Örebro

Vi har tagit beslut om att bli en klimatneutral kommun (det geografiska området kommunen)

År 2045 är Örebro kommun som geografiskt område klimatneutralt = Klimatneutralitet innebär nettonollutsläpp av växthusgaser till atmosfären. I första hand ska de faktiska utsläppen minskas men klimatkompensation kan användas för att kompensera för de utsläpp som inte kan minskas till noll. Utsläppen ska i så hög utsträckning som möjligt omfatta de effekter som kommunkoncernens och invånarnas konsumtion ger upphov till oberoende av var utsläppen inträffar. Det vill säga inte bara de faktiska utsläppen som sker inom kommunens gränser.

 

Läs mer i Klimatstrategi för Örebro kommun.

Vi ställer klimatkrav i upphandling av kapitalförvaltningstjänster

Vi har ett nytt avtal sedan juni 2021 (med KPA) och där har vi använt oss av det ramavtal som Adda gjort avseende pensionsadministration, med en förnyad konkurrensutsättning. Där anges följande krav: Placeringar medges inte heller i företag vars huvudsakliga verksamhet är utvinning av fossila energiråvaror. Placeringar ska även undvikas i företag som på annat sätt är inblandade i framställningen av fossila energiråvaror genom t.ex. produktion och prospektering.

Våra fordon drivs till största delen (75-100 %) med förnybart bränsle eller el

77 % av våra personbilar, medräknat de fordon som finns i kommunalägda bolag, är biogasbilar och elbilar (även laddhybrider). 69% är enbart biogasbilar.

Vi producerar egen förnybar el

Örebro och Kumla kommun äger tillsammans utvecklingsbolaget Kumbro utveckling AB. Bolaget har bland annat projekt inom verksamhetsområdena vind och sol. För 2020 så bestod 90% av kommunens totala elanvändningen av förnyelsebar el, som i huvudsak kommer från Kumbro.

Vi ställer krav på materialval (tex genom livscykelanalys) för att minska klimatpåverkan vid nybyggnationer, större ombyggnationer och renoveringar av kommunägda lokaler och bostäder

Vi följer upp klimatpåverkan från livsmedelsinköpen.

Ja, vi mäter klimatpåverkan från livsmedelsinköpen genom inköpssystemet Hantera. Det bygger på data från RISE och inkluderar alla inköp. Vi gör även matsvinnsmätningar, men de räknas ej in i själva uppföljningsmodellen i dagsläget då inköpen av livsmedel redan är inkluderade.

Vi engagerar regelbundet förskolor och skolor i klimatarbetet

Vi har ett strukturerat samarbete med näringslivet för att uppnå klimatmålen

Samverkan med näringslivet sker bland annat genom Handelskammarens klimatarena och Region Örebro läns Fastighetsnätverk.

Vi arbetar aktivt för att skapa kolsänkor i kommunen

Vi arbetar med kolsänkor på olika vis, exempelvis har flera byggnader, framför allt förskolor, byggts i trä inom kommunkoncernen, vi planerar träd i urbana miljöer och vi komposterar park- samt trädgårdsavfall. Vi har även ett pågående projekt om återvinning av torvmark.

 

Vill du veta mer om Örebros klimatarbete?
Kontakta Lisa Falkenström, Örebro kommun.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.