Stockholm

Vi har beslut om att bli en klimatneutral kommun.

1. Ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040

2. En fossilfri organisation 2030

Planen uttrycker stadens klimatbudget till 2040 i form av en ambition på maximalt tillåten utsläppsmängd på 19 miljoner ton växthusgaser under perioden 2020–2040. Detta är den del av den globala klimatbudgeten som staden avser att ta på sig.

• För perioden 2020–2023 redovisas konkreta åtgärder för minskade utsläpp av växthusgaser. Dessa är angivna som beting för olika utpekade kommunala nämnder och bolagsstyrelser. Betingen kommer årligen att följas upp av kommunstyrelsen.

• Planen anger hur staden kan ha netto-nollutsläpp år 2040. Detta kan till exempel ske genom att staden aktivt vidtar åtgärder för att öka produktionen av biokol. Staden kan också driva på arbetet för att fånga in och lagra koldioxid. På så vis kan kvarvarande utsläpp från till exempel plast i avfallsförbränningen kompenseras. Långsiktigt mål: arbeta för att staden ska vara fossilfri och klimatpositiv 2040. För att nå detta behöver teknik och affärsmodeller utvecklas.

Staden kan inte själv uppnå ett sådant ambitiöst mål och därför behövs en kraftsamling tillsammans med såväl regering som EU. Nya innovativa lösningar behöver utvecklas i samarbete med akademi och näringsliv.

Läs mer om Stockholm Stads klimatarbete.

Vi har eller har tagit beslut om fossilfria placeringar

Vi har genomfört investeringar med hjälp av gröna obligationer.

Våra fordon drivs till största delen med förnybart bränsle.

I vår kommun görs mer än var tredje resa med cykel, kollektivtrafik eller till fots.

Vi producerar förnybar el.

Vi engagerar förskolor och skolor i klimatarbetet

Vi arbetar aktivt för att skapa kolsänkor i kommunen

Vi samarbetar med näringslivet för att öka takten i klimatarbetet

 

 

Vill du veta mer om Stockholms klimatarbete?
Kontakta Charlotta Hedvik, Stockholm Stad. 

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.