Karlstad

Vi har beslut om att bli en klimatneutral kommun.

Vårt mål är att Karlstad ska vara en fossilfri och klimatsmart kommun. I medföljande beskrivning till målet står det bland annat att för att bidra till att nå de globala klimatmålen ska Karlstad arbeta för att inom några årtionden bli en fossilfri kommun. Det innebär att vi inkluderar konsumtionsbaserade utsläpp.

Vi har minskat våra utsläpp med minst 40 procent sedan 1990.

Vi har minskat utsläppen med 44 % sedan 1990. Detta beror framförallt på utfasning av olja för uppvärmning, övergång till värmepumpar och fjärrvärme, samt åtgärder inom industrin. Det är en utmaning att fortsätta hålla denna minskningstakt efter att de mest lättillgängliga och kraftfulla åtgärderna genomförts. Resor och transporter står idag för hela 54 procent av utsläppen inom Karlstad kommuns gränser och utsläppen från transporter har till och med ökat något senaste året.

Vi har eller har tagit beslut om fossilfria placeringar

Vi har genomfört investeringar med hjälp av gröna obligationer.

Vi har intern klimatväxling för resor med flyg och egen bil i tjänst.

När vi reser med bil och flyg i tjänsten betalar vi sedan 2008 en avgift till ett klimatkonto: 20 procent av biljettpriset för flyg, nio procent av milersättning vid egen bil och 300 kronor per år och bil för leasingbilar. Inkomsterna från avgifterna används till klimatprojekt inom kommunen. Alla verksamheter i kommunens förvaltningar kan söka pengar. Dessutom används en summa från klimatkompensationen till ett ”Klimatpris” som delas ut varje år. Alla som bor, och eller är verksamma inom Karlstads kommuns geografiska område, kan nomineras till priset.

Våra fordon drivs till största delen med förnybart bränsle.

Vi har en i stort sett fossilbränslefri fordonsflotta. Det har vi uppnått bland annat genom krav i upphandling, tydlig resepolicy, tjänstecyklar, satsning på webbmöten med mera.

I vår kommun görs mer än var tredje resa med cykel, kollektivtrafik eller till fots.

Enligt den senaste resvaneundersökningen görs 40 % av alla resor i kommunen med gång, cykel eller kollektivtrafik enligt följande fördelning: gång 11 %, cykel 19 %, kollektivtrafik 10 %.

RVU 2014 genomfördes i samverkan mellan Region Värmland, Trafikverket och samtliga kommuner i Värmland. Undersökningen genomfördes som en enkätundersökning med ett statistiskt representativt urval av 20 000 personer i åldern 16-84 år. Varje person fick en tilldelad ”mätdag”, för vilken de ombads redogöra för sina resor.

Läs mer om hur vi jobbar med hållbara resor i projektet Hållbart resande i ett växande Värmland.

Vi producerar förnybar el.

I vårt egna kraftvärmeverk produceras förnybar el. Dessutom producerar vi förnybar el via andelar i Vindpark Vänern, vattenkraft i Tåsan och solceller på utvalda kommunala fastigheter.

Vi följer upp klimatpåverkan från livsmedelsinköpen.

Vi följer upp klimatpåverkan från livsmedelsinköp. Vi redovisar klimatpåverkan i CO2e för totala mängden livsmedelsinköp, vi följer också CO2e/kg livsmedel på enhetsnivå, samt klimatpåverkan för köttinköp. Matsvinnet mäts kontinuerligt på enheterna. Data på inköp kommer från Dkab Hantera Livs, matsvinnsdata kommer från registrerade mätningar på enhetsnivå. Vi kan också mäta klimatpåverkan från vissa rätter i kostdatasystemet Mashie.

Kolla in filmen om hur några av barnen i Karlstad ser på matsvinn.

Vi engagerar förskolor och skolor i klimatarbetet

Vi jobbar vi aktivt med att införa lärande för hållbar utveckling i kommunens förskolor och skolor, så att det genomsyrar hela verksamheten. Inom projektet Klimatsmart mat har måltidspersonal arbetat för mer hållbara måltider i förskola och skola. Flera skolor har gjort specifika satsningar för klimatsmart mat så som utbildningar, temadagar och riktade arbeten.

Projektet Koll på plasten samverkar med skolan med syftet att minimera användningen av fossila engångs- och plastprodukter i verksamheterna, påverka och förbättra sorteringen av olika plastmaterial och aktivt arbeta med att ersätta fossila material till biobaserade produkter

Vi samarbetar med näringslivet för att öka takten i klimatarbetet

I kommunens styrmodell finns de övergripande målen en kunskaps – och tillväxtkommun, en miljösmart kommun samt målet Karlstad ska ha ett gott företagsklimat, som alla styr utvecklingen mot hållbart näringsliv och skapar arenor för mötet med företag för att inspirera till hållbara affärer, tjänster och produkter. Riktad satsning för företag med kommunal energicoachning som innebär stöd och kunskapshöjande insatser. Projektet ”Hållbart resande”, genomförs i samarbete med bl a företag, och syftar till mer koldioxidsnåla transporter. Karlstads kommun spelar en stor roll som katalysator för hållbar näringslivsutveckling genom ekonomiskt och personellt engagemang i de befintliga klustrens verksamhet som är viktiga för en hållbar tillväxt och minska klimatutsläppen. Här kan nämnas Paper Province arbete med Bioekonomi, där STING Bioeconomy är ett projekt där vi skapar och hjälper fram produkter och tjänster från biobaserat material för att klimatsmart samhälle. Vidare exempel är Compares initiativ Digital Well, projektet Sustainable Business Cleantech och Hållbar handelsutveckling i staden 2,0, samt CSR Hållbart Värmland.

Karlstads kommuns Agenda 2030-protokoll är en strukturerad samverkan med organisationer och företag som verkar i kommunen. Det bidrar till att stödja de medverkande aktörernas arbete med Agenda 2030 och de globala målen, bland annat klimatmålet.

 

Vill du veta mer om Karlstads klimatarbete?
Kontakta P-O Haster, Karlstads kommun. 

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.