Malmö

Vi har tagit beslut om att bli en klimatneutral kommun (det geografiska området kommunen)

Vårt mål är att utsläppen av växthusgaser i Malmö som geografiskt område har minskat med 70 procent till 2030. Malmö stad har även signerat Viable Cities Klimatkontrakt 2030 och vi åtar oss att i Klimatkontrakt 2030 vara en föregångare i klimatarbetet.

Läs mer om vårt klimatarbete.

Vi ställer krav på materialval (tex genom livscykelanalys) för att minska klimatpåverkan vid nybyggnationer, större ombyggnationer och renoveringar av kommunägda lokaler och bostäder

Vi ställer krav på byggmaterial, genom LFM30 Lokal Färdplan för Malmö (klimatneutral bygg- och entreprenadbransch). Vår förvaltning för byggande håller även på att utbilda sig i cirkulärt byggande.

Vi ställer klimatkrav i upphandling av kapitalförvaltningstjänster

Stadens upphandlingsenhet arbetar systematiskt med att kontinuerligt skärpa miljö- och klimatkrav (inklusive cirkulära) i de upphandlingar de utför på stadens uppdrag. Även de förvaltningar som upphandlar bygg och entreprenader har börjat kartlägga sina utsläpp för att kunna börja ställa bättre krav.

Våra fordon drivs till största delen (75-100 %) med förnybart bränsle eller el

Vi har i över 10års tid arbetat strategiskt med interna miljöbilstrategier för att öka andelen miljöbilar i fordonsflottan. Likaså årlig uppföljning av bränsleinköp för att säkerställa att rätt bränslen tankas/används.

I vår kommun görs mer än var tredje resa med cykel, kollektivtrafik eller till fots.

Enligt vår senaste resvaneundersökning, genomförd 2018, sker 14 % av alla resor gående, 26 % med cykel och 25 % med kollektivtrafik.

Vi producerar egen förnybar el

Egenägd vindkraft (2 verk) samt installerar solelsanläggningar (även solvärme).

Vi arbetar aktivt för att skapa kolsänkor i kommunen

Vi komposterar park- och trädgårdsavfall och planeterarar träd i staden.

Vi följer upp klimatpåverkan från livsmedelsinköpen.

Ja, genom kommunens upphandlingsuppföljningssystem Compare följer vi upp växthusgasutsläpp från kommunens livsmedelsinköp, dels som kg CO2e/kg inköpta livsmedel, dels bruttosiffror i kg CO2e. Vi kan följa upp kvartalsvis ner till enskild verksamhet.
När det gäller matsvinn, mäts det av Malmö Skolrestauranger två gånger per termin enligt metodik framtagen av Sysav (Sydskånes Avfallsbolag – 14 ägarkommuner). Vi är på gång att utveckla metoder för att mäta matsvinn i övriga verksamheter.

Vi engagerar regelbundet förskolor och skolor i klimatarbetet

Miljöförvaltningen och Naturskyddförenigen har testat att ta fram en modell för att stödja Malmös skolor i att nå nationella certifieringar, antingen Skola för hållbar utveckling eller Grön flagg. Samtliga tre skolor som deltog är idag certifierade. Staden har också prövat nya sätt att öka ungas delaktighet i klimat- och miljöfrågan. Erfarenheterna har samlats här: malmo.se/ungasdelaktighet.

Strategiskt kemikaliearbete – Malmö stad har engagerat förskolor och skolor i utfasning av kemikalier i bland annat leksaker och annat som barnen kommer i kontakt med. Staden har även arbetet tillsammans för att uppmuntra till att använda kemikaliesmart återbruk vid skapande och att fasa ut användning av engångsartiklar av plast. Likaså har högstadieungdomar verkat som ett grönt ungdomsråd för olika frågor, exempelvis hur havet ska skyddas bättre etc.

Vi har ett strukturerat samarbete med näringslivet för att uppnå klimatmålen

Ja, Malmö stad har under ett par decennier involverat näringslivet i våra externfinasierade projekt (nationella och EU-medel), men sedan hösten 2021 har arbetet också formaliserats genom något som kallas Klimatkontrrakt Malmö.

 

Vill du veta mer om Malmös klimatarbete?
Kontakt Malin Norling, Malmö Stad. 

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.