Nynäshamn

Vi producerar egen förnybar el

Solceller på förskola och Gästhamnens fastighet.

I vår kommun görs mer än var tredje resa med cykel, kollektivtrafik eller till fots.

Gång: 18 %, Cykel: 5 %, Kollektivt: 19 %

Vi ställer krav på materialval (tex genom livscykelanalys) för att minska klimatpåverkan vid nybyggnationer, större ombyggnationer och renoveringar av kommunägda lokaler och bostäder

Ja, genom miljöbyggnad Silver. Vi ställer dock inte krav på miljöbyggnad vid mindre renoveringar utan det är andra krav kopplat till ramavtalet.

Vi har tagit beslut om att bli en klimatneutral kommun (det geografiska området kommunen)

Vårt mål är att år 2045 har kommunen nettonoll-utsläpp.

Läs mer om vårt klimatarbete.

Vi följer upp klimatpåverkan från livsmedelsinköpen.

Vi ha en regelbunden uppföljning av utsläppen av växthusgaser från kommunens livsmedelsinköp. Målet är att utsläppen ska minska till max 1 kg koldioxidekvivalent per kg livsmedel 2030.

Vi ställer klimatkrav i upphandling av kapitalförvaltningstjänster

Leverantörer till Nynäshamn kommun ombads redovisa nyckeltal gällande koldioxidutsläpp i den egna verksamheten med målet nettonoll år 2030, samt koldioxidavtrycket i den egna aktieportföljen.

Vi arbetar aktivt för att skapa kolsänkor i kommunen

Vi jobbar med biokol, trädplantering och kompostering av park- och trädgårdsavfall.

Vi engagerar regelbundet förskolor och skolor i klimatarbetet

Vi engagerar skolan på flera sätt i klimatarbetet, exempelvis arbetar alla förskolor i kommunen med Grön flagg, aktiviteter riktas till skolan under Europeiska Mobilitetsveckan och vi är även med och medfinansierar Natur- & Miljöboken som delas ut till åk 4-6

Vi har ett strukturerat samarbete med näringslivet för att uppnå klimatmålen

Kommunens leder en satsning tillsammans med ett nätverk bestående av företag med anknytning till de gröna näringarna, livsmedelsförädling- och produktion, handel och besöksnäring. Det gemensamma målet är att långsiktigt stärka den gröna näringen. Klimatet är inte den huvudsakliga ingången till satsningen men arbetet kommer förhoppningsvis bidra till minskade utsläpp i kommunen.

 

 

Vill du veta mer om Nynäshamns klimatarbete? Kontakta Julia Nordström, Nynäshamns kommun.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.