Sollentuna

Vi har beslut om att bli en klimatneutral kommun.

Vårt mål är att nettoutsläppen av växthusgaser reduceras och minskas till noll i en takt som innebär att den globala temperaturökningen inte överstiger 1,5 grader Celsius. Målet ska nås senast 2040 för kommunen som helhet.

Vi har eller har tagit beslut om fossilfria placeringar

Vårt styrdokument ”Regler för kapitalförvaltning” innehåller såväl etiska som miljömässiga hänsyn.

I vår kommun görs mer än var tredje resa med cykel, kollektivtrafik eller till fots.

Vår senaste resvaneundersökning från 2019 visar att 27 % av alla resor görs med kollektivtrafik. 11 % gåendes och 9 % med cykel. En enkät skickades ut till 5000 slumpvis utvalda invånare fördelade över kommunens 9 bostadsområden. Respondenten redogjorde för sina resor under ett på förhand utvalt dygn i en resedagbok. En kompletterande undersökning gjordes med ett mindre urval, rörande hur kommunen bör prioritera mellan olika trafikslag samt om förändringsbenägenhet.

Vi producerar förnybar el.

Vid nybyggnation förbereds alltid för solpaneler. Fjärrvärme är standard i kommunens egna lokaler. Just nu byggs en eftersorteringsanläggning hos fjärrvärmeproducenten, för att få bort plast ur fjärrvärmen. All el som Sollentuna kommun använder är förnybar. Kommunen äger egna vindkraftverk.

Vi följer upp klimatpåverkan från livsmedelsinköpen.

Såhär står det i det nyligen tecknade avtalet, som täcker ca 80 % av kommunens livsmedelsinköp:
All L:s personal ska utbildas kontinuerligt och engagemanget för hur man hanterar mat hållbart (m a p hälsa, klimatbelastning osv) ska ökas hos elever och pedagoger.
Ekologisk andel mat och vegetariska alternativ ska successivt utökas på ett genomtänkt vis och med god kvalitet, samtidigt som svinn och annat avfall ska minska. Även energiförbrukningen och annan klimatbelastande förbrukning (transporter, kemikalier, förpackningar, användning av köksutrustning och annat) ska minska/effektiviseras/förbättras genom tydliga, medvetna samt långsiktiga val och rutiner.
…Resultat för entreprenaden ska redovisas enligt avtalet med tydliga förbättringsjämförelser och jämförelser mot uppsatta mål.
Uppföljning sker via implementering, utveckling av och uppföljning av entreprenadens utvecklings- och hållbarhetsplan samt redovisning av statistik.

Vi engagerar förskolor och skolor i klimatarbetet

Några av de aktiviteter vi har för förskola och skola är:
Naturskolan.
Projekt för högstadium och gymnasium kallat Vårt Sollentuna 2040.
Skräpplockardagar för förskola och lågstadium.
Kommunen (via energi- och klimatrådgivningen) stöttar framtagande av skolböcker om miljö och klimat för mellan- och högstadium.

Vi ställer klimatkrav på material vid byggnation och renovering av egenägda lokaler och bostäder.

För nya områden ska LCA göras i projekteringsskedet. Krav på redovisning energieffektivisering och CO2-besparing i pågående entreprenader.

 

Vill du veta mer om Sollentunas klimatarbete?
Kontakta Inger Mattsson, Sollentuna kommun. 

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.