Göteborg

Vi har beslut om att bli en klimatneutral kommun.

Vårt klimatmål är att Göteborgs klimatavtryck är nära noll. Utsläppen inom Göteborgs geografiska område ska minska med minst 10,3 procent per år och de konsumtionsbaserade utsläppen ska minska med minst 7,6 procent per år till 2030.

Göteborgs nya miljö- och klimatprogram, som målet finns i, har precis antagits och metod för uppföljning håller på att tas fram. Uppföljningen kommer göras vartannat år.

Utsläppen av växthusgaser från kommunen som organisation ingår i det övergripande klimatmålet. I miljö- och klimatprogrammet specificeras att Göteborgs Stad ska minska sina egna utsläpp i högre takt. Utöver det övergripande klimatmålet har Göteborgs Stad följande mål som är specifika för kommunens organisation:
– Göteborgs Stad producerar enbart energi av förnybara källor (Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021-2030).
– Krav på fossilfri värmeproduktion senast 2030. (Färdplan Fjärrvärme 2035, Göteborg Energi).
-Mål om fossilfri fordonsflotta till 2023.
-Göteborgs Stad minskar klimatpåverkan från inköp (Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021-2030).
I Göteborgs Stads avfallsplan 2021-2030 finns dessutom flera mål om avfallsförebyggande i kommunens verksamheter.

Vi har genomfört investeringar med hjälp av gröna obligationer.

Hösten 2013 var Göteborg den första staden i världen som gav ut en grön obligation. Göteborgs Stads gröna obligationer uppgick per 31 december 2020 till 11,1 miljarder kronor. De gröna obligationerna redovisas i en så kallad Impact Report och vilka projekt som de gröna obligationerna används till styrs av ett av staden uppsatt ramverk .

Vi har intern klimatväxling för resor med flyg och egen bil i tjänst.

Göteborgs Stad har ett klimatväxlingssystem som omfattar resor i tjänsten eller på politiskt uppdrag, med flyg, stadens fordon, bilpool, taxi och användande av privat bil i tjänsten. En kostnad på 1,50 kr per kg koldioxid + 500 kr per kort flygresa (under 60 mil) tas från varje förvaltning/bolag och återinvesteras i åtgärder som minskar klimatpåverkan från stadens tjänsteresor eller andra resor och transporter i Göteborg.

I vår kommun görs mer än var tredje resa med cykel, kollektivtrafik eller till fots.

I den senaste resvaneundersökningen, som gjordes 2020, var andelen 19 % gång, 9 % cykel och 24 % kollektivtrafik. Göteborgs Stad har en trafikstrategi som är vägledande för hur trafiksystemet och användandet av gatuutrymmet i Göteborg ska utvecklas för att göteborgarna ska kunna, och vilja, använda gång, cykel och kollektivtrafik som sina vanligaste färdmedel. Staden har också ett cykelprogram som är en fördjupning och konkretisering av trafikstrategin. År 2020 fick pandemin stora konsekvenser på resandet. Det totala resandet sjönk, vilket ledde till stora förändringar i färdmedelsfördelningen. Antalet bilresor sjönk och utvecklingen är nu närmare nivån som krävs för att nå målen i trafikstrategin, och cykelresorna ökade. Resorna till fots och i kollektivtrafiken minskade dramatiskt. Det långsiktiga målet för Göteborg är att det hållbara resandet ska öka, och pandemin visar på både möjligheter och utmaningar framöver.

Vi producerar förnybar el.

Göteborgs Stad producerar förnybar el med hjälp av solceller småskaligt på byggnader och med två storskaliga (ca 5,5MW styck) solcellsparker, vindkraftverk, avfallsförbränning i kraftvärmeverk samt med biobränslen i kraftvärmeverk.

Vi följer upp klimatpåverkan från livsmedelsinköpen.

Göteborgs Stad har beslutat om ett mål för att minska utsläppen av växthusgaser från stadens inköp av livsmedel med cirka 30 procent till år 2030 jämfört med 2019 i vårt nya miljö- och klimatprogram. Programmet har precis antagits och metod för uppföljning håller på att tas fram. Vi har tidigare använt en metod från RISE där vi kategoriserar alla våra livsmedelsinköp i ett antal kategorier som vi har LCA-värden per krona på. På så sätt kan vi se total klimatpåverkan över tid och fördelning mellan olika livsmedels klimatpåverkan. RISE har nu avvecklat verktyget. Vi har även genomfört flera svinnreducerande projekt som vi följt upp och vi tillhandahåller ett verktyg till vår måltidsorganisation som de använder för att planera måltider som är bättre ur ett miljöperspektiv.

Vi ställer klimatkrav på material vid byggnation och renovering av egenägda lokaler och bostäder.

Ja, vi ställer krav på byggmaterials klimatpåverkan. Staden har sedan 2018 krav vid markansvisning att man ska redovisa av klimatpåverkan från stommen och grundkonstruktionen i gram CO2-e per Atemp i enlighet med Miljöbyggnad 3.0 indikator 15. Lokalförvaltningen och de allmännyttiga bostadsbolagen under det kommunala bolaget Framtiden AB ställer från och med 2019 samma krav för nya projekt. Läs mer om kraven här. År 2021 ska Sveriges första fossilfria förskola, Hoppet, stå klar i Göteborg.

Vi samarbetar med näringslivet för att öka takten i klimatarbetet

Gothenburg Climate Partnership är ett långsiktigt samarbete mellan Göteborgs stad och näringslivet i göteborgsregionen i syfte att nå stadens klimatmål. Gothenburg Climate Partnership bidrar med processledning, facilitering, kommunikation och effektmätning i en portfölj av projekt som bidrar till klimatnytta. Samtliga projekt klimatberäknas.

Staden har även flera andra samarbeten med näringslivet, exempelvis ElectriCity, DenCity, stadsleveransen m.m

Vi arbetar aktivt för att skapa kolsänkor i kommunen

Vi jobbar med att skapa kolsänkor bland annat genom trädplantering i staden och genom att kompostera park- och trädgårdsavfall på plats. Vi har dessutom genomfört enstaka åtgärder samt utredningar kopplat till flera metoder för kolsänkor.

Vi engagerar förskolor och skolor i klimatarbetet

Detta sker på många olika sätt. Många förskolor och skolor jobbar med miljöledningssystem som miljödiplomering och Grön Flagg där det pedagogiska arbetet ingår som en del. Göteborgs Stad driver bl.a. energisparprojektet ”Vi kan påverka!” där barn och elever engageras i att minska energianvändningen på förskolan/skolan, har stödfunktionen Lärande Hållbara Måltider som riktar sig till skolor och förskolor med målet att rusta barn och unga (samt personal) med kunskap om matens miljöpåverkan samt driver Pedagogiska Odlingsträdgårdar som handlar om att bygga upp en skolträdgård och använda odling som ett verktyg för lärande om miljö- och hållbarhetsfrågor. Många skolor deltar i ”På egna ben” som är en utmaning för elever i årskurs 4–6 som handlar om att ta sig till skolan genom att cykla, gå eller åka kollektivt och skippa de ofta korta bilresorna. Eleverna involveras i det avfallsförebyggande arbetet, gällande exempelvis matsvinn.

 

Vill du veta mer om Göteborgs klimatarbete?
Kontakta Linda Svensson, Göteborgs Stad. 

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.