Huddinge

Vi har tagit beslut om att bli en klimatneutral kommun/region (det geografiska området)

Vårt mål är att kommunen ska vara klimatneutral till år 2040.
Läs mer i vårt Miljöprogram 2022-2025 (huddinge.se).

Vi har minskat våra utsläpp inom det geografiska området med minst 40 procent sedan 1990

Utsläppen av växthusgaser för kommunen som geografiskt område har minskat med 62 % sedan 1990.

Utsläppen redovisas här enligt den internationella standarden för kommuner ”Common Reporting Framework” utvecklad av Global Covenant of Mayors. Alla växthusgaser omfattas. Till Scope 1 hämtas data från Nationella emissionsdatabasen SMED (CO2ekv) men utsläpp från lokal el- och fjärrvärmeproduktion tas bort. Istället beräknas i Scope 2 utsläppen från el- och fjärrvärmeanvändningen. Data till Scope 2 (el- och fjärrvärmeanvändning i MWh) hämtas från SCB Kommunala och regionala energibalanser (KRE). Elanvändningen multipliceras med emissionsfaktorn (kg CO2e/MWh) för svensk elproduktion (data från SCB). Reservation för sekretess i KRE-databasen. Emissionsfaktorer från Naturvårdsverket. Inga påslag för uppströms- eller nedströmsutsläpp.

Vi producerar egen förnybar el

Kommunen producerar el med sol- och vindkraft.

Vi ställer krav på materialval (tex genom livscykelanalys) för att minska klimatpåverkan vid nybyggnationer, större ombyggnationer och renoveringar av kommunägda lokaler och bostäder

Vi arbetar aktivt för att skapa kolsänkor i kommunen

Vi arbetar regelbundet med:

  • Kompostering av park- och trädgårdsavfall på plats eller efter uppsamling
  • Trädplantering i urbana miljöer
  • Återvätning av torvmark
  • Ökning av andelen grönyta i urbana miljöer
  • Övergång av jordbruksmark till vallodling eller naturmark

Vi följer upp klimatpåverkan från livsmedelsinköpen.

Vi följer upp klimatpåverkan från livsmedel i kommunorganisationen.

Vi har ett strukturerat samarbete med näringslivet för att uppnå klimatmålen

Ja, vi är med Klimatarena Stockholm. Internt har vi (miljöstrateger) precis initierat ett gemensamt uppdrag med näringslivssektionen att hitta samarbetsformer inom cirkulär ekonomi tillsammans med det lokala näringslivet

Vi engagerar regelbundet förskolor och skolor i klimatarbetet

Vill du veta mer om Huddinges klimatarbete?
Kontakta Robin Söderström, Huddinge kommun.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.