Göteborg

Vi har tagit beslut om att bli en klimatneutral kommun/region (det geografiska området)

Vårt klimatmål är att Göteborgs klimatavtryck är nära noll. Vi har skrivit på Viable Cities avsiktsförklaring Klimatkontrakt 2030 som har klimatneutrala städer som mål, samt har ansökt om, och valts ut till, EU:s mission 100 klimatneutrala och smarta städer till 2030.

Utöver det övergripande klimatmålet har Göteborgs Stad följande mål som är specifika för kommunens organisation:
– Göteborgs Stad producerar enbart energi av förnybara källor (Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021-2030).
– Krav på fossilfri värmeproduktion senast 2030. (Färdplan Fjärrvärme 2035, Göteborg Energi).
-Mål om fossilfri fordonsflotta till 2023.
-Göteborgs Stad minskar klimatpåverkan från inköp (Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021-2030).
-I Göteborgs Stads avfallsplan 2021-2030 finns dessutom flera mål om avfallsförebyggande i kommunens verksamheter.

Läs vår miljö- och klimatprogram 2021-2030 här

Vi har ett internt klimatväxlingssystem för att styra mot val av hållbara färdmedel vid tjänsteresor

Göteborgs Stad har ett klimatväxlingssystem som omfattar resor i tjänsten eller på politiskt uppdrag, med flyg, stadens fordon, bilpool, taxi och användande av privat bil i tjänsten. En kostnad på 1,50 kr per kg koldioxid + 500 kr per kort flygresa (under 60 mil) tas från varje förvaltning/bolag och återinvesteras i åtgärder som minskar klimatpåverkan från stadens tjänsteresor eller andra resor och transporter i Göteborg.

I vår kommun görs mer än var tredje resa med cykel, kollektivtrafik eller till fots.

I den senaste resvaneundersökningen, som gjordes 2021, var andelen 22 % gång, 7 % cykel och 24 % kollektivtrafik. Göteborgs Stad har en trafikstrategi som är vägledande för hur trafiksystemet och användandet av gatuutrymmet i Göteborg ska utvecklas för att göteborgarna ska kunna, och vilja, använda gång, cykel och kollektivtrafik som sina vanligaste färdmedel. Staden har också ett cykelprogram som är en fördjupning och konkretisering av trafikstrategin. År 2020 fick pandemin stora konsekvenser på resandet. Det totala resandet sjönk, vilket ledde till stora förändringar i färdmedelsfördelningen. Antalet bilresor sjönk och utvecklingen är nu närmare nivån som krävs för att nå målen i trafikstrategin, och cykelresorna ökade. Resorna till fots och i kollektivtrafiken minskade dramatiskt. Det långsiktiga målet för Göteborg är att det hållbara resandet ska öka, och pandemin visar på både möjligheter och utmaningar framöver.

Vi producerar egen förnybar el

Göteborgs Stad producerar förnybar el med hjälp av solceller småskaligt på byggnader och med två storskaliga (ca 5,5MW styck) solcellsparker, vindkraftverk, avfallsförbränning i kraftvärmeverk samt med biobränslen i kraftvärmeverk.

Vi följer upp klimatpåverkan från livsmedelsinköpen.

Vi har som mål att minska utsläppen av växthusgaser från stadens livsmedelsinköp med cirka 30 procent till år 2030 jämfört med 2019 i vårt nya miljö- och klimatprogram. Programmet antogs 2021 och metod för uppföljning håller på att tas fram. Vi har tidigare använt en metod från RISE där vi kategoriserar alla våra livsmedelsinköp i ett antal kategorier som vi har LCA-värden per krona på. På så sätt kan vi se total klimatpåverkan över tid och fördelning mellan olika livsmedels klimatpåverkan. RISE har nu avvecklat verktyget. Den senaste uppföljning som gjordes var år 2019 och ny metod för uppföljning planeras vara på plats och uppföljning göras 2023. Vi har även genomfört flera svinnreducerande projekt som vi följt upp och vi tillhandahåller ett verktyg till vår måltidsorganisation som de använder för att planera måltider som är bättre ur ett miljöperspektiv.

Vi ställer krav på materialval (tex genom livscykelanalys) för att minska klimatpåverkan vid nybyggnationer, större ombyggnationer och renoveringar av kommunägda lokaler och bostäder

Ja, vi ställer krav på byggmaterials klimatpåverkan. I vårt miljö- och klimatprogram finns exempelvis ett delmål om att minska klimatpåverkan från inköp. Det innebär bland annat att utsläppen av växthusgaser från ny- och ombyggnationer ska minska med minst 50 % till år 2025 och minst 90 % till år 2030. I arbetet med målet ställer vi krav på materialval, arbetar för att få in klimatperspektivet i projekteringsanvisningar och tekniska krav. Vi jobbar även med att ställa krav på lösningar i trä, betong med mindre klimatavtryck än normalt och användning av återbrukade byggnadselement och -material. Cirkulär byggnation är en viktig del i stadens klimatomställning och att projektera för kommande återanvändning är en del. Vi ställer sedan länge krav på att byggavfall lämnas till återbruk.

Vi har ett strukturerat samarbete med näringslivet för att uppnå klimatmålen

Gothenburg Climate Partnership är ett långsiktigt samarbete mellan Göteborgs stad och näringslivet i göteborgsregionen i syfte att nå stadens klimatmål. Gothenburg Climate Partnership bidrar med processledning, facilitering, kommunikation och effektmätning i en portfölj av projekt som bidrar till klimatnytta. Samtliga projekt klimatberäknas.

Staden har även flera andra samarbeten med näringslivet, exempelvis ElectriCity, DenCity, stadsleveransen m.m

Vi arbetar aktivt för att skapa kolsänkor i kommunen

Vi jobbar med att starta en produktionsanläggning för biokol som ska tillverkas från göteborgarnas trädgårdsavfall. Anläggningen planeras att vara i drift 2023. Vi jobbar också med att skapa kolsänkor bl.a. genom trädplantering i staden, träbyggnad och kompostering av park- och trädgårdsavfall på plats. Vi jobbar med projektet CinfraCap som undersöker möjligheten att ta fram en optimal logistik- och infrastrukturlösning för CCS i en större industriell skala.

Vi engagerar regelbundet förskolor och skolor i klimatarbetet

Göteborgs Stad involverar förskolor och skolor i klimatarbetet på olika sätt. Ett stort område man arbetar med är avfallsförebyggande och eleverna involveras exempelvis i arbetet med att minska matsvinn. Flera förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad har tagit fram pedagogiskt material på olika teman inom hållbar utveckling som finns att använda för förskolor och skolor i Göteborg. Vissa förskolor och skolor jobbar med Grön Flagg där det pedagogiska arbetet ingår som en del.

Vi ställer klimatkrav i upphandling av kapitalförvaltningstjänster

Göteborgs Stad har stort fokus på hållbarhet i stiftelsekapitalsförvaltningen och vi har under många år krävt fossilfria placeringar.

 

 

Vill du veta mer om Göteborgs klimatarbete?
Kontakta Linda Svensson, Göteborgs Stad. 

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.