Malmö

Vi har tagit beslut om att bli en klimatneutral kommun (det geografiska området kommunen)

Vårt mål är att utsläppen av växthusgaser i Malmö som geografiskt område har minskat med 70 procent till 2030.

Vi har även signerat Viable Cities Klimatkontrakt 2030; Malmö stad åtar sig i Klimatkontrakt 2030 att vara en föregångare i klimatarbetet och ska under 2021 bland annat ta fram en klimatinvesteringsplan, utveckla digitala verktyg som kan underlätta beslut om klimatinvesteringar samt arbeta för att öka samverkan mellan Malmö stad och näringsliv, akademi, civilsamhälle och medborgare för att uppnå Malmös klimat- och hållbarhetsmål.

Läs mer om vårt klimatarbete.

Vi ställer krav på materialval (tex genom livscykelanalys) för att minska klimatpåverkan vid nybyggnationer, större ombyggnationer och renoveringar av kommunägda lokaler och bostäder

Vi ställer krav på byggmaterial, genom LFM30 Lokal Färdplan för Malmö (klimatneutral bygg- och entreprenadbransch)

Den 29 november 2017 emitterade Malmö stad sina två första gröna obligationer som ska bli ett verktyg för att uppnå stadens högt satta miljömål. Av FN:s sjutton globala mål i Agenda 2030 förväntas de gröna obligationerna framförallt kunna bidra till uppfyllelse av nio. Ramverket för obligationerna innehåller åtta olika investeringskategorier:

  • Hållbara transporter
  • Klimatanpassningsåtgärder
  • Energieffektivitet
  • Miljövänlig förvaltning av levande naturresurser
  • Gröna och energieffektiva byggnader
  • Minskade föroreningar och kontroll
  • Förnybar energi
  • Hållbar hantering av vatten och avloppsvatten

Vi ställer klimatkrav i upphandling av kapitalförvaltningstjänster

Våra fordon drivs till största delen (75-100 %) med förnybart bränsle eller el

I vår kommun görs mer än var tredje resa med cykel, kollektivtrafik eller till fots.

Enligt vår senaste resvaneundersökning, genomförd 2018, sker 14 % av alla resor gående, 26 % med cykel och 26 % med kollektivtrafik.

Vi producerar egen förnybar el

Egenägd vindkraft (2 verk) samt installerar solelsanläggningar (även solvärme)

Vi arbetar aktivt för att skapa kolsänkor i kommunen

Vi komposterar park- och trädgårdsavfall och planeterarar träd i staden.

Vi följer upp klimatpåverkan från livsmedelsinköpen.

Ja, genom kommunens upphandlingsuppföljningssystem Compare följer vi upp växthusgasutsläpp från kommunens livsmedelsinköp, dels som kg CO2e/kg inköpta livsmedel, dels bruttosiffror i kg CO2e. Vi kan följa upp kvartalsvis ner till enskild verksamhet.
När det gäller matsvinn, mäts det av Malmö Skolrestauranger två gånger per termin enligt metodik framtagen av Sysav (Sydskånes Avfallsbolag – 14 ägarkommuner). Vi är på gång att utveckla metoder för att mäta matsvinn i övriga verksamheter.

Vi engagerar regelbundet förskolor och skolor i klimatarbetet

Miljöförvaltningen och Naturskyddförenigen har testat att ta fram en modell för att stödja Malmös skolor i att nå nationella certifieringar, antingen Skola för hållbar utveckling eller Grön flagg. Samtliga tre skolor som deltog är idag certifierade. Staden har också prövat nya sätt att öka ungas delaktighet i klimat- och miljöfrågan. Erfarenheterna har samlats här: malmo.se/ungasdelaktighet.

Strategiskt kemikaliearbete – Malmö stad har engagerat förskolor och skolor i utfasning av kemikalier i bland annat leksaker och annat som barnen kommer i kontakt med. Staden har även arbetet tillsammans för att uppmuntra till att använda kemikaliesmart återbruk vid skapande och att fasa ut användning av engångsartiklar av plast. Vi är även involverade i arbetet med att fasa ut mikroplast från konstgräsplaner och fallskydd och de skyddsåtgärder som vi nu genomför för att minska spridning från befintliga planer.

Vi har ett strukturerat samarbete med näringslivet för att uppnå klimatmålen

Ja, det finns ett flertal klimat/energigrupper där representanter från näringslivet regelbundet träffas tillsammans med kommunen.

 

Vill du veta mer om Malmös klimatarbete?
Kontakt Malin Norling, Malmö Stad. 

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.