Nynäshamn

Vi har intern klimatväxling för resor med flyg och egen bil i tjänst.

Nynäshamns kommun klimatkompenserar genom sin upphandlade resebyrå, via Tricoronas klimatkompenseringsmodell, inom ramen för FNs Gold standard projekt, där ett schablonbelopp läggs på alla flygresor.

Vi producerar förnybar el.

Solceller på förskola och Gästhamnens fastighet

I vår kommun görs mer än var tredje resa med cykel, kollektivtrafik eller till fots.

Gång: 18 %, Cykel: 5 %, Kollektivt: 19 %

Vi ställer klimatkrav på material vid byggnation och renovering av egenägda lokaler och bostäder.

Ja, i dagsläget sker detta i mindre omfattning men framför allt vid nybyggnation. Fastighetsavdelningen har som ambition att under 2021–2022 förstärka detta arbete och genomföra livscykelanalyser för mer än hälften av tillfällen vid nybyggnationer, större ombyggnationer och renoveringar av kommunägda lokaler och bostäder.

Vi har beslut om att bli en klimatneutral kommun.

Vårt mål är att år 2045 har kommunen nettonoll-utsläpp.

Läs mer om vårt klimatarbete.

Vi följer upp klimatpåverkan från livsmedelsinköpen.

Våra lokala klimatmål anger bland annat att kommunen ska minska miljöpåverkan från livsmedelsinköpen med 20 % till 2021 (jämfört med 2015) och att matsvinnet ska minska. Målen följs upp på årlig basis med hjälp av statistik som kostenheten har sammanställt över inköpta livsmedel och mängden köks- och tallrikssvinn från skolor och förskolor. År 2020 hade utsläppen från livsmedelsinköpen minskat med 36 %

Vi har eller har tagit beslut om fossilfria placeringar

Vi arbetar aktivt för att skapa kolsänkor i kommunen

Vi jobbar med biokol, trädplantering och kompostering av park- och trädgårdsavfall.

Vi engagerar förskolor och skolor i klimatarbetet

Alla förskolor i kommunen jobbar med Grön flagg. Alla elever mellan 5 och 16 år besöker kommunens naturskola minst en gång per läsår. Här bedrivs undersökande arbetssätt kring olika teman med stort fokus på hållbar utveckling. Pedagogerna är med i flera olika projekt och är bland annat Nynäshamns samordnare för den nationella Vi håller rent veckan varje år.

En av skolorna i kommunen har anslutit sig till Fridays for future. ”Fredagar för framtiden på Viaskolan” är ett initiativ som innebär att en rad aktiviteter kopplade till klimat, välbefinnande och relationer införs på fredagar. Aktiviteterna är bland annat:
• På fredagar är det stort fokus på klimatet i undervisningen.
• På fredagar lämnar alla som kan bilen hemma.
• På fredagar fokuserar vi mer än vanligt på att minimera matsvinnet.

 

Vill du veta mer om Nynäshamns klimatarbete? Kontakta Julia Nordström, Nynäshamns kommun.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.