Sollentuna

Vi har tagit beslut om att bli en klimatneutral kommun (det geografiska området kommunen)

Nettoutsläppen av växthusgaser reduceras och minskas till noll i en takt som innebär att den globala temperaturökningen inte överstiger 1,5 grader Celsius. Målet ska nås senast 2030 för den kommunala organisationen.

Läs mer om Sollentunas klimatarbete.

Vi ställer klimatkrav i upphandling av kapitalförvaltningstjänster

Vårt styrdokument ”Regler för kapitalförvaltning” innehåller såväl etiska som miljömässiga hänsyn.

I vår kommun görs mer än var tredje resa med cykel, kollektivtrafik eller till fots.

Vår senaste resvaneundersökning från 2019 visar att 27 % av alla resor görs med kollektivtrafik. 11 % gåendes och 9 % med cykel. En enkät skickades ut till 5000 slumpvis utvalda invånare fördelade över kommunens 9 bostadsområden. Respondenten redogjorde för sina resor under ett på förhand utvalt dygn i en resedagbok. En kompletterande undersökning gjordes med ett mindre urval, rörande hur kommunen bör prioritera mellan olika trafikslag samt om förändringsbenägenhet.

Vi producerar egen förnybar el

Flera byggnader har solceller, kommunens energibolag erbjuder privatpersoner att köpa andelar i en solcellspark, kommunen äger vindkraftverk.

Vi följer upp klimatpåverkan från livsmedelsinköpen.

Enligt avtal som gäller från 1/7 2020 ska måltidsleverantören redovisa svinn, transporter och andra klimatpåverkande faktorer – första redovisningen inte gjord ännu.

Vi engagerar regelbundet förskolor och skolor i klimatarbetet

Sollentuna kommun arbetar med att involverar unga på flera vis i klimatarbetet. Exempelvis bjuds samtliga skolor in för att delta i undervisning vid Naturskolan, vi sponsrar Natur- och miljöboken, pedagogiskt material för projekt görs tillgängligt via intranätet och högstadiet och gymnasiet uppmuntras att använda kommunens interna miljöutbildning. Vi anordnar även skräpplockardagar med teckningstävling och besök av sopbilen på våren och vår mobilitetsvecka har inriktat sig på skolor och fritidsverksamheter ett par år.

Kommunen deltar från 2022 i Klimatkommunernas ”FoodJams” i syfte att ersätta animaliskt protein med vegetabiliskt – ambitionen är att involvera pedagoger och elever.

Vi har ett strukturerat samarbete med näringslivet för att uppnå klimatmålen

Ja, vi anordnar fyra möten per år (digitala eller fysiska) med olika tema och studiebesök. Dessutom har Energi- och klimatrådgivningen riktade seminarier.

Vi arbetar aktivt för att skapa kolsänkor i kommunen

Vi jobbar med att skapa kolsänkor bland annat genom att öka grönytan i staden.

Vi ställer krav på materialval (tex genom livscykelanalys) för att minska klimatpåverkan vid nybyggnationer, större ombyggnationer och renoveringar av kommunägda lokaler och bostäder

Vi använder oss av miljöcertifieringen Miljöbyggnad Silver.

 

Vill du veta mer om Sollentunas klimatarbete?
Kontakta Inger Mattsson, Sollentuna kommun. 

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.