Örebro

Vi har ett skarpare klimatmål än det nationella.

Vårt övergripande mål är nettonollutsläpp till 2045, vilket innefattar konsumtionsbaserade utsläpp inom hela det geografiska området. Etappmål är minskad klimatbelastning med 40 % per invånare perioden 2000-2020 och minskad klimatbelastning med 70 % per invånare perioden 2000-2030. Minskad klimatbelastning med 100 % per invånare till 2045. Etappmålen omfattar sektorerna energi och transporter.

Vi har eller har tagit beslut om fossilfria placeringar

Enligt vår placeringspolicy ska placeringar inte ske inom fossil energi. Kommunen gör inga placeringar i företag som ägnar sig åt prospektering, exploatering, utvinning eller produktion av olja, gas, oljesand och annan okonventionell fossil olja. På motsvarande sätt placerar kommunen inte i företag inom kol-branschen. Vi har även med placeringar i vår  klimatstrategi som säger att ”Klimatbelastningen från kommunens kapitalförvaltning ska vara lägre än jämförbara index och ska årligen minska, med ambitionen att vara klimatneutral 2030.”

Vi har genomfört investeringar med hjälp av gröna obligationer.

Vi har intern klimatväxling för resor med flyg och egen bil i tjänst.

I vår kommun görs mer än var tredje resa med cykel, kollektivtrafik eller till fots.

Gång 15 %, 26 % cykel och 8 % kollektivt, vilket innebär att totalt görs 49 % av alla vardagsresor utan bil. Detta är baserat den resevaneundersökning Region Örebro län gjorde 2017. Undersökningen genomfördes genom postala enkäter. Det utsända materialet bestod av tre delar – ett missiv som förklarade hur och varför undersökningen genomfördes, en enkät, samt en resedagbok. Enkäten bestod av tio frågor om respondenten och dennes resvanor. Resedagboken bestod av detaljerade frågor kring samtliga förflyttningar under en på förhand specificerad resdag. Ett grundurval om 23 500 personer slumpades över hela regionen efter befolkningsfördelningen. Svarsfrekvensen var 32 %.

Vi producerar förnybar el.

Örebro och Kumla kommun äger tillsammans utvecklingsbolaget Kumbro utveckling AB. Bolaget har bland annat projekt inom verksamhetsområdena vind och biogas (produktion). Andra bolag producerar också förnybar el (ÖrebroBostäder, Futurum och Örebroporten) framförallt genom solceller.

Vi ställer klimatkrav på material vid byggnation och renovering av egenägda lokaler och bostäder.

Våra kommunala fastighetsbolag har som mål att till 2025 ska respektive bolag bygga minst två nya bostadshus, skolbyggnader respektive kommersiella lokaler med stommar i trä.

Vi följer upp klimatpåverkan från livsmedelsinköpen.

Via kommunens upphandlade livsmedelssystem följer vi upp klimatpåverkan per kilo inköpta livsmedel. Vi mäter matsvinn två gånger per år inom förskola, skola och vård och omsorg. Läs mer om vårt koncept Smartare mat. 

Vi samarbetar med näringslivet för att öka takten i klimatarbetet

Samverkan med näringslivet sker bland annat genom Handelskammarens klimatarena och Region Örebro läns Fastighetsnätverk.

 

Vill du veta mer om Örebros klimatarbete?
Kontakta Lisa Falkenström, Örebro kommun.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.