Järfälla

I vår kommun görs mer än var tredje resa med cykel, kollektivtrafik eller till fots.

Färdmedelsfördelningen i vår kommun är: Gång 12% Cykel 9% Kollektivtrafik 27%

Vi ställer krav på materialval (tex genom livscykelanalys) för att minska klimatpåverkan vid nybyggnationer, större ombyggnationer och renoveringar av kommunägda lokaler och bostäder

Vi ha en trähusstrategi för att visa hur trähusbyggandet i Järfälla kan öka, vilket främjar en hållbar stadsutveckling och bidrar till att vi möter miljö- och klimatmålen i den kommunala översiktsplanen och miljöplanen.

Vi har tagit beslut om att bli en klimatneutral kommun/region (det geografiska området)

Järfälla kommun har fattat beslut om att bli klimatneutrala 2030.

Läs mer i vår Klimat- och energiplan

Vi engagerar regelbundet förskolor och skolor i klimatarbetet

I kompetensförvaltningens och barn- och ungdomsförvaltningens miljöledningssystem har det satts upp en rad olika åtgärder och aktiviteter för att involvera elever. Några exempel: Delta i trafikantveckan, delta i miljöveckan, sätta upp bihotell, starta en odling i pallkragar, minska matsvinn.

Vi har ett strukturerat samarbete med näringslivet för att uppnå klimatmålen

Vi samverkar med näringslivet inom olika projekt, bland annat CERO som syftar till att minska klimatpåverkan från tjänste- och pendlingsresor. Här deltar 7 av de största arbetsgivarna som finns i kommunen.

Vi följer upp klimatpåverkan från livsmedelsinköpen.

Våra kostkonsulter följer upp klimatpåverkan från inköpta livsmedel och hur stor klimatpåverkan är per måltid. Matsvinnet ska minska i kommunen med 25% från 2020 till 2022. Matsvinnet mäts löpande och följs upp årligen i vår miljöbarometer.

Våra fordon drivs till största delen (75-100 %) med förnybart bränsle eller el

Mellan 76-99% av kommunens personbilar som kan drivas med förnybar energi.

Vi producerar egen förnybar el

Järfälla har installerat solenergi inom kommunal verksamhet. I dagsläget är den installerad effekten 913 kW.

Vi har ett internt klimatväxlingssystem för att styra mot val av hållbara färdmedel vid tjänsteresor

Järfälla kommun kompenserar flygresor genom att varje köp av flygresa ska klimatväxlas med 15 procent av biljettpriset.

Vi arbetar aktivt för att skapa kolsänkor i kommunen

Vi jobbar med att öka kolsänkan bland annat genom trähusstrategin och att använda grönytefaktor på kvartersmark. I den nya miljöplanen finns även ett förslaget mål om att öka krontäckningsgraden i stadsmiljön.

 

Vill du veta mer om Järfällas klimatarbete?
Kontakta Sara Olsson, Järfälla kommun

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.