Lund

I vår kommun görs mer än var tredje resa med cykel, kollektivtrafik eller till fots.

I Lund görs 14 procent av alla resor gående, 27 procent med cykel och 24 procent med kollektivtrafik. Detta är baserat på en klassisk resvaneundersökning, vilket innebär att andelen gång och cykel antagligen underskattas.

Vi har beslut om att bli en klimatneutral kommun.

År 2030 är Lund en klimatneutral och fossilbränslefri kommun. (Med klimatneutralitet är vår utgångspunkt det geografiska området Lunds kommun. De territoriella utsläppen av växthusgaser ska minimeras. Fossila bränslen fasas ut och övriga utsläpp minimeras. Återstående utsläpp hanteras med kolsänkor inom kommunens gränser. Lunds kommun använder sig inte av kompensation utanför kommunens gränser.)

Läs mer om Lunds kommuns klimatarbete.

Vi har minskat våra utsläpp inom det geografiska området med minst 40 procent sedan 1990.

Vi har minskat utsläppen med 50 procent sedan 1990.

Våra fordon drivs till största delen med förnybart bränsle.

Vår fordonsflotta drivs med 100 procent förnybart bränsle eller el.

Vi producerar förnybar el.

Förvaltningar, bostadsbolag och parkeringsbolag producerar el från solceller på tak (2,87 GWh år 2020). Energibolaget Kraftringen producerar vindel och el från biobränsle i kraftvärmeverk.

Vi ställer klimatkrav på material vid byggnation och renovering av egenägda lokaler och bostäder.

Vi ställer olika krav vid olika projekt. Ett exempel är projektet Xplorion (bostäder) där fokus har varit på att minimera mängden material, detta gjordes i projekteringsfasen.

Vi följer upp klimatpåverkan från livsmedelsinköpen.

Vi har sedan slutet på 1990-talet jobbat med hållbar mat och följer löpande upp klimatpåverkan från inköp och genom att mäta svinn.

Vi har genomfört investeringar med hjälp av gröna obligationer.

Lunds kommun har gett ut två gröna obligationer på sammanlagt 1 350 miljoner kronor, en obligation år 2017 på 750 miljoner kronor och en obligation år 2018 på 600 miljoner kronor. Dessa obligationer finansierar en portfölj av gröna projekt som är utvalda enligt ramverket. Bland de projekt som de gröna obligationerna finansierar finns:

  • Spårvägen mellan Lund C och ESS
  • Energieffektiva fastigheter byggda av LKF
  • Solcellsanläggningar, t ex på kvarteret Rådhusrätten som är norra Europas största solcellsanläggning på bostadstak. Läs mer om Lunds ramverk, effektrapport, impact report och arbete med gröna obligationer här. 

Vi har eller har tagit beslut om fossilfria placeringar

Sedan 2017 har vi fossilfria placeringar. Investeringar i bolag som på ett konstruktivt sätt bidrar positivt till klimatfrågan premieras. Investeringar får inte ske i företag som ägnar sig åt prospektering, exploatering, utvinning eller produktion av kol, olja, gas, oljesand eller annan okonventionell fossil olja eller gas. Investeringsalternativ som har utökat sina kriterier till att även begränsa investeringar i servicebolag med intäkter från ovan nämnda verksamheter, elkraftsbolag med fossila produktionsmetoder samt bolag med betydande fossila reserver premieras.

Vi har intern klimatväxling för resor med flyg och egen bil i tjänst.

En avgift tas ut vid köp av fossila drivmedel, flygresa, båtresa och vid användning av egen bil i tjänst. Detta placeras i en klimatfond som ska användas för ändamål som minskar utsläppen av växthusgaser i Lunds kommun. Förvaltningarna får årligen söka medel ur klimatfonden för att genomföra driftsåtgärder och investeringar som minskar utsläppen av växthusgaser. Beslut fattades nyligen att förlänga systemet och höja avgiften på flygresor till 50 procent och egen bil i tjänsten till 15 procent.

Vi engagerar förskolor och skolor i klimatarbetet

Te.x genom fokus på cirkulär ekonomi för gymnasieelever och genom inflytande och ungdomsting med fokus på bland annat kommunens klimatmål. Vi har gjort en enkät om vårt nya miljömålsprogram och arrangerat Climathon för unga.

Vi arbetar aktivt för att skapa kolsänkor i kommunen

Vi jobbar med biokol, bland annat projektet Rest till bäst. Vi jobbar också med andra kolsänkande åtgärder som trädplantering, våtmarksrestaurering och att öka grönytan.

Vi samarbetar med näringslivet för att öka takten i klimatarbetet

Lunds Klimatallians skapar möten mellan klimat- och affärsnytta.

Klimatalliansen består av ett 25-tal medlemmar från olika branscher. Mixen av företag och ett nära samarbete med Lunds universitet och kommunen gör nätverket till en spännande grogrund för innovationer och nya samarbeten.

Näringslivet involveras också i olika projekt, t.ex Klimatneutrala Lund 2030 och innovationsplatformen Future by Lund stöttar utvecklingen av bland annat elvägar och tjänster för hållbar mobilitet.

 

Vill du veta mer om Lunds klimatarbete?
Kontakta Linda Birkedal, Lunds kommun.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.