Örebro

Vi har tagit beslut om att bli en klimatneutral kommun (det geografiska området kommunen)

Våra mål är att år 2045 är Örebro kommun som geografiskt område klimatneutralt och år 2050 är Örebro kommun som geografiskt område klimatpositivt.

Läs mer i Klimatstrategi för Örebro kommun.

Vi ställer klimatkrav i upphandling av kapitalförvaltningstjänster

Enligt vår placeringspolicy ska placeringar inte ske inom fossil energi. Kommunen gör inga placeringar i företag som ägnar sig åt prospektering, exploatering, utvinning eller produktion av olja, gas, oljesand och annan okonventionell fossil olja. På motsvarande sätt placerar kommunen inte i företag inom kol-branschen. Vi har även med placeringar i vår klimatstrategi som säger att ”Klimatbelastningen från kommunens kapitalförvaltning ska vara lägre än jämförbara index och ska årligen minska, med ambitionen att vara klimatneutral 2030.”

Våra fordon drivs till största delen (75-100 %) med förnybart bränsle eller el

77 % av våra personbilar, medräknat de fordon som finns i kommunalägda bolag, är biogasbilar och elbilar (även laddhybrider). 69% är enbart biogasbilar.

I vår kommun görs mer än var tredje resa med cykel, kollektivtrafik eller till fots.

Andelen resor med gång, cykel och kollektivtrafik uppgick till 50 procent vid vår senaste resvaneundersökning som gjordes 2017. Det är visserligen en förbättring sedan föregående mätning 2011 då andelen var 46 procent, men siffrorna är osäkra och förändringstakten är otillräcklig för att målet ska nås (mål 60% för 2020)

Vi producerar egen förnybar el

Örebro och Kumla kommun äger tillsammans utvecklingsbolaget Kumbro utveckling AB. Bolaget har bland annat projekt inom verksamhetsområdena vind och biogas (produktion). För 2020 så bestod 90% av kommunens totala elanvändningen av förnyelsebar el, som i huvudsak kommer från Kumbro.

Vi ställer krav på materialval (tex genom livscykelanalys) för att minska klimatpåverkan vid nybyggnationer, större ombyggnationer och renoveringar av kommunägda lokaler och bostäder

Vi har pilotprojekt för att minska klimatpåverkan från byggmaterial inom de kommunala bolagen. Vi har även byggt konceptförskolor i trä.

Vi följer upp klimatpåverkan från livsmedelsinköpen.

Ja vi mäter klimatpåverkan från livsmedelsinköpen genom inköpssystemet Hantera. Det bygger på data från RISE och inkluderar alla inköp. Vi gör även matsvinnsmätningar, men de räknas ej in i själva uppföljningsmodellen i dagsläget då inköpen av livsmedel redan är inkluderade.

Vi engagerar regelbundet förskolor och skolor i klimatarbetet

Ja, vi hade en elspartävling där några förskolor deltog tillsammans med de kommunala bolagen som fastighetsägare. Barnen engagerades i att identifiera ”eltjuvar” och elförbrukningen följdes upp före och efter projektet.

Vi har ett strukturerat samarbete med näringslivet för att uppnå klimatmålen

Samverkan med näringslivet sker bland annat genom Handelskammarens klimatarena och Region Örebro läns Fastighetsnätverk.

 

Vill du veta mer om Örebros klimatarbete?
Kontakta Lisa Falkenström, Örebro kommun.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.