Vägkorsning och höghus en snöig dag.

Solna

Vi har tagit beslut om att bli en klimatneutral kommun/region (det geografiska området)

År 2045 ska Solna vara en klimatneutral stad med minimalt bidrag till växthusgasutsläpp utanför stadens geografiska område.

I vår kommun görs mer än var tredje resa med cykel, kollektivtrafik eller till fots.

42% kollektivt, 10% cykel, 29% till fots

Vi arbetar aktivt för att skapa kolsänkor i kommunen

Biokol: Vi har genomfört enstaka åtgärder eller pilotstudier.
Trädplantering i urbana miljöer: Vi genomför regelbundet åtgärder inom området
Ökning av andelen grönyta i urbana miljöer: Vi genomför regelbundet åtgärder inom området

Vi ställer klimatkrav i upphandling av kapitalförvaltningstjänster

Vi ställer krav på materialval (tex genom livscykelanalys) för att minska klimatpåverkan vid nybyggnationer, större ombyggnationer och renoveringar av kommunägda lokaler och bostäder

Vi ställer inte specifikt krav på materialval men förmedlar miljömässiga principer via skriften På väg mot ett hållbart Solna.

Vi engagerar regelbundet förskolor och skolor i klimatarbetet

Staden har medfinansierat Natur- och miljöboken som används i undervisningen. Barn- och utbildningsförvaltningen ombesörjer distributionen ut till skolorna varje höst och utgivningen för Solnas skolor sker i samverkan med bland annat Norrenergi och lokalt näringsliv.

Vi har ett strukturerat samarbete med näringslivet för att uppnå klimatmålen

Solna stad har ett omfattande samarbete med vårt lokala näringsliv vilket är helt avgörande då vi har fler arbetsplatser i kommunen än invånare. Ett exempel är att Solnas Klimat och hållbarhetsnätverk som startade under hösten 2021 som samlar miljö- och hållarbarhetschefer under ledning av KSO och miljökommunalrådet med utgångspunkt i vår klimatstrategi.

Vill du veta mer om Solnas klimatarbete? Kontakta Inger Mattsson

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.