Falköping

Vi ställer krav på materialval (tex genom livscykelanalys) för att minska klimatpåverkan vid nybyggnationer, större ombyggnationer och renoveringar av kommunägda lokaler och bostäder

Ja, de personer som tar fram projekteringsanvisningar har i uppdrag att aktivt arbeta in klimatperspektivet

Ja, vi ställer krav på användning av återbrukade byggnadselement och -material när det är möjligt

Ja, vi ställer krav på val av rena och oblandade material för att underlätta framtida återbruk

Vi engagerar regelbundet förskolor och skolor i klimatarbetet

Samarbete med gymnasieskolan, klimatprojekt för grundskolelever, förskolan bjuds in till vissa aktiviteter.

 

Vi har ett strukturerat samarbete med näringslivet för att uppnå klimatmålen

Vi jobbar på att få in näringslivet med cirkulärekonomi genom ett projekt ihop med kommuner i Östergötland, region östergötland, cleantech östergötland och få nräignslivet att få upp ögonen för industriell samverkan och på så sätt jobba mer cirkulärt.

Vi har tagit beslut om att bli en klimatneutral kommun (det geografiska området kommunen)

Fossilfritt Falköping 2030. Falköping vill minska utsläppen även av andra växthusgaser än koldioxid
med målet att bli en klimatneutral kommun år 2030.

 

Vi följer upp klimatpåverkan från livsmedelsinköpen.

Falköpings kommun arbetar ständigt för minskad klimatpåverkan från offentliga måltider och använder systemet Hantera för att följa upp. En digital våg för att mäta tallrikssvinnet cirkulerar mellan kommunens skolor som pedagogiskt verktyg.

Vi producerar egen förnybar el

Ja, sol och vind. Vindkraft produceras i kommunen och solceller monteras på befintliga byggnader samt på alla kommunala nybyggen.

 

Vi ställer klimatkrav i upphandling av kapitalförvaltningstjänster

Kapitalförvaring är fossilfri och etiska och miljömässiga hänsyn tas

Vi har ett internt klimatväxlingssystem för att styra mot val av hållbara färdmedel vid tjänsteresor

Falköpings kommun har ett klimatväxlingssystem där klimatbelastningen från kommunens resor med flyg samt resor med privat bil i tjänst beräknas årligen. Dessa resor genererar en klimatväxlingsavgift som baseras på 100 % av kostnaden för flygbiljetter och 80 % av utbetald reseersättning för användning av privat bil i tjänst. Detta belopp avsätts och öronmärks sedan i respektive nämnds budget för kommande verksamhetsår och ska användas för implementering av åtgärder som ska bidra till minskad klimatpåverkan inom respektive förvaltning.

Vill du veta mer om Falköpings klimatarbete?
Kontakta Sara Lehman Svensson, Falköpings kommun.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.