Malmö

Vi har beslut om att bli en klimatneutral kommun.

Vi har ett riktat energimål, med ett tidigare målår än det nationella, som säger att år 2030 ska hela Malmö försörjas till 100% av förnybar energi. Uppföljningen redovisas i vår miljöbarometer.

Vi har genomfört investeringar med hjälp av gröna obligationer.

Den 29 november 2017 emitterade Malmö stad sina två första gröna obligationer som ska bli ett verktyg för att uppnå stadens högt satta miljömål. Av FN:s sjutton globala mål i Agenda 2030 förväntas de gröna obligationerna framförallt kunna bidra till uppfyllelse av nio. Ramverket för obligationerna innehåller åtta olika investeringskategorier:

  • Hållbara transporter
  • Klimatanpassningsåtgärder
  • Energieffektivitet
  • Miljövänlig förvaltning av levande naturresurser
  • Gröna och energieffektiva byggnader
  • Minskade föroreningar och kontroll
  • Förnybar energi
  • Hållbar hantering av vatten och avloppsvatten

Våra fordon drivs till största delen med förnybart bränsle.

I vår kommun görs mer än var tredje resa med cykel, kollektivtrafik eller till fots.

Enligt vår senaste resvaneundersökning, genomförd 2018, sker 14 % av alla resor gående, 26 % med cykel och 26 % med kollektivtrafik.

Vi producerar förnybar el.

Vi har egna solels- och värmeanläggningar liksom egenägd vindkraft.

Vi följer upp klimatpåverkan från livsmedelsinköpen.

Genom kommunens upphandlingsuppföljningssystem Compare följer vi upp växthusgasutsläpp från kommunens livsmedelsinköp, dels som kg CO2e/kg inköpta livsmedel, dels bruttosiffror i kg CO2e. Vi kan följa upp kvartalsvis ner till enskild verksamhet. Matsvinn mäts två gånger per termin enligt metodik framtagen av Sysav (Sydskånes Avfallsbolag – 14 ägarkommuner). Vårt mål är att växthusgaser relaterade till Malmö stads matinköp ska reduceras med 40 procent från år 2002 till år 2020.

Vi engagerar förskolor och skolor i klimatarbetet

Vi utbildar klimatambassadörer och en av våra gymnasieskolor, Malmö Latin, var modellskola för att arbeta fram metoder för hur lärande för hållbar utveckling och framtidsoptimism kan genomsyra hela skolverksamheten.

Just nu testas en metod där högstadieelever från olika delar av staden träffas i ett ”grönt elevråd” och utvecklar sina tankar om Malmös framtida miljö. I en digital workshop med tjänstepersoner från Malmö stad nyligen, presenterade eleverna idéer kring allt från gratis cykelundervisning och godare vegetarisk skolmat, till prylbankar och fler parker. Eleverna kommer att sammanställa sina tankar i ett dokument, som är tänkt att användas på olika sätt i utvecklingen av stadens miljöarbete.

Vi samarbetar med näringslivet för att öka takten i klimatarbetet

Ja, det finns ett flertal klimat/energigrupper där representanter från näringslivet regelbundet träffas tillsammans med kommunen.

 

Vill du veta mer om Malmös klimatarbete?
Kontakt Malin Norling, Malmö Stad. 

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.