Borlänge

Våra fordon drivs till största delen (75-100 %) med förnybart bränsle eller el

33 % av resor inom kommunen sker med gång, cykel eller kollektivtrafik (2018)

Vi ställer krav på materialval (tex genom livscykelanalys) för att minska klimatpåverkan vid nybyggnationer, större ombyggnationer och renoveringar av kommunägda lokaler och bostäder

Vid nybyggnation ställer Kommunfastigheter krav på att Livscykelanalys (LCA) ska utföras för byggnad vid projektering samt vid slutställande. Dokumentation på kravställning varierar beroende på vilket projekt som bedrivs samt projektets förutsättningar t.ex. i vissa fall hänvisar vi till miljöstrategin (där bl.a. LCA-analys ingår) och i andra fall ställer vi specifika krav (t.ex. LCC, LCA , träbyggnation mm) som vi vill belysa extra. Dokumentation avseende redovisning av LCA-analyser vid olika projekt kommer att finnas framöver.

Vi engagerar regelbundet förskolor och skolor i klimatarbetet

Genom arbetet med ”Den hållbara skolmaten”. Det finns även ett samarbete med WWF kring hur arbetet kan utvecklas. I samarbete med Viable Cities och Borlänges teknikmuseum, ska det genomföras hackathons om Klimatneutrala Borlänge 2030 med kommunens gymnasieelever. Borlänge Energi arbetar med kommunens 3:e-klassare om återvinning och vikten av det.

Vi har ett strukturerat samarbete med näringslivet för att uppnå klimatmålen

Via projektet Viable Cities har vi startat en innovationsgrupp som består av aktörer i det lokala näringslivet. Parter i innovationsteamet som skrivit på att de ska bli klimatneutrala till 2030 är bl.a SSAB och IKEA. Det tas även fram ett klimatkontrakt som ska vara en överenskommelse mellan kommunen och enskilt företag där de skriver under på att de aktivt arbetar för att hjälpa kommunen att nå målet om klimatneutralitet till 2030. Intresset hittills har varit stort. Kontraktet kommer att anpassas efter verksamhetens kapacitet och det kommer att finnas olika nivåer av vilket åtagande verksamheten tar sig an.

Våra fordon drivs till största delen (75-100 %) med förnybart bränsle eller el

Vi har tagit beslut om att bli en klimatneutral kommun (det geografiska området kommunen)

Kommunkoncernen ska verka för ett klimatneutralt Borlänge 2030.

Vi följer upp klimatpåverkan från livsmedelsinköpen.

Två gånger årligen genom ordinarie uppföljning. Det redovisas i årsbokslut och delårsbokslut. Det görs bl.a. genom upphandling av ekologisk, närodlad och klimatsmart mat och måltidsplanering. Men också genom metoder för att beräkna och minska måltidernas klimatpåverkan har använts sedan 2020. Siffror från 2021 visar att varje måltid i snitt genererar utsläpp av 0,61 kg koldioxid jämfört med 0,67 kg 2020.

Vi producerar egen förnybar el

Kommunkoncernen har även som mål att: ”Alla kommunkoncernens byggnadsytor som har bra förutsättningar, eller andra lämpliga ytor, ska nyttjas för solenergiproduktion 2030. Det innebär att kommunkoncernen har minst 5 MW installerad effekt solceller 2030″. Installerad effekt från solcellsanläggningar:

2019: 1,37 MW
2020: 3.13 MW”

Vill du veta mer om Borlänges klimatarbete?
Kontakta Olivia Stopek, olivia.stopek@borlange.se

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.