Växjö

Vi har ett skarpare klimatmål än det nationella.

Vårt mål är att Växjös fossila koldioxidutsläpp per invånare ska minska med 65 % mellan 1993 och 2020. Växjö ska vara fossilbränslefritt 2030.

Vi har minskat våra utsläpp med minst 40 procent sedan 1990.

Vi har minskat utsläppen med 47 % sedan 1993.

Vi har eller har tagit beslut om fossilfria placeringar

I Växjö kommuns finanspolicy står det att placeringar inte ska göras i företag som producerar fossila bränslen.

Vi har intern klimatväxling för resor med flyg och egen bil i tjänst.

Vi har sedan 2009 ett internt klimatkonto. Förvaltningar och bolag betalar in till kontot baserat på sina koldioxidutsläpp. Sedan kan de olika förvaltningarna och bolagen ansökan om bidrag ur kontot för att genomföra satsningar som minskar klimatpåverkan.

I vår kommun görs mer än var tredje resa med cykel, kollektivtrafik eller till fots.

Vår senaste resvaneundersökning gjordes 2012 och visade att 19 % av alla resor görs med cykel, 6 % med kollektivtrafik och 13 % gåendes.

Vi producerar förnybar el.

Huvudsakligen inom det kommunägda kraftvärmeverket. Utöver detta finns ett flertal solcellsanläggningar på lokaler och ett antal kommunägda småskaliga vattenkraftverk

Vi ställer klimatkrav på material vid byggnation och renovering av egenägda lokaler och bostäder.

För närvarande ställer vi krav att minst hälften av det som byggs ska vara i trä. I nuvarande träbyggnadsstrategi skriver vi att detta under år 2022-2023 ska ersättas med LCA.

Vi följer upp klimatpåverkan från livsmedelsinköpen.

Vi följer upp klimatpåverkan per portion och matsvinn. Inom kort kommer måltiderna att klimatmärkas.

Vi engagerar förskolor och skolor i klimatarbetet

Dels är de engagerade i miljöveckan Earth Week, dels jobbar vi med ”Hållbara kliv” där alla elever i en viss årskurs erbjuds möjligheten att besöka energibolaget och lära sig mer om energifrågor. Utbildningsförvaltningen är mycket engagerad i arbetet med de globala målen.

Vi samarbetar med näringslivet för att öka takten i klimatarbetet

Ja, näringslivet är med i ett antal olika samarbeten och projekt som ska bidra till minskad klimatpåverkan.

 

Vill du veta mer om Växjös klimatarbete?
Kontakta Henrik Johansson, Växjö kommun. 

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.