Göteborg

Vi har beslut om att bli en klimatneutral kommun.

Göteborgs Stads klimatmål omfattar även de utsläpp av växthusgaser som sker utanför kommunens geografiska område, men som orsakas av vad som konsumeras här, så kallade konsumtionsbaserade utsläpp. Målet är att Göteborg ska ha en hållbar och rättvis utsläppsnivå av växthusgaser år 2050 vilket innebär att utsläppen ska minska till 1,9 ton co2/invånare och år.

Vi har genomfört investeringar med hjälp av gröna obligationer.

Hösten 2013 var Göteborg den första staden i världen som gav ut en grön obligation. I slutet av 2018 utgjordes ca 7 av de totalt 42 miljarder kr som Göteborg stad har i lån av gröna obligationer. De gröna obligationerna redovisas i en så kallad Impact Report och vilka projekt som de gröna obligationerna används till styrs av ett av staden uppsatt ramverk .

Vi har intern klimatväxling för resor med flyg och egen bil i tjänst.

Göteborgs Stad har ett klimatväxlingssystem som omfattar resor i tjänsten eller på politiskt uppdrag, med flyg och resor med bil som tankas med fossila drivmedel. En kostnad på 1,5 kr per kg koldioxid tas från varje förvaltning/bolag och återförs till den egna verksamheten, för att användas till klimatfrämjande åtgärder.

I vår kommun görs mer än var tredje resa med cykel, kollektivtrafik eller till fots.

I den senaste resvaneundersökningen, som gjordes 2017, var andelen 20 % gång, 6 % cykel och 28 % kollektivtrafik. Göteborgs Stad har en trafikstrategi som är vägledande för hur trafiksystemet och användandet av gatuutrymmet i Göteborg ska utvecklas för att göteborgarna ska kunna, och vilja, använda gång, cykel och kollektivtrafik som sina vanligaste färdmedel. Staden har också ett cykelprogram som är en fördjupning och konkretisering av trafikstrategin.

Vi producerar förnybar el.

Finns anläggningar för att producera sol och vind-el samt kraftvärme från sopförbränning och fast biobränslepanna. Lokalförvaltningen har som krav att solceller ska byggas på deras nya lokaler om förutsättningarna är goda för solceller. 2018 byggdes Sveriges då största solcellspark på 5,5 MW.

Vi följer upp klimatpåverkan från livsmedelsinköpen.

Göteborgs Stad har beslutat om ett mål för att minska klimatpåverkan från stadens inköp av livsmedel, med minst 40 procent till år 2030 jämfört med 2010. I samband med den årliga miljömålsuppföljningen beräknar Miljöförvaltningen klimatpåverkan från alla stadens inköp av livsmedel. Vi använder en metod från RISE där vi kategoriserar alla våra livsmedelsinköp i ett antal kategorier som vi har LCA-värden per krona på. På så sätt kan vi se total klimatpåverkan över tid och fördelning mellan olika livsmedels klimatpåverkan. Vi har även genomfört flera svinnreducerande projekt som vi följt upp och vi tillhandahåller ett verktyg till vår måltidsorganisation som de använder för att planera måltider som är bättre ur ett miljöperspektiv

Vi ställer klimatkrav på material vid byggnation och renovering av egenägda lokaler och bostäder.

Ja, vi ställer krav på byggmaterials klimatpåverkan. Staden har sedan 2018 krav vid markansvisning att man ska redovisa av klimatpåverkan från stommen och grundkonstruktionen i gram CO2-e per Atemp i enlighet med Miljöbyggnad 3.0 indikator 15. Lokalförvaltningen och de allmännyttiga bostadsbolagen under det kommunala bolaget Framtiden AB ställer från och med 2019 samma krav för nya projekt. Läs mer om kraven här. År 2021 ska Sveriges första fossilfria förskola, Hoppet, stå klar i Göteborg.

Vi samarbetar med näringslivet för att öka takten i klimatarbetet

Gothenburg Climate Partnership är ett långsiktigt samarbete mellan Göteborgs stad och näringslivet i göteborgsregionen i syfte att nå stadens klimatmål. Gothenburg Climate Partnership bidrar med processledning, facilitering, kommunikation och effektmätning i en portfölj av projekt som bidrar till klimatnytta. Samtliga projekt klimatberäknas.

 

Vill du veta mer om Göteborgs klimatarbete?
Kontakta Linda Svensson, Göteborgs Stad. 

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.