Region Skåne

Vi har beslut om att bli en klimatneutral kommun.

Skånes klimat- och energistrategi har tagits fram av Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne och Kommunförbundet Skåne. Strategin ska ge vägledning i klimat- och energiarbetet i Skåne och innehåller fem mål fram till år 2030;

  • Utsläppen av växthusgaser i Skåne ska vara minst 80 procent lägre än år 1990.
  • Utsläppen av växthusgaser från konsumtion i Skåne ska vara högst 5 ton koldioxidekvivalenter per person och år.
  • Energianvändningen i Skåne ska vara minst 20 procent lägre än år 2005 och utgöras av minst 80 procent förnybar energi.
  • Andelen resor som görs med cykel eller gång ska vara minst 30 procent och andelen resor som görs med kollektivtrafik ska vara minst 28 procent av det totala antalet resor i Skåne.
  • Utsläppen av växthusgaser från transporter i Skåne ska vara minst 70 procent lägre än år 2010.

Läs mer om vårt klimatarbete.

Våra fordon drivs till största delen med förnybart bränsle.

Ja, 2018 var andelen förnybart bränsle 79 procent för Region Skånes fordon, och för Skånetrafiken var siffran 95 procent.

Vi har intern klimatväxling för resor med flyg och egen bil i tjänst.

Ja, Region Skåne har haft en intern klimatväxlingsmodell i organisationen sedan 2013, och arbetar nu i ett EU-finansierat projekt med att ta fram modeller som underlättar för andra offentliga respektive privata aktörer att införa klimatväxling inom deras respektive verksamheter.

Vi producerar förnybar el.

Ja, Region Skåne äger vindkraftverk som producerar uppemot 40 procent av den el organisationen använder.

Vi har genomfört investeringar med hjälp av gröna obligationer.

Ja, Region Skåne har gett ut gröna obligationer i några olika omgångar. Pengarna har använts till bl a inköp av vindkraftverk, inköp av nya tåg till Skånetrafiken som går på 100% förnybar el samt till bygge av ett stort plusenergi-byggnad, Rättspsykiatriskt Centrum i Trelleborg.

Vi har eller har tagit beslut om fossilfria placeringar

Region Skåne har inga egna placeringar, men har beslut om fossilfria placeringar i den placeringspolicy som gäller för stiftelser med flera under Region Skåne.

Vi samarbetar med näringslivet för att öka takten i klimatarbetet

Ja, Region Skåne har i det regionala utvecklingsuppdraget samarbete med näringslivet om arbete för att minska klimatpåverkan och anpassa samhället till ett förändrat klimat.

 

Vill du veta mer om Region Skånes klimatarbete?
Kontakta Tove Zellman, Region Skåne. 

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.