Lund

I vår kommun görs mer än var tredje resa med cykel, kollektivtrafik eller till fots.

14 % av alla resor görs gående, 27 % med cykel och 24 % med kollektivtrafik.

Vi har beslut om att bli en klimatneutral kommun.

Utsläppen av växthusgaser i Lunds kommun ska minska minst 50 procent till 2020 jämfört med 1990 och vara nära noll 2050.

Vi har minskat våra utsläpp med minst 40 procent sedan 1990.

Vi har minskat utsläppen med 41 % sedan 1990.

Våra fordon drivs till största delen med förnybart bränsle.

Vår fordonsflotta drivs med 94% förnybara drivmedel (2019).

Vi producerar förnybar el.

Ja, flera kommunala byggnader har solceller.

Vi ställer klimatkrav på material vid byggnation och renovering av egenägda lokaler och bostäder.

Vi ställer olika krav vid olika projekt. Ett exempel är projektet Xplorion (bostäder) där  fokus har varit på att minimera mängden material, detta gjordes i projekteringsfasen.

Vi följer upp klimatpåverkan från livsmedelsinköpen.

Vi har sedan slutet på 1990-talet jobbat med hållbar mat. Inledningsvis genom projektet EMIL, Ekologisk Mat i Lunds kommun, som pågick till 2014. Med målet 100 % ekologiska livsmedelsinköp som motor arbetar köken och verksamheterna med att minska på köttet, minska matsvinnet, laga mer mat från grunden och att säsongsanpassa. Skolor som Byskolan i Södra Sandby, har gått före och i nära samarbete mellan kök, elever, rektor och pedagoger lyckats skapa hållbara skolmåltider att längta till. Vi följer löpande upp inköpens klimatpåverkan genom Basera.

Vi har genomfört investeringar med hjälp av gröna obligationer.

Lunds kommun har gett ut två gröna obligationer på sammanlagt 1 350 miljoner kronor, en obligation år 2017 på 750 miljoner kronor och en obligation år 2018 på 600 miljoner kronor. Dessa obligationer finansierar en portfölj av gröna projekt som är utvalda enligt ramverket. Bland de projekt som de gröna obligationerna finansierar finns:

  • Infrastruktur spårvägen mellan Lund C och ESS
  • Energieffektiva fastigheter byggda av LKF
  • Solcellsanläggningar, t ex på kvarteret Rådhusrätten som är norra Europas största solcellsanläggning på bostadstak.Läs mer om Lunds ramverk, effektrapport, impact report och arbete med gröna obligationer här. 

Vi har eller har tagit beslut om fossilfria placeringar

Investeringar i bolag som på ett konstruktivt sätt bidrar positivt till klimatfrågan premieras. Investeringar får inte ske i företag som ägnar sig åt prospektering, exploatering, utvinning eller produktion av kol, olja, gas, oljesand eller annan
okonventionell fossil olja eller gas. Investeringsalternativ som har utökat sina kriterier till att även begränsa investeringar i servicebolag med intäkter från ovan nämnda verksamheter, elkraftsbolag med fossila produktionsmetoder samt bolag med betydande fossila reserver premieras.

Vi har intern klimatväxling för resor med flyg och egen bil i tjänst.

En avgift tas ut vid köp av fossila drivmedel, flygresa, båtresa och vid användning av egen bil i tjänst. Detta placeras i en klimatfond som ska användas för ändamål som minskar utsläppen av växthusgaser i Lunds kommun. Förvaltningarna får årligen söka medel ur klimatfonden för att genomföra driftsåtgärder och investeringar som minskar utsläppen av växthusgaser.

Vi engagerar förskolor och skolor i klimatarbetet

Bland annat genom projektet vår stad 2030 och projektet ungdomsjournalister undersöker arbetet med Agenda 2030 i Lunds kommun.

Vi samarbetar med näringslivet för att öka takten i klimatarbetet

Lunds Klimatallians skapar möten mellan klimat- och affärsnytta. Klimatalliansen består av ett 25-tal medlemmar från olika branscher. Mixen av företag och ett nära samarbete med Lunds universitet och kommunen gör nätverket till en spännande grogrund för innovationer och nya samarbeten.

 

Vill du veta mer om Lunds klimatarbete?
Kontakta Linda Birkedal, Lunds kommun.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.