Västerås

Vi ställer klimatkrav i upphandling av kapitalförvaltningstjänster

Västerås stad har beslut som kopplar till fossilfria placeringar men har ännu inte påbörjat några mer omfattande divesteringar. Beslutsformuleringarna behöver också bli skarpare.

Vi ställer krav på materialval (tex genom livscykelanalys) för att minska klimatpåverkan vid nybyggnationer, större ombyggnationer och renoveringar av kommunägda lokaler och bostäder

Ja, krav på användning av Byggvarubedömningen.

Västerås stad var första kommun i Sverige med kreditbetyg AAA som erbjöd gröna obligationer och emissionen togs väl emot av marknaden. Den sammanlagda förväntade klimatnyttan för projekten i Västerås stads gröna obligation uppgår till cirka 1,5 miljoner ton koldioxid som undviks eller minskas under projektens tekniska livslängd. Fler ekologiska nyttor i obligationen inkluderar energibesparingar på totalt 15 GWh, 3 000 kvadratmeter lekyta för fisk, kväverening och skydd av yt- och grundvatten i ett 1 000-årsperspektiv.

Läs mer här. 

Vi har ett internt klimatväxlingssystem för att styra mot val av hållbara färdmedel vid tjänsteresor

Vår modell för klimatkompensation innebär att 15 % läggs på kostnaden för utrikes flygresa och 25 % för inrikes flygresa. Modellen har varit använts sedan 2009.

Våra fordon drivs till största delen (75-100 %) med förnybart bränsle eller el

I vår kommun görs mer än var tredje resa med cykel, kollektivtrafik eller till fots.

Enligt vår senaste resvaneundersökning görs 15 % (17 i tätorten) av alla resor med cykel, 9 % (10 i tätorten) med kollektivtrafik och 10 % (11 i tätorten) gåendes.

Vi producerar egen förnybar el

Egna solceller på byggnader som stadshuset och skolor. Bostadsbolaget äger vindkraftverk och energibolaget har egna vattenkraftstationer (både i kommunen och i andra kommuner) samt solceller.

Vi arbetar aktivt för att skapa kolsänkor i kommunen

Vi jobbar med biokol.

Vi följer upp klimatpåverkan från livsmedelsinköpen.

Ja, matsvinn beräknas med Livsmedelsverkets nationella metod. Klimatpåverkan beräknas utifrån inköpta varor med hjälp av Hantera och följs upp årligen.

Vi har ett strukturerat samarbete med näringslivet för att uppnå klimatmålen

Samarbete inom Västmanlands Miljö- och klimatråd med ett 50- tal olika aktörer i länet och i dagsläget 16 olika projekt som ska leda till att minska klimatpåverkan och förbättra miljön.

Vi engagerar regelbundet förskolor och skolor i klimatarbetet

Ja, skolorna jobbar mycket med livsmedel och matsvinn där eleverna får vara med och påverka arbetet. Årligt genomförande av Västerås 2030 som använder sig av WWFs pedagogiska material Vår stad 2030.

 

Vill du veta mer om Västerås klimatarbete?
Kontakta Anna Jungmarker, Västerås Stad. 

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.