Stockholm

Vi har tagit beslut om att bli en klimatneutral kommun/region (det geografiska området)

Stockholm stad har ambitiösa klimatmål, dessa är:

  • Ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040, med följande etappmål till 2023:
    • Minskade växthusgasutsläpp – högst 1,5 ton CO2e per invånare
    • Minskad klimatpåverkan från konsumtionen
  • En fossilfri organisation 2030, med följande etappmål till 2023:
    • Minskade växthusgasutsläpp – högst 105 000 ton CO2e från stadens verksamheter
    • Effektiv energianvändning

Klimathandlingsplanen uttrycker även stadens klimatbudget som visar återstående utsläpp till 2040, i form av en ambition på maximalt tillåten utsläppsmängd om 19 miljoner ton koldioxidekvivalenter under perioden 2020-2040.

Läs mer om Stockholm Stads klimatarbete.

Våra fordon drivs till största delen (75-100 %) med förnybart bränsle eller el

I vår kommun görs mer än var tredje resa med cykel, kollektivtrafik eller till fots.

I Stockholm Stad genomförs 29% av alla resor gåendes, 10 % på cykel och 36 % via kollektivtrafik.

Vi producerar egen förnybar el

Vi har solceller på kommunala byggnader, vindkraft och biokraftverket KVV8.

Vi arbetar aktivt för att skapa kolsänkor i kommunen

Ja, till exempel går vårt park- och trädgårdsavfall till biokolsproduktion.

Vi har ett strukturerat samarbete med näringslivet för att uppnå klimatmålen

Ja, vi har inspirationsnätverket Klimatpakten och projektet Klimatpakten levererar.

Vi ställer krav på materialval (tex genom livscykelanalys) för att minska klimatpåverkan vid nybyggnationer, större ombyggnationer och renoveringar av kommunägda lokaler och bostäder

I enlighet med Stockholm stads Handlingsplan för cirkulärt byggande.

Vi följer upp klimatpåverkan från livsmedelsinköpen.

Ja, kommunen beräknar utsläpp av växthusgaser per kg inköpta livsmedel inom stadens egna måltidsverksamheter (upphandlade färsiga måltider och matserveringar ingår inte ännu).

 

Vill du veta mer om Stockholms klimatarbete?
Kontakta Anna Norberg, Stockholm Stad. 

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.