Lomma

Vi har tagit beslut om att bli en klimatneutral kommun/region (det geografiska området)

Lommas klimatmål lyder: ”Lomma kommun utmärker sig som en klimatneutral kommun och motverkar global uppvärmning.”. Utsläpp av växthusgaser i Lomma kommun ska minska i snabbare takt än på regional och nationell nivå. År 2025 ska de ha minskat med över 70 % i jämförelse med 1990.

Läs mer i Lommas Energi- och klimatplan

I vår kommun görs mer än var tredje resa med cykel, kollektivtrafik eller till fots.

38% (gång 8%, cykel 13%, kollektivtrafik 17%). Detta avse den geografiska kommunen och kommer från RVU 2018.

Vi producerar egen förnybar el

I enlighet med energi- och klimatplanen anläggs alltid solceller vid nybyggnation. Större anläggning för produktion av förnybar el ska utredas.

Vi följer upp klimatpåverkan från livsmedelsinköpen.

Ja, detta sker genom matsvinnsmätningar 1-2 ggr per år. Det finns politiskt ställningstagande på att i fortsättningen sammanställa koldioxidutsläpp från inköpta livsmedel.

Vi arbetar aktivt för att skapa kolsänkor i kommunen

Vi genomför regelbundet åtgärder med att kompostera park- och trädgårdsavfall. En stor del av materialet från slåtter och gallring i de 11 kommunala naturreservaten lämnas på bestämda högar, vilket även gynnar biologisk mångfald.

Vi engagerar regelbundet förskolor och skolor i klimatarbetet

Ja, kommunen har drivit projektet min smarta väg till skolan för att uppmärksamma och främja hållbart resande för elever, föräldrar och personal på Strandskolan i Lomma. Läs mer om ”Min smartare väg till skolan”. Kommunen medverkar även i utgivande av Natur- och miljöboken som pedagogiskt material för kommunens mellanstadieelever.

Vi ställer krav på materialval (tex genom livscykelanalys) för att minska klimatpåverkan vid nybyggnationer, större ombyggnationer och renoveringar av kommunägda lokaler och bostäder

Ja, nybyggnation ska ske enligt miljöcertifieringen miljöbyggnad silver och i större projekt arbetar kommunen med Sunda hus.

 

 

Vill du veta mer om Lommas klimatarbete?
Kontakta Per Blomberg, Lomma kommun.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.