Jönköping

Ja, via Kommuninvest.

Vi har ett internt klimatväxlingssystem för att styra mot val av hållbara färdmedel vid tjänsteresor

Vi har sedan 2014 ett internt Klimatväxlingssystem som omfattar alla CO2-utsläpp till följd av personresor. Dessa belastas med avgiften 1,08 kr/kg CO2 och avgiften ska användas av den betalande förvaltningen till åtgärder för att minska utsläppen från persontransporter.

Våra fordon drivs till största delen (75-100 %) med förnybart bränsle eller el

Ja, vi ställer krav på att el eller biogas ska prioriteras vid inköp av fordon. Vi har även börjat arbetet med fossilbränslefria arbetsmaskiner genom att prioritera eldrivna handredskap.

Några av de åtgärder som hjälper oss i arbetet med att uppnå en fossilbränslefri fordonsflotta är:
*Resepolicy och för att minska klimatpåverkan från tjänsteresor: har uppdaterats 2019, bl.a ytterligare fokus på resfria möten,
*Tjänstecyklar: krav i resepolicyn att tjänstecyklar ska erbjudas där det är relevant
*Löpande förbättringar i ruttplanering för minskad körsträcka i hemtjänst
*Video-, webb- eller telefonmöten: Förbättrad information/utbildning om resfria möten,
*Samordnad varudistribution: Har funnits på plats några år och förbättras löpande.
*Kommunens egna fordon används istället för egen bil i tjänsten: tydlig styrning i resepolicy, användning av egen bil har minskat kraftigt över tid.

I vår kommun görs mer än var tredje resa med cykel, kollektivtrafik eller till fots.

Vi genomförde en resvaneundersökning hösten 2019 som visade att 15 % av alla resor i kommunen görs med kollektivtrafik, 10 % med cykel, 12 % till fots, 62 % med bil och 2 % annat. Resvaneundersökningen genomfördes med postala enkäter samt möjlighet att svara via en webbenkät. Totalt skickades 7500 enkäter ut till slumpmässigt utvalda invånare mellan 16-85 år. Totalt inkom 2997 svar, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 40 procent.

För att öka kollektivtrafikresandet arbetar vi bland annat med regelbundna kampanjer via vår Projektledare för hållbart resande, se mer info här. Vi har även åtagit oss att främja kollektivtrafik via flera åtgärder som definieras i en Avsiktsförklaring som tecknats med Jönköpings Länstrafik inför ny trafikperiod för Stadstrafiken som börjar juni 2021. Inför ny trafikperiod för stadstrafiken har kommunen även drivit frågan om att stomlinjer ska vara helt elektrifierade och övriga linjer ska drivas med biogas.

Några av våra satsningar för att öka gång- och cykeltrafik är att vi har fastställt ett cykelprogram som bland annat innebär årliga förbättringar av cykelvägnätet, enhetlig utformning av markeringar/skyltning etc. och vi sopsaltar vissa sträckor.

Vi har också sänkt p-normen för bilar och infört minimikrav för p-norm för cyklar. Vi har flexibel P-norm och reduktion kan fås om man upprättar Grön resplan. Vi har även möjlighet till friköp och mobilitetsköp som delvis finansierar en roll som mobilitetslots se mer här. 

Vi arbetar även med kommunikationskampanjen Klimatkampen där resandefrågor ingår.

Vi producerar egen förnybar el

Kommunkoncernen 2019 (MWh): Solceller – 1215, kraftvärmeel – 235599, Vind – 20991, Vattenkraft – 45658

För att stimulera vindkraft finns i vår översiktsplan  ”Utredningsområden för storskaliga vindkraftparker”. Med detta menas att det är möjligt att djupare utreda och analysera om det kan vara möjligt att bygga storskaliga vindkraftparker i områdena.

Vi följer upp klimatpåverkan från livsmedelsinköpen.

Vi följer årligen upp nyckeltal för total och specifik (per kg) klimatpåverkan via vårt livsmedelssystem. Vi arbetar också med ett matsvinnsprojekt där ett 20-tal äldreboenden och ett antal skolor deltar. Under hösten 2020 kommer både uppföljning och åtgärdsarbete kring matsvinn breddinföras i alla relevanta delar av den kommunala organisationen. Nyckeltal för uppföljning av klimatpåverkan till följd av livsmedelsanvändning redovisas i Hållbarometern här och här.

Vi engagerar regelbundet förskolor och skolor i klimatarbetet

Ett trettiotal förskolor/skolor är certifierade enligt Grön Flagg. Inom ramen för detta arbete bedrivs visst arbete kopplat till klimatfrågan. Vårt Science Center Upptech erbjuder utbildning och information kopplat till energi/klimatfrågan genom sin löpande verksamhet.

Vi har ett strukturerat samarbete med näringslivet för att uppnå klimatmålen

Jönköpings kommun är en aktiv part i länets klimatråd där ca 55 företag och organisationer är medlemmar. Näringslivsavdelningen finns även representerade i CSR Smålands styrelse som bl.a. arbetar med klimatfrågor.

 

Vill du veta mer om Jönköpings klimatarbete?
Kontakta Simon Klintefors, Jönköpings kommun.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.