Stockholm

Vi har beslut om att bli en klimatneutral kommun.

Stockholm stad har ambitiösa klimatmål, dessa är:

  • Ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040, med följande etappmål till 2023:
    • Minskade växthusgasutsläpp – högst 1,5 ton CO2e per invånare
    • Minskad klimatpåverkan från konsumtionen
  • En fossilfri organisation 2030, med följande etappmål till 2023:
    • Minskade växthusgasutsläpp – högst 105 000 ton CO2e från stadens verksamheter
    • Effektiv energianvändning

Klimathandlingsplanen uttrycker även stadens klimatbudget som visar återstående utsläpp till 2040, i form av en ambition på maximalt tillåten utsläppsmängd om 19 miljoner ton koldioxidekvivalenter under perioden 2020-2040.

Läs mer om Stockholm Stads klimatarbete.

Vi har eller har tagit beslut om fossilfria placeringar

Våra fordon drivs till största delen med förnybart bränsle.

I vår kommun görs mer än var tredje resa med cykel, kollektivtrafik eller till fots.

I Stockholm Stad genomförs 29% av alla resor gåendes, 10 % på cykel och 36 % via kollektivtrafik.

Vi producerar förnybar el.

Vi har solceller på kommunala byggnader och biokraftverket KVV8.

Vi engagerar förskolor och skolor i klimatarbetet

Vi genomför utbildningar med lärare så att de kan göra klimatvandringar med elever.

Vi arbetar aktivt för att skapa kolsänkor i kommunen

I Stockholm finns en testanläggning för bioenergy-CCS.

Vi samarbetar med näringslivet för att öka takten i klimatarbetet

Ja, vi har inspirationsnätverket Klimatpakten och projektet Klimatpakten levererar.

Vi ställer klimatkrav på material vid byggnation och renovering av egenägda lokaler och bostäder.

I enlighet med Stockholm stads Handlingsplan för cirkulärt byggande.

Vi har minskat våra utsläpp inom det geografiska området med minst 40 procent sedan 1990.

Vi har minskat utsläppen med 55 % sedan 1990.

Vi följer upp klimatpåverkan från livsmedelsinköpen.

Ja, kommunen beräknar utsläpp av växthusgaser per kg inköpta livsmedel inom stadens egna måltidsverksamheter (upphandlade färsiga måltider och matserveringar ingår inte ännu).

 

Vill du veta mer om Stockholms klimatarbete?
Kontakta Charlotta Hedvik, Stockholm Stad. 

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.