Kalmar

Vi har tagit beslut om att bli en klimatneutral kommun/region (det geografiska området)

Kalmar kommun som geografiskt område ska vara helt fossilbränslefritt år 2030 och ha nettonollutsläpp av växthusgaser 2045.

Läs mer om hur vi ska bli en fossilbränslefri kommun.

Vi ställer klimatkrav i upphandling av kapitalförvaltningstjänster

Kalmar kommun tar ställning för att inom tre år avyttra alla eventuella innehav av investeringar i fossilutvinningsföretag genom exempelvis pensionsfonder och istället investerar klimatsmart.

Vi har ett internt klimatväxlingssystem för att styra mot val av hållbara färdmedel vid tjänsteresor

2015 införde Kalmar kommun klimatväxling för resor med flyg samt för de kommunägda bilarna som drivs med fossila bränslen.

Vi producerar egen förnybar el

Kalmar Energi producerar endast förnyelsebar el (kraftvärme från GROT, sol- och vind). Kommunens fastighetsförvaltning har även egna solcellsanläggningar och vindkraftsverk.

I vår kommun görs mer än var tredje resa med cykel, kollektivtrafik eller till fots.

I Kalmar genomförs 58 % av alla resor med gång, cykel eller kollektivtrafik.

Vi ställer krav på materialval (tex genom livscykelanalys) för att minska klimatpåverkan vid nybyggnationer, större ombyggnationer och renoveringar av kommunägda lokaler och bostäder

För att uppnå en lägre klimatpåverkan för våra byggnader använder vi oss av vektyg så som klimatdeklarationer (BBR), våra egna klimatberäkningar samt de strängare kraven på återbruk.

Vi arbetar aktivt för att skapa kolsänkor i kommunen

Vi engagerar regelbundet förskolor och skolor i klimatarbetet

Projektet ”På egna ben” är en utmaning för elever i årskurs 4–6 som handlar om att ta sig till skolan genom att cykla, gå eller åka kollektivt och skippa de ofta korta bilresorna. Kalmar har även ett projekt med ”naturlådor” på mellanstadiet.

Vi har ett strukturerat samarbete med näringslivet för att uppnå klimatmålen

Kalmar kommun är med i Viable Cities satsning ”Klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser” för att snabba på klimatomställningen. Vi planerar för att samarbeta med näringslivet via Klimatneutrala städer 2030.

Våra fordon drivs till största delen (75-100 %) med förnybart bränsle eller el

2023 ska alla egna fordon och inköpta transporter vara fossilbränslefria.

 

 

Vill du veta mer om Kalmars klimatarbete? Kontakta Elvira Laneborg, Kalmar kommun

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.