Olofström

Vi har minskat våra utsläpp inom det geografiska området med minst 40 procent sedan 1990

Vi har minskat utsläppen med 45 % sedan 1990.

Utsläppen redovisas här enligt den internationella standarden för kommuner ”Common Reporting Framework” utvecklad av Global Covenant of Mayors. Alla växthusgaser omfattas. Till Scope 1 hämtas data från Nationella emissionsdatabasen SMED (CO2ekv) men utsläpp från lokal el- och fjärrvärmeproduktion tas bort. Istället beräknas i Scope 2 utsläppen från el- och fjärrvärmeanvändningen. Data till Scope 2 (el- och fjärrvärmeanvändning i MWh) hämtas från SCB Kommunala och regionala energibalanser (KRE). Elanvändningen multipliceras med emissionsfaktorn (kg CO2e/MWh) för svensk elproduktion (data från SCB). Reservation för sekretess i KRE-databasen. Emissionsfaktorer från Naturvårdsverket. Inga påslag för uppströms- eller nedströmsutsläpp.

Vi producerar egen förnybar el

Vi har solceller samt lite vattenkraft.

Vi följer upp klimatpåverkan från livsmedelsinköpen.

Matsvinnsmätning görs 2 ggr/år (4 mättillfällen, 2 på våren och 2 på hösten på liknande matsedelsveckor).
Dessa 2+2 slås samman till ett vår- & ett höstresultat.

Vi arbetar aktivt för att skapa kolsänkor i kommunen

Vårt kommunala avfallsbolag och kommunen komposterar i nuläget in park- och trädgårdsavfall.

Vi ställer krav på materialval (tex genom livscykelanalys) för att minska klimatpåverkan vid nybyggnationer, större ombyggnationer och renoveringar av kommunägda lokaler och bostäder

Vi har tillsammans med energisamverkan i Blekinge tagit fram en manual för hållbart byggande. Genom att följa arbetsprocessen i den kan man enkelt ställa krav för att minska klimatpåverkan.

 

Vill du veta mer om Olofströms klimatarbete? Kontakta Karoline Mattsson, Olofströms kommun.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.