Karlstad

Vi har tagit beslut om att bli en klimatneutral kommun/region (det geografiska området)

Vårt mål är att Karlstad ska vara en klimatneutral kommun 2030. Ett förslag på Energi och klimatplan med tillhörande handlingsplan för Karlstads kommun är på internremiss och politiskt beslut väntas i början av 2023. Gällande styrdokument:

Vi har minskat våra utsläpp inom det geografiska området med minst 40 procent sedan 1990

Vi har minskat utsläppen med 44 % sedan 1990.

Utsläppen redovisas här enligt den internationella standarden för kommuner ”Common Reporting Framework” utvecklad av Global Covenant of Mayors. Alla växthusgaser omfattas. Till Scope 1 hämtas data från Nationella emissionsdatabasen SMED (CO2ekv) men utsläpp från lokal el- och fjärrvärmeproduktion tas bort. Istället beräknas i Scope 2 utsläppen från el- och fjärrvärmeanvändningen. Data till Scope 2 (el- och fjärrvärmeanvändning i MWh) hämtas från SCB Kommunala och regionala energibalanser (KRE). Elanvändningen multipliceras med emissionsfaktorn (kg CO2e/MWh) för svensk elproduktion (data från SCB). Reservation för sekretess i KRE-databasen. Emissionsfaktorer från Naturvårdsverket. Inga påslag för uppströms- eller nedströmsutsläpp.

Vi ställer klimatkrav i upphandling av kapitalförvaltningstjänster

Vi har ett internt klimatväxlingssystem för att styra mot val av hållbara färdmedel vid tjänsteresor

En avgift tas ut av medarbetare och förtroendevalda för klimatbelastande tjänsterresor som flyg, kommunala fordon, egen bil i tjänsten och hyrbil/taxi. Avgiften sätts in på ett klimatkonto, där kommunens verksamheter en gång per år kan söka för klimatpositiva projekt. Dessutom används en summa från klimatkompensationen till ett ”Klimatpris” som delas ut varje år. Alla som bor, och eller är verksamma inom Karlstads kommuns geografiska område, kan nomineras till priset.

Våra fordon drivs till största delen (75-100 %) med förnybart bränsle eller el

Vi har en väl fungerande fordonsenhet som har ett tydligt uppdrag och mandat att succesivt byta ut fossildrivna fordon till fossilbränslefria. Målet är att kommunkoncernen är fossilfri senast 2026.

I vår kommun görs mer än var tredje resa med cykel, kollektivtrafik eller till fots.

Enligt den senaste resvaneundersökningen görs 40 % av alla resor i kommunen med gång, cykel eller kollektivtrafik enligt följande fördelning: gång 11 %, cykel 19 %, kollektivtrafik 10 %.

RVU 2014 genomfördes i samverkan mellan Region Värmland, Trafikverket och samtliga kommuner i Värmland. Undersökningen genomfördes som en enkätundersökning med ett statistiskt representativt urval av 20 000 personer i åldern 16-84 år. Varje person fick en tilldelad ”mätdag”, för vilken de ombads redogöra för sina resor.

Läs mer om hur vi jobbar med hållbara resor i projektet Hållbart resande i ett växande Värmland.

Vi producerar egen förnybar el

Vårt kommunala bolag, Karlstads Energi, producerar el av biobränsle. Dessutom producerar vi el via kommunens solcellsanläggningar.

Vi följer upp klimatpåverkan från livsmedelsinköpen.

Ja, vi följer klimatpåverkan från inköp och vid menyplanering genom Kostdatasystemet Mashie och Hantera Livs. Uppföljning av inköp och klimatpåverkan sker på enhetsnivå kvartalsvis. CO2e/kg inköpta livsmedel minskade från 2,2 till 2,1 CO2e/kg mellan 2018 och 2020. Några enheter är anslutna till WWFs koncept ”One planet plate”. Vi arbetar för att minska klimatpåverkan från maten som slängs. Vi arbetar aktivt för att minska matsvinnet och har ett samarbete med livsmedelsbutiker som skänker råvaror som annars skulle ha kastats. Vi säljer även ”Rädda maten låda” av det som blir över i våra bufféer.

Kolla in filmen om hur några av barnen i Karlstad ser på matsvinn.

Vi engagerar regelbundet förskolor och skolor i klimatarbetet

Vi jobbar vi aktivt med att införa lärande för hållbar utveckling i kommunens förskolor och skolor, så att det genomsyrar hela verksamheten. Inom projektet Klimatsmart mat har måltidspersonal arbetat för mer hållbara måltider i förskola och skola. Flera skolor har gjort specifika satsningar för klimatsmart mat så som utbildningar, temadagar och riktade arbeten.

Projektet Koll på plasten samverkar med skolan med syftet att minimera användningen av fossila engångs- och plastprodukter i verksamheterna, påverka och förbättra sorteringen av olika plastmaterial och aktivt arbeta med att ersätta fossila material till biobaserade produkter.

Vi arbetar aktivt för att skapa kolsänkor i kommunen

Vi jobbar med kolsänkor genom att bland annat plantera träd i stadsmiljö och att kompostera park- och trädgårdsavfall.

Vi har ett strukturerat samarbete med näringslivet för att uppnå klimatmålen

Ja, ett exempel är Agenda 2030-protokollet som samlar 13 av kommunens största arbetsgivare och organisationer, dessa ska tillsammans samverka och stärka varandras arbete med målen i Agenda 2030.

Vi ställer krav på materialval (tex genom livscykelanalys) för att minska klimatpåverkan vid nybyggnationer, större ombyggnationer och renoveringar av kommunägda lokaler och bostäder

I vissa utvalda projekt har vi kravställt byggmaterial med minskad klimatpåverkan och möjliggjort för återbruk inför rivning. I vissa projekt ställer vi krav på användning av återbrukade byggnadselement och -material, krav på val av rena och oblandade material för att underlätta framtida återbruk och krav på att byggavfall lämnas till återbruk.

 

 

Vill du veta mer om Karlstads klimatarbete?
Kontakta P-O Haster, Karlstads kommun. 

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.