen sker med gång, cykel eller kollektivtrafik (RVU 2019, Region Stockholm).

Vi följer upp klimatpåverkan från livsmedelsinköpen.

Följer upp inköp i CO-ekv/kg livsmedel, matsvinn och eko-andel.

Vi engagerar regelbundet förskolor och skolor i klimatarbetet

Ja, vi engagerar skolor i klimatarbetet genom grön flagg, skräpplockardagar och odlingsprojekt.

Vi ställer krav på materialval (tex genom livscykelanalys) för att minska klimatpåverkan vid nybyggnationer, större ombyggnationer och renoveringar av kommunägda lokaler och bostäder

Ja, vid enstaka tillfällen. Aktuellt för ombyggnad av kajen samt i nybyggnation av äldreboende.

 

Vill du veta mer?
Kontakt: kristina.eriksson@vaxholm.se

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.