Cyklar och bussar i trafiken

Region Stockholm

Vi har tagit beslut om att bli en klimatneutral kommun/region (det geografiska området)

Region Stockholm har målet att bli klimatneutrala till 2035. Hållbarhetsavdelningen på Regionledningskontoret har det övergripande ansvaret att genomdriva regionens miljö-och klimatpolitik. Internt finns en koldioxidbudget som beskriver utsläppsutrymmet mot klimatneutralitet 2035 och som är utdelad på varje bolag och förvaltning inom Region Stockholm. Under 2024 tas en klimathandlingsplan fram för att tydliggöra vägen framåt mot 2035. Det finns en politisk beredningsgrupp, Miljö-och hållbarhetsberedningen som bereder ärenden inför beslut i Regionstyrelsen.

Läs mer om regionens klimatarbete på deras hemsida.

Vi har minskat våra utsläpp inom det geografiska området med minst 40 procent sedan 1990

Region Stockholm har ett väl organiserat arbete med både bredd och höga ambitioner och har sedan 1990 minskat sina egna utsläpp med över 75 %. De arbetar aktivt för att minska den negativa klimatpåverkan från måltider, kollektivtrafik, tjänsteresor, byggmaterial, energieffektivisering, upphandlingar av tjänster och varor. Regionen ger också ut gröna obligationer.

I vår kommun görs mer än var tredje resa med cykel, kollektivtrafik eller till fots.

Region Stockholm har tagit fram en regional cykelplan i nära samverkan med länets kommuner och Trafikverket. Målet är att fler ska kunna cykla i hela länet och att andelen cykelresor år 2030 ska vara 20 procent av det totala resandet i Stockholmsregionen. 2020 var andelen 10 procent. Region Stockholm har ett cykelkansli som fungerar som en plattform för samverkan och bidrar med kunskap inom cykelområdet.

Vi har ett strukturerat samarbete med näringslivet för att uppnå klimatmålen

Region Stockholm har tillsammans med länsstyrelsen ett nätverk för kommunernas klimat- och energistrateger. Regionen och länsstyrelsen arbetar även tillsammans med de två initiativen Klimatarena Stockholm (näringsliv, kommuner och akademi, fokus på bygg- och anläggningssektorn) och Regionalt elförsörjningsforum Stockholms län (REST).

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.