Luleå

I vår kommun görs mer än var tredje resa med cykel, kollektivtrafik eller till fots.

Enligt en resvaneundersökning 2020 görs 34 % av invånarnas resor med cykel, gång eller kollektivtrafik. Detta är den femte undersökningen som gjorts för detta ändamål. Resvaneundersökningen omfattar invånare bosatta i Luleå kommun inom åldersspannet 6-84 år. Totalt skickades 6 702 enkäter ut. Av dessa var 5 702 i åldersgruppen 16-84 år och 1000 i gruppen 6-15 år. I detta fall utgjordes delgruppen av de invånare som bor inom ett geografiskt område i kommunen.

Vi har tagit beslut om att bli en klimatneutral kommun (det geografiska området kommunen)

Ja! Tjänstefordon och kollektivtrafiken ska vara fossilfria år 2030. År 2040 ska kommunen som geografisk plats vara klimatneutral.

Vi producerar egen förnybar el

Det kommunägda energibolaget i Luleå har en solkraftspark.

Vi följer upp klimatpåverkan från livsmedelsinköpen.

Klimatpåverkan från livsmedel följs upp i ett eget projekt.

Vi engagerar regelbundet förskolor och skolor i klimatarbetet

Tillsammans med Barn- och utbildningsförvaltningen och Luleå tekniska universitet driver vi projektet Aktiva skoltransporter vars syfte är att fler barn ska cykla eller gå till och från skolan. Det kommunala avfallsbolaget har särskilda satsningar för barn och unga t.ex Sopsamlarmonstren.

Vi har ett strukturerat samarbete med näringslivet för att uppnå klimatmålen

Luleå kommun deltar i branschråd och andra lokala nätverk med näringslivet.

Vi ställer klimatkrav i upphandling av kapitalförvaltningstjänster

Vi har ett internt klimatväxlingssystem för att styra mot val av hållbara färdmedel vid tjänsteresor

Vi klimatväxlar alla flygresor. Pengarna investeras sedan i projekt som minskar klimatpåverkan t.ex. laddinfrastruktur.

 

 

Vill du veta mer om Luleå kommuns klimatarbete? Kontakta Sophie Forsberg Johansson, Luleå kommun.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.