Linköping

Vi har tagit beslut om att bli en klimatneutral kommun/region (det geografiska området)

Vårt mål är att Linköping ska vara koldioxidneutralt 2025 och ha netto-noll växthusgasutsläpp 2045.

Netto-noll växthusgasutsläpp 2045 innebär att Linköpings kommun – som geografisk yta respektive kommunkoncern – inte tillför atmosfären något nettotillskott av växthusgaser. Målet ska uppnås genom att reducera utsläppen med 85 procent jämfört med 1990 samt att balansera återstående 15 procent med kompletterande åtgärder.

Läs mer om hur Linköping arbetar för att nå målet på Klimatsmart Linköping.

Vi ställer klimatkrav i upphandling av kapitalförvaltningstjänster

I kommunens finansregler finns målet att: ”Kommunen ska undvika placeringar i bolag som utvinner fossila bränslen och söker istället placera i företag som har hållbara lösningar på framtidens klimatutmaningar, exempelvis nya energieffektiva produkter, energieffektiviseringar i befintliga verksamheter och tjänster som leder till minskade utsläpp av koldioxid.”

Vi har ett internt klimatväxlingssystem för att styra mot val av hållbara färdmedel vid tjänsteresor

Ett klimatkonto finns för finansiering av åtgärder som minskar kommunens framtida klimatpåverkan av koldioxid. Vid resor som omfattas av klimatkompensation betalar verksamheter inom kommunen en klimatavgift till klimatkontot. Storleken på klimatavgiften baseras på mängden koldioxidutsläpp genererat av respektive färdmedel (exempelvis: 5 % på kostnad för gas och 20 % på inrikes och utrikes flygbiljetter och för fossila drivmedel)

De medel som avsätts på klimatkontot används för implementering av kommunens Gröna resplan – Handlingsplan för hållbart resande och arbetspendling.

Vi producerar egen förnybar el

Ja, vi producerar vindkraft, vattenkraft och solel.

I vår kommun görs mer än var tredje resa med cykel, kollektivtrafik eller till fots.

Enligt resvaneundersökning som gjordes 2018 såg färdmedelsfördelningen ut så här: Cykel/elcykel/moped: 28 %, Kollektivt: 12 %, bil 61 %.

Vi följer upp klimatpåverkan från livsmedelsinköpen.

Ja. Vi mäter svinn dagligen i köket och köken har individuella svinnmål, utifrån sina förutsättningar. De målen har köken satt själva i samarbete med sin restaurangområdeschef. Vi har en trerätters matsedel i skolorna, varav en rätt alltid är vegetarisk, vilket är positivt men kan också öka svinnet. För att minimera svinnet så har vi en rullande 10 veckors meny, där maträtterna kombineras på samma sätt varje gång, t.ex. när vi serverar köttbullar, sås och potatis, så har vi alltid samma andra och tredje rätt för att köken ska lära sig hur mycket eleverna äter. När vi ändrar kombinationer är det svårare att förutse. Köken för även dagbok över matåtgången, för att kunna titta tillbaka på nästa gång, använder kantiner med mindre storlekar i slutet av serveringen mm. Via vårt statistikprogram följer vi även koldioxidbelastningen, och vilken andel av våra livsmedel som står för den största påverkan. För 2018 var det kött, inte så oväntat kanske, av våra inköp stod kött för 11%, samtidigt som det stod för 54% av koldioxidpåverkan. Vi arbetar med att försöka föra in helvegetariska dagar på menyn, och då försöker vi välja sådana rätter som vi vet att eleverna gillar. Pannkaka går jättebra, men övriga rätter som veg. Lasagne mm gör att eleverna inte kommer och äter alt. kastar mer mat.

Vi engagerar regelbundet förskolor och skolor i klimatarbetet

De kommunala bolagen har olika aktiviteter med olika teman och målgrupper. Kommunens utbildningsförvaltning har också diverse aktiviteter och projekt.

Vi arbetar aktivt för att skapa kolsänkor i kommunen

Vi jobbar med att skapa kolsänkor genom att kompostera park- och trädgårdsavfall och att plantera träd i staden.

Vi har ett strukturerat samarbete med näringslivet för att uppnå klimatmålen

Vi startade 2018 Linköpingsinitiativet tillsammans med näringslivet. Linköpingsinitiativet är ett nätverk där de mest energiintensiva företagen och offentliga organisationer jobbar tillsammans för att bidra till målet att bli koldioxidneutralt år 2025. Inom Linköpingsinitiativet har bolagen antagit utmaningar inom följande områden: Energi, materialflöden samt transport och resor.

Vi ställer krav på materialval (tex genom livscykelanalys) för att minska klimatpåverkan vid nybyggnationer, större ombyggnationer och renoveringar av kommunägda lokaler och bostäder

Vi ställer flera krav på materialval för att minska klimatpåverkan vid byggnation, exempelvis har vi en träbyggnadsstrategi och vi ställer krav på betong med mindre klimatavtryck än normalt. Till viss del ställer vi även krav på val av rena och oblandade material för att underlätta framtida återbruk och att byggavfall lämnas till återbruk.

 

Vill du veta mer om Linköpings klimatarbete?
Kontakta Jane Hjelmqvist, Linköpings kommun. 

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.