Karlstad

Vi har beslut om att bli en klimatneutral kommun.

Vårt mål är att Karlstad ska vara en fossilfri och klimatsmart kommun. I medföljande beskrivning till målet står det bland annat att för att bidra till att nå de globala klimatmålen ska Karlstad arbeta för att inom några årtionden bli en fossilfri kommun. Det innebär att vi inkluderar konsumtionsbaserade utsläpp.

Vi deltar även i det regionala arbetet med en energi- och klimatstrategi som syftar till att de regionala målen om att Värmland ska vara klimatneutralt senast år 2030 ska kunna nås. Kommunfullmäktige i Karlstad har beslutat att ställa sig bakom intentionerna i Länsstyrelsens och Region Värmlands upprop om att Värmland ska vara klimatneutralt 2030.

Karlstad kommun gjorde 2018 en klimatutredning som visar vad som behövs för att nå målet.

Vi har minskat våra utsläpp inom det geografiska området med minst 40 procent sedan 1990.

Vi har minskat utsläppen med 51 % sedan 1990. Detta beror framförallt på utfasning av olja för uppvärmning, övergång till värmepumpar och fjärrvärme, samt åtgärder inom industrin. Det är en utmaning att fortsätta hålla denna minskningstakt efter att de mest lättillgängliga och kraftfulla åtgärderna genomförts. Resor och transporter står idag för hela 54 procent av utsläppen inom Karlstad kommuns gränser och utsläppen från transporter har till och med ökat något senaste året.

Vi har eller har tagit beslut om fossilfria placeringar

Vi har intern klimatväxling för resor med flyg och egen bil i tjänst.

När vi reser med bil och flyg i tjänsten betalar vi sedan 2008 en avgift till ett klimatkonto: 20 procent av biljettpriset för flyg, nio procent av milersättning vid egen bil och 300 kronor per år och bil för leasingbilar. Inkomsterna från avgifterna används till klimatprojekt inom kommunen. Alla verksamheter i kommunens förvaltningar kan söka pengar. Dessutom används en summa från klimatkompensationen till ett ”Klimatpris” som delas ut varje år. Alla som bor, och eller är verksamma inom Karlstads kommuns geografiska område, kan nomineras till priset.

Våra fordon drivs till största delen med förnybart bränsle.

Vi har en i stort sett fossilbränslefri fordonsflotta. Det har vi uppnått bland annat genom krav i upphandling, tydlig resepolicy, tjänstecyklar, satsning på webbmöten med mera.

I vår kommun görs mer än var tredje resa med cykel, kollektivtrafik eller till fots.

Enligt den senaste resvaneundersökningen görs 40 % av alla resor i kommunen med gång, cykel eller kollektivtrafik enligt följande fördelning: gång 11 %, cykel 19 %, kollektivtrafik 10 %.

RVU 2014 genomfördes i samverkan mellan Region Värmland, Trafikverket och samtliga kommuner i Värmland. Undersökningen genomfördes som en enkätundersökning med ett statistiskt representativt urval av 20 000 personer i åldern 16-84 år. Varje person fick en tilldelad ”mätdag”, för vilken de ombads redogöra för sina resor.

Läs mer om hur vi jobbar med hållbara resor i projektet Hållbart resande i ett växande Värmland.

Vi producerar förnybar el.

Vårt kommunala bolag, Karlstads Energi, producerar el av biobränsle. Dessutom producerar vi el via kommunens solcellsanläggningar.

Vi följer upp klimatpåverkan från livsmedelsinköpen.

Ja, vi följer klimatpåverkan från inköp och vid menyplanering genom Kostdatasystemet Mashie och Hantera Livs. Uppföljning av inköp och klimatpåverkan sker på enhetsnivå kvartalsvis. CO2e/kg inköpta livsmedel minskade från 2,2 till 2,1 CO2e/kg mellan 2018 och 2020. Några enheter är anslutna till WWFs koncept ”One planet plate”. Vi arbetar för att minska klimatpåverkan från maten som slängs. Vi arbetar aktivt för att minska matsvinnet och har ett samarbete med livsmedelsbutiker som skänker råvaror som annars skulle ha kastats. Vi säljer även ”Rädda maten låda” av det som blir över i våra bufféer.

Kolla in filmen om hur några av barnen i Karlstad ser på matsvinn.

Vi engagerar förskolor och skolor i klimatarbetet

Vi jobbar vi aktivt med att införa lärande för hållbar utveckling i kommunens förskolor och skolor, så att det genomsyrar hela verksamheten. Inom projektet Klimatsmart mat har måltidspersonal arbetat för mer hållbara måltider i förskola och skola. Flera skolor har gjort specifika satsningar för klimatsmart mat så som utbildningar, temadagar och riktade arbeten.

Projektet Koll på plasten samverkar med skolan med syftet att minimera användningen av fossila engångs- och plastprodukter i verksamheterna, påverka och förbättra sorteringen av olika plastmaterial och aktivt arbeta med att ersätta fossila material till biobaserade produkter.

Vi arbetar aktivt för att skapa kolsänkor i kommunen

Vi jobbar med kolsänkor genom att bland annat plantera träd i stadsmiljö och att kompostera park- och trädgårdsavfall.

Vi samarbetar med näringslivet för att öka takten i klimatarbetet

Ja, ett exempel är Agenda 2030-protokollet som samlar 13 av kommunens största arbetsgivare och organisationer, dessa ska tillsammans samverka och stärka varandras arbete med målen i Agenda 2030.

 

Vill du veta mer om Karlstads klimatarbete?
Kontakta P-O Haster, Karlstads kommun. 

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.