Jönköping

Vi har ett skarpare klimatmål än det nationella.

Vårt mål är att utsläpp av växthusgaser i kommunen som geografiskt område ska minska med minst 85 % från 2005 till 2040. Som delmål ska utsläppen minska med minst 50 % från 2005 till 2030. Vi har alltså satt ett tidigare målår än nationell nivå.

Vi har genomfört investeringar med hjälp av gröna obligationer.

Ja, via Kommuninvest.

Vi har intern klimatväxling för resor med flyg och egen bil i tjänst.

Vi har sedan 2014 ett internt Klimatväxlingssystem som omfattar alla CO2-utsläpp till följd av personresor. Dessa belastas med avgiften 1,08 kr/kg CO2 och avgiften ska användas av den betalande förvaltningen till åtgärder för att minska utsläppen från persontransporter.

Våra fordon drivs till största delen med förnybart bränsle.

Vi producerar förnybar el.

Kommunkoncernen producerade 2017 (MWh): Solceller – 973, kraftvärmeel – 179730, Vind – 21046, Vattenkraft – 42918

Vi följer upp klimatpåverkan från livsmedelsinköpen.

Vi följer årligen upp nyckeltal för total och specifik (per kg) klimatpåverkan via vårt livsmedelssystem. Vi arbetar också med ett matsvinnsprojekt där ett 20-tal äldreboenden och ett antal skolor deltar. Under hösten 2020 kommer både uppföljning och åtgärdsarbete kring matsvinn breddinföras i alla relevanta delar av den kommunala organisationen.

Vi engagerar förskolor och skolor i klimatarbetet

Ett trettiotal förskolor/skolor är certifierade enligt Grön Flagg. Inom ramen för detta arbete bedrivs visst arbete kopplat till klimatfrågan. Vårt Science Center Upptech erbjuder utbildning och information kopplat till energi/klimatfrågan genom sin löpande verksamhet.

Vi samarbetar med näringslivet för att öka takten i klimatarbetet

Jönköpings kommun är en aktiv part i länets klimatråd där ca 55 företag och organisationer är medlemmar. Näringslivsavdelningen finns även representerade i CSR Smålands styrelse som bl.a. arbetar med klimatfrågor.

 

Vill du veta mer om Jönköpings klimatarbete?
Kontakta Annelie Wiklund, Jönköpings kommun.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.