Värmdö

Vi har tagit beslut om att bli en klimatneutral kommun/region (det geografiska området)

År 2045 ska Värmdö kommun inte bidra med några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. År 2030 ska utsläpp av koldioxid ha minskat till 1,5 ton per invånare och år (mål i Värmdös målstruktur, beslutat av kommunfullmäktige).

Läs mer om Värmdös klimatarbete

Vi har minskat våra utsläpp inom det geografiska området med minst 40 procent sedan 1990

Vi har minskat utsläppen med 49 % sedan 1990.

Utsläppen redovisas här enligt den internationella standarden för kommuner ”Common Reporting Framework” utvecklad av Global Covenant of Mayors. Alla växthusgaser omfattas. Till Scope 1 hämtas data från Nationella emissionsdatabasen SMED (CO2ekv) men utsläpp från lokal el- och fjärrvärmeproduktion tas bort. Istället beräknas i Scope 2 utsläppen från el- och fjärrvärmeanvändningen. Data till Scope 2 (el- och fjärrvärmeanvändning i MWh) hämtas från SCB Kommunala och regionala energibalanser (KRE). Elanvändningen multipliceras med emissionsfaktorn (kg CO2e/MWh) för svensk elproduktion (data från SCB). Reservation för sekretess i KRE-databasen. Emissionsfaktorer från Naturvårdsverket. Inga påslag för uppströms- eller nedströmsutsläpp.

Vi producerar egen förnybar el

Vi har sol och vindkraft!

I vår kommun görs mer än var tredje resa med cykel, kollektivtrafik eller till fots.

46% av alla resor inom kommunen sker genom gång, cykel eller kollektivtrafik.

Vi ställer krav på materialval (tex genom livscykelanalys) för att minska klimatpåverkan vid nybyggnationer, större ombyggnationer och renoveringar av kommunägda lokaler och bostäder

Vi har en träbyggnadsstrategi och vi ställer krav på betong med mindre klimatavtryck än normal.

Vi har ett internt klimatväxlingssystem för att styra mot val av hållbara färdmedel vid tjänsteresor

Vi följer upp klimatpåverkan från livsmedelsinköpen.

Vi får data om klimatpåverkan av de inköpta varorna av leverantör på månadsbasis.

Vi arbetar aktivt för att skapa kolsänkor i kommunen

Genom att anlägga ängsmark istället för klippt gräsyta, även främjande för biologisk mångfald, samt genom att bevara skog i den mark som omvandlas till naturreservat.

Vi jobbar även med:
Återvätning av torvmark
Trädplantering i urbana miljöer
Kompostering av park- och trädgårdsavfall

Vi engagerar regelbundet förskolor och skolor i klimatarbetet

Vi jobbar med kökspersonalen kopplat till matsvinn och klimatpåverkan från livsmedel som vi avser utveckla vidare till att involvera lärare och pedagoger.

 

Vill du veta mer om Värmdös klimatarbete?
Kontakta Elisabeth Folkunger, Värmdö kommun. 

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.