Mölndal

Vi har minskat våra utsläpp inom det geografiska området med minst 40 procent sedan 1990

Vi har minskat utsläppen med 53 % sedan 1990.

Utsläppen redovisas här enligt den internationella standarden för kommuner ”Common Reporting Framework” utvecklad av Global Covenant of Mayors. Alla växthusgaser omfattas. Till Scope 1 hämtas data från Nationella emissionsdatabasen SMED (CO2ekv) men utsläpp från lokal el- och fjärrvärmeproduktion tas bort. Istället beräknas i Scope 2 utsläppen från el- och fjärrvärmeanvändningen. Data till Scope 2 (el- och fjärrvärmeanvändning i MWh) hämtas från SCB Kommunala och regionala energibalanser (KRE). Elanvändningen multipliceras med emissionsfaktorn (kg CO2e/MWh) för svensk elproduktion (data från SCB). Reservation för sekretess i KRE-databasen. Emissionsfaktorer från Naturvårdsverket. Inga påslag för uppströms- eller nedströmsutsläpp.

Vi producerar egen förnybar el

Vi producerar solel på flera byggnader. Dessutom har stadens energibolag tagit fram en helhetslösning som säljs till både stora kommersiella fastighetsägare och privata. Vi har också ett biobränsleeldat kraftvärmeverk

Vi följer upp klimatpåverkan från livsmedelsinköpen.

Vi jobbar med att minska matsvinnet och måltidernas klimatpåverkan.

Vi engagerar regelbundet förskolor och skolor i klimatarbetet

Genom till exempel ”På två ben” där skolelever ska gå och cykla till skolan, arbete för att minska matsvinn i skolor, ”Skatan återanvändningscenter” som genom ett samarbete med företag i staden tar tillvara på rest- och spillmaterial från produktion och används av barn och pedagoger i förskolorna.  Temaarbete med Universeum (åk 8).

Vi arbetar aktivt för att skapa kolsänkor i kommunen

Vi jobbar med att plantera träd i stadsmiljö och anlägga grönytor.

Våra fordon drivs till största delen (75-100 %) med förnybart bränsle eller el

Vi ställer krav på materialval (tex genom livscykelanalys) för att minska klimatpåverkan vid nybyggnationer, större ombyggnationer och renoveringar av kommunägda lokaler och bostäder

Vi ställer krav på materialval för att minska klimatverkan på flera sätt, exempelvis ska återbrukade byggnadselement och -material användas om möjligt.

 

 

Vill du veta mer om Mölndals klimatarbete?
Kontakta Frida Brännborn Tornbäck, Mölndal stad. 

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.