Växjö

Vi har beslut om att bli en klimatneutral kommun.

Vårt mål är: ”Vi som lever, bor och verkar i Växjö år 2030 orsakar som samhälle ingen negativ påverkan på klimatet”.

Läs mer om vårt klimatarbete.

Vi har minskat våra utsläpp inom det geografiska området med minst 40 procent sedan 1990.

Vi har minskat utsläppen med 42,5 % sedan 1993.

Vi har eller har tagit beslut om fossilfria placeringar

I Växjö kommuns finanspolicy står det att placeringar inte ska göras i företag som producerar fossila bränslen.

Vi har intern klimatväxling för resor med flyg och egen bil i tjänst.

Växjös klimatväxling är i form av ett ”Klimatkonto”. Det innebär att alla förvaltningar och bolag får betala en kostnad för sina koldioxidutsläpp till ett internt konto. Ur detta konto kan de sedan söka medel för delfinansierng av åtgärder som bidrar till minskade utsläpp.

Våra fordon drivs till största delen med förnybart bränsle.

I vår kommun görs mer än var tredje resa med cykel, kollektivtrafik eller till fots.

Vår senaste resvaneundersökning gjordes 2012 och visade att 19 % av alla resor görs med cykel, 6 % med kollektivtrafik och 13 % gåendes.

Vi producerar förnybar el.

Växjö energi producerar förnybar el från träflis i kraftvärmeverket. Solceller finns (och etableras) på flera v kommunens skolor och andra lokaler (även allt vanligare på kommunägda bostäder). Utöver det äger kommunen några små vattenkraftverk.

Vi arbetar aktivt för att skapa kolsänkor i kommunen

Vi jobbar aktivt med att öka byggnation i trä. Läs mer om trästaden Växjö här. 

Vi ställer klimatkrav på material vid byggnation och renovering av egenägda lokaler och bostäder.

Ja, vi utgår från kommunkoncernens träbyggnadsstrategi (när det gäller kommunala byggnader). Av den framgår att från och med 2020 ska hälften av all nybyggnation vara träbaserad samt inkludera någon form klimatdeklaration. Från 2022 och 2025 skärps kraven så att prioritet ges till de med lägst klimatpåverkan enligt LCA.

Vi följer upp klimatpåverkan från livsmedelsinköpen.

Vi har ett strategiskt arbete i syfte att minska matens klimatpåverkan både genom att anpassa menyer, erbjuda flera alternativ för att möjliggöra för matgäster att göra aktiva val, klimatmärkning i våra serveringar på skolorna är på gång och vi mäter måluppfyllelse genom att följa koldioxidekvivalenterna per kg livsmedel.

Vi engagerar förskolor och skolor i klimatarbetet

Framför allt engageras skolor med elever i alla åldrar i aktiviteter i samband med Earth Week, då de tar sig an att hitta lösningar på olika utmaningar som finns i kommunen. Lärarna har överlag varit bra på att arbeta med Agenda 2030.

Vi samarbetar med näringslivet för att öka takten i klimatarbetet

Vi har en bra samverkan med näringslivet. Det senaste goda exemplet vi vill berätta om är lanseringen av Växjödeklarationen där näringslivet kan kroka arm med kommunen för att visa vad vi tillsammans kan göra för ett klimatneutralt Växjö

 

Vill du veta mer om Växjös klimatarbete?
Kontakta Henrik Johansson, Växjö kommun. 

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.