Lidköping

Vi har tagit beslut om att bli en klimatneutral kommun (det geografiska området kommunen)

Vårt klimatmål är att år 2045 ska Lidköping inte längre ha några nettoutsläpp av koldioxid till atmosfären.

Läs mer i Miljöplan för Lidköpings kommun.

Våra fordon drivs till största delen (75-100 %) med förnybart bränsle eller el

Vi ställer klimatkrav i upphandling av kapitalförvaltningstjänster

Investeringar görs genom vår kapitalförvaltare Agentas egna fonder. Agenta utgår från Agenda 2030, FN:s 17 hållbarhetsmål. Agenta mäter koldioxidavtrycket i sina fonder. De har en låg exponering mot fossilrelaterade innehav. Agentas fonder har lägre koldioxidavtryck än jämförelseindex ex. Fonderna Agenta svenska aktier och Globala aktier har noll eller nära noll exponering mot fossil industri. Något de aktivt arbetat för att uppnå. I fonden Tillväxtmarknader finns exponering mot fossila bränslen men då i sådana bolag som uttalat och aktivt arbetar med omställning till mer hållbara energikällor.

Vi producerar egen förnybar el

Vi installerar solceller kontinuerligt vid nybyggnation och vid renoveringar på alla lämpliga byggnader.

Vi ställer krav på materialval (tex genom livscykelanalys) för att minska klimatpåverkan vid nybyggnationer, större ombyggnationer och renoveringar av kommunägda lokaler och bostäder

Vi ställer krav på träbyggnation när det anses lämpligt.

Vi följer upp klimatpåverkan från livsmedelsinköpen.

Ja vi följer klimatpåverkan från livsmedel. Vi använder Hantera och mäter i dagsläget på inköpta livsmedel. Vi kan se resultat per kvartal men redovisar 2 ggr/år (SPB och delårsrapport)

Vi engagerar regelbundet förskolor och skolor i klimatarbetet

Alla elever i åk 2, 5 och 8 deltar i Vänermuseets miljötemadagar. Detta är en utbildning för skolbarn som löper kontinuerligt.

16 klasser och 395 elever i åk 4-6 har under året tävlat mot varandra och andra elever i Sverige genom att under 5 veckor ta sig till och från skolan utan att bli skjutsade med bil (cykel, gång) via projektet På egna ben.

Vi jobbar kontinuerligt med matsvinn i skolorna. Oktober 2019 47.33g/portion, oktober 2020 46.38g/portion.

Vi arbetar med cirkulär ekonomi. Skolorna och förskolorna kollar av med varandra innan de byter ut möbler om någon vill ha. Det finns några återbrukscenter på förskolor där material återanvänds i skapande aktivitet.

Vi har ett strukturerat samarbete med näringslivet för att uppnå klimatmålen

Vi har ett samarbete med ett antal livsmedelsföretag för att vidareutveckla industriell och urban symbios.

Vi arbetar aktivt för att skapa kolsänkor i kommunen

 

 

 

Vill du veta mer om Lidköpings klimatarbete?
Kontakta Yvonne Träff, Lidköpings kommun.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.