Upplands Väsby

Vi följer upp klimatpåverkan från livsmedelsinköpen.

Måltiderna tillagas och serveras av en extern leverantör som styrs av ett avtal. I detta avtal har vi ställt flera miljökrav gällande: Ekologiska livsmedel, Miljökriterier och djurhållning, Transporter (fordon och rutter), Miljöledningssystem, Avfallshantering inklusive svinn (alla kök som har möjlighet att spara rester (dvs. tillagningsköken) gör detta), Vegetariska rätter (skolan ska servera en vegetarisk rätt per dag samt att en dag i veckan ska vara helvegetarisk (lakto-ovo) eller vegan). Väsby har också ett måltidspolitiskt program med övergripande inriktningsmål, som också det beskriver en riktning mot mer vegetabiliska livsmedel och mindre animaliska livsmedel, mindre svinn samt fler tillagningskök så att mer mat kan lagas på plats och med möjligheten att spara rester.

Vi ställer klimatkrav i upphandling av kapitalförvaltningstjänster

Vi har ett internt klimatväxlingssystem för att styra mot val av hållbara färdmedel vid tjänsteresor

Rutiner finns för ett kompensationssystem gällande tjänsteresor med flyg inom kommunen och kommunala bolag.

Våra fordon drivs till största delen (75-100 %) med förnybart bränsle eller el

Ja, till 100 %. Krav har ställts i kommunens energi- och klimatstrategi. Vid nya inköp/leasing har el eller fordon drivna av förnybara bränslen valts.

I vår kommun görs mer än var tredje resa med cykel, kollektivtrafik eller till fots.

36 % av resor som görs i kommunen görs med kollektivtrafik, gång eller cykel.

Vi producerar egen förnybar el

Kommunen äger ett vindkraftverk och installerar solceller vid nybyggnation samt ser över potential att installera solceller även på de bästa befintliga taken.

Det kommunala bostadsbolaget har installerade solceller.

Vi arbetar aktivt för att skapa kolsänkor i kommunen

Vi arbetar med kolsänkor på flera vis. All kommunalägd jordbruksmark som inte arrenderas ut sköts som gräsbevuxen träda, växelslåtteryta, betesmark eller slåtteräng. All kommunalägd åkermarken som  arrenderas ut brukas med plöjningsfriametoder, vilket minimerar bränsleförbrukningen med 15-40 procent i jämförelse om den plöjts. Ett annat exempel är att vi använder biokol i nästan samtliga nyanläggningsprojekt i samband med trädplanteringar.

 

Vi ställer krav på materialval (tex genom livscykelanalys) för att minska klimatpåverkan vid nybyggnationer, större ombyggnationer och renoveringar av kommunägda lokaler och bostäder

Ja, vid nybyggnation ställs LCA-krav på stomme och grund enligt Miljöbyggnadsindikator 15. Det ställs materialkrav vid nybyggnation på digital loggbok och utfasning av farliga ämnen. Materialkravet ställs även vid ändring av lokaler.

Vi engagerar regelbundet förskolor och skolor i klimatarbetet

Ja, Forum Ung i Väsby 2019 med tema klimat, även lokalt arbete hos respektive förskola och skola med temadagar och fokus på miljöfrågor.

 

Vill du veta mer om Upplands Väsbys klimatarbete?
Kontakta Jimmy Rudemyr, Upplands Väsby kommun. 

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.