Växjö

Vi har tagit beslut om att bli en klimatneutral kommun/region (det geografiska området)

Vårt mål är: ”Vi som lever, bor och verkar i Växjö år 2030 orsakar som samhälle ingen negativ påverkan på klimatet”.

Läs mer om vårt klimatarbete.

Vi har minskat våra utsläpp inom det geografiska området med minst 40 procent sedan 1990

Vi har minskat utsläppen med 42,5 % sedan 1993.

Utsläppen redovisas här enligt den internationella standarden för kommuner ”Common Reporting Framework” utvecklad av Global Covenant of Mayors. Alla växthusgaser omfattas. Till Scope 1 hämtas data från Nationella emissionsdatabasen SMED (CO2ekv) men utsläpp från lokal el- och fjärrvärmeproduktion tas bort. Istället beräknas i Scope 2 utsläppen från el- och fjärrvärmeanvändningen. Data till Scope 2 (el- och fjärrvärmeanvändning i MWh) hämtas från SCB Kommunala och regionala energibalanser (KRE). Elanvändningen multipliceras med emissionsfaktorn (kg CO2e/MWh) för svensk elproduktion (data från SCB). Reservation för sekretess i KRE-databasen. Emissionsfaktorer från Naturvårdsverket. Inga påslag för uppströms- eller nedströmsutsläpp.

Vi ställer klimatkrav i upphandling av kapitalförvaltningstjänster

I Växjö kommuns finanspolicy står det att placeringar inte ska göras i företag som producerar fossila bränslen.

Våra fordon drivs till största delen (75-100 %) med förnybart bränsle eller el

Sedan ett antal år tillbaka har vi en avropspolicy för fordon, som prioriterar inköp av fordon/arbetsmaskiner med avseende på drivmedel. El och biogas har delad högsta prioritet. Andra förnybara drivmedel ligger på nivå två. Längre ner finns möjlighet att använda diesel ifall förutsättningarna för andra fordon inte är möjlig (ingen laddinfrastruktur, ingen biogastank, ingen HVO-tank) på den plats där fordonet ska användas.

I vår kommun görs mer än var tredje resa med cykel, kollektivtrafik eller till fots.

Vår senaste resvaneundersökning gjordes 2012 och visade att 19 % av alla resor görs med cykel, 6 % med kollektivtrafik och 13 % gåendes.

Vi producerar egen förnybar el

Växjö energi producerar förnybar el från träflis i kraftvärmeverket. Solceller finns (och etableras) på flera v kommunens skolor och andra lokaler (även allt vanligare på kommunägda bostäder). Utöver det äger kommunen några små vattenkraftverk.

Vi arbetar aktivt för att skapa kolsänkor i kommunen

Vi jobbar aktivt med att öka byggnation i trä. Läs mer om trästaden Växjö här. 

Vi ställer krav på materialval (tex genom livscykelanalys) för att minska klimatpåverkan vid nybyggnationer, större ombyggnationer och renoveringar av kommunägda lokaler och bostäder

Ja, vi utgår från kommunkoncernens träbyggnadsstrategi (när det gäller kommunala byggnader). Av den framgår att från och med 2020 ska hälften av all nybyggnation vara träbaserad samt inkludera någon form klimatdeklaration. Från 2022 och 2025 skärps kraven så att prioritet ges till de med lägst klimatpåverkan enligt LCA.

Vi följer upp klimatpåverkan från livsmedelsinköpen.

Vi har ett strategiskt arbete i syfte att minska matens klimatpåverkan både genom att anpassa menyer, erbjuda flera alternativ för att möjliggöra för matgäster att göra aktiva val, klimatmärkning i våra serveringar på skolorna är på gång och vi mäter måluppfyllelse genom att följa koldioxidekvivalenterna per kilo livsmedel.

Vi engagerar regelbundet förskolor och skolor i klimatarbetet

Framför allt engageras skolor med elever i alla åldrar i aktiviteter i samband med Earth Week, då de tar sig an att hitta lösningar på olika utmaningar som finns i kommunen. Lärarna har överlag varit bra på att arbeta med Agenda 2030.

Vi har ett strukturerat samarbete med näringslivet för att uppnå klimatmålen

Några exempel är samarbetet som sker med näringslivet inom ramen för organisationen Sustainable Småland. Ett annat konkret exempel är arbetet med den så kallade Växjödeklarationen där företag och organisationer kan skriva under på att vidta åtgärder för att vara en del i arbetet med klimatneutrala Växjö.

 

Vill du veta mer om Växjös klimatarbete?
Kontakta Henrik Johansson, Växjö kommun. 

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.