Sollentuna

Vi har tagit beslut om att bli en klimatneutral kommun (det geografiska området kommunen)

Nettoutsläppen av växthusgaser reduceras och minskas till noll i en takt som innebär att den globala temperaturökningen inte överstiger 1,5 grader Celsius. Målet ska nås senast 2030 för den kommunala organisationen och 2040 för kommunen som helhet.

Läs mer om Sollentunas klimatarbete.

Vi ställer klimatkrav i upphandling av kapitalförvaltningstjänster

Vårt styrdokument ”Regler för kapitalförvaltning” innehåller såväl etiska som miljömässiga hänsyn.

I vår kommun görs mer än var tredje resa med cykel, kollektivtrafik eller till fots.

Vår senaste resvaneundersökning från 2019 visar att 27 % av alla resor görs med kollektivtrafik. 11 % gåendes och 9 % med cykel. En enkät skickades ut till 5000 slumpvis utvalda invånare fördelade över kommunens 9 bostadsområden. Respondenten redogjorde för sina resor under ett på förhand utvalt dygn i en resedagbok. En kompletterande undersökning gjordes med ett mindre urval, rörande hur kommunen bör prioritera mellan olika trafikslag samt om förändringsbenägenhet.

Vi producerar egen förnybar el

Flera byggnader har solceller, kommunens energibolag erbjuder privatpersoner att köpa andelar i en solcellspark, kommunen äger vindkraftverk.

Vi följer upp klimatpåverkan från livsmedelsinköpen.

Enligt avtal som gäller från 1/7 2020 ska måltidsleverantören redovisa svinn, transporter och andra klimatpåverkande faktorer – första redovisningen inte gjord ännu.

Vi engagerar regelbundet förskolor och skolor i klimatarbetet

Samtliga skolor bjuds in att delta i undervisning vid Naturskolan.
Projektet Vårt Sollentuna 2040, där mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet får jobba med olika hållbarhetstema och sedan redovisa för kommunen (dock inga deltagare 2020). Skräpplockardagar för förskola och lågstadium

Vi har ett strukturerat samarbete med näringslivet för att uppnå klimatmålen

Ja – nystartat, så strukturen är inte på plats ännu. Just nu träffar vi företagen ett och ett för att bygga upp kontakter och sedan sätta strukturen.

Vi arbetar aktivt för att skapa kolsänkor i kommunen

Vi jobbar med att skapa kolsänkor bland annat genom att öka grönytan i staden.

Vi ställer krav på materialval (tex genom livscykelanalys) för att minska klimatpåverkan vid nybyggnationer, större ombyggnationer och renoveringar av kommunägda lokaler och bostäder

För nya områden ska LCA göras i projekteringsskedet. Krav på redovisning energieffektivisering och CO2-besparing i pågående entreprenader.

 

Vill du veta mer om Sollentunas klimatarbete?
Kontakta Inger Mattsson, Sollentuna kommun. 

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.