Lund

I vår kommun görs mer än var tredje resa med cykel, kollektivtrafik eller till fots.

I Lund görs 14 procent av alla resor gående, 27 procent med cykel och 24 procent med kollektivtrafik. Detta är baserat på en klassisk resvaneundersökning från 2018, vilket innebär att andelen gång och cykel antagligen underskattas.

Vi har tagit beslut om att bli en klimatneutral kommun/region (det geografiska området)

År 2030 är Lund en klimatneutral och fossilbränslefri kommun. Med klimatneutralitet är vår utgångspunkt det geografiska området Lunds kommun. De territoriella utsläppen av växthusgaser ska minimeras. Fossila bränslen fasas ut och övriga utsläpp minimeras. Återstående utsläpp hanteras med kolsänkor inom kommunens gränser. Lunds kommun använder sig inte av kompensation utanför kommunens gränser.

Läs mer om Lunds kommuns klimatarbete.

Vi har minskat våra utsläpp inom det geografiska området med minst 40 procent sedan 1990

Vi har minskat utsläppen med 50 procent sedan 1990.

Utsläppen redovisas här enligt den internationella standarden för kommuner ”Common Reporting Framework” utvecklad av Global Covenant of Mayors. Alla växthusgaser omfattas. Till Scope 1 hämtas data från Nationella emissionsdatabasen SMED (CO2ekv) men utsläpp från lokal el- och fjärrvärmeproduktion tas bort. Istället beräknas i Scope 2 utsläppen från el- och fjärrvärmeanvändningen. Data till Scope 2 (el- och fjärrvärmeanvändning i MWh) hämtas från SCB Kommunala och regionala energibalanser (KRE). Elanvändningen multipliceras med emissionsfaktorn (kg CO2e/MWh) för svensk elproduktion (data från SCB). Reservation för sekretess i KRE-databasen. Emissionsfaktorer från Naturvårdsverket. Inga påslag för uppströms- eller nedströmsutsläpp.

Våra fordon drivs till största delen (75-100 %) med förnybart bränsle eller el

Vår fordonsflotta drivs med 100 procent förnybart bränsle eller el.

 

Vi producerar egen förnybar el

Förvaltningar, bostadsbolag och parkeringsbolag producerar el från solceller på tak (2,87 GWh år 2020). Energibolaget Kraftringen producerar vindel och el från biobränsle i kraftvärmeverk.

Vi ställer krav på materialval (tex genom livscykelanalys) för att minska klimatpåverkan vid nybyggnationer, större ombyggnationer och renoveringar av kommunägda lokaler och bostäder

Ja, under 2022 har vi arbetat fram en handlingsplan för klimatneutralt byggande. Vi arbetar även med krav på byggmaterial genom att ställa olika krav vid olika projekt. Ett exempel är projektet Xplorion (bostäder) där fokus har varit på att minimera mängden material, detta gjordes i projekteringsfasen.

Vi följer upp klimatpåverkan från livsmedelsinköpen.

Vi har sedan slutet på 1990-talet jobbat med hållbar mat och följer löpande upp klimatpåverkan från inköp och genom att mäta svinn.

Vi ställer klimatkrav i upphandling av kapitalförvaltningstjänster

Sedan 2017 har vi fossilfria placeringar. Investeringar i bolag som på ett konstruktivt sätt bidrar positivt till klimatfrågan premieras. Investeringar får inte ske i företag som ägnar sig åt prospektering, exploatering, utvinning eller produktion av kol, olja, gas, oljesand eller annan okonventionell fossil olja eller gas. Investeringsalternativ som har utökat sina kriterier till att även begränsa investeringar i servicebolag med intäkter från ovan nämnda verksamheter, elkraftsbolag med fossila produktionsmetoder samt bolag med betydande fossila reserver premieras.

Vi har ett internt klimatväxlingssystem för att styra mot val av hållbara färdmedel vid tjänsteresor

En avgift tas ut vid köp av fossila drivmedel, flygresa, båtresa och vid användning av egen bil i tjänst. Detta placeras i en klimatfond som ska användas för ändamål som minskar utsläppen av växthusgaser i Lunds kommun. Förvaltningarna får årligen söka medel ur klimatfonden för att genomföra driftsåtgärder och investeringar som minskar utsläppen av växthusgaser. Beslut fattades nyligen att förlänga systemet och höja avgiften på flygresor till 50 procent och egen bil i tjänsten till 15 procent.

Vi engagerar regelbundet förskolor och skolor i klimatarbetet

Vi engagerar unga i klimatarbetet genom exempelvis fokus på cirkulär ekonomi för gymnasieelever och genom inflytande och ungdomsting med fokus på bland annat kommunens klimatmål. Vi har gjort en enkät om vårt nya miljömålsprogram och arrangerat Climathon för unga.

Vi arbetar aktivt för att skapa kolsänkor i kommunen

Vi jobbar med biokol, bland annat projektet Rest till bäst. Vi jobbar också med andra kolsänkande åtgärder som trädplantering, våtmarksrestaurering och att öka grönytan.

Vi har ett strukturerat samarbete med näringslivet för att uppnå klimatmålen

Lunds Klimatallians skapar möten mellan klimat- och affärsnytta. Klimatalliansen består av ett 25-tal medlemmar från olika branscher. Mixen av företag och ett nära samarbete med Lunds universitet och kommunen gör nätverket till en spännande grogrund för innovationer och nya samarbeten.

Näringslivet involveras också i olika projekt, t.ex Klimatneutrala Lund 2030 och innovationsplatformen Future by Lund stöttar utvecklingen av bland annat elvägar och tjänster för hållbar mobilitet.

 

Vill du veta mer om Lunds klimatarbete?
Kontakta Linda Birkedal, Lunds kommun.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.