Östersund

Vi har beslut om att bli en klimatneutral kommun.

Östersunds kommun ska vara fossilfritt och energieffektivt till 2030. Det innebär att utsläppen av fossil koldioxid ska vara noll år 2030.
Östersunds kommunorganisation ska vara fossilfri och energieffektivt till 2025.

Läs mer om vår strategi för att nå målen här. 

Vi har minskat våra utsläpp inom det geografiska området med minst 40 procent sedan 1990.

Vi har minskat utsläppen med 55 % sedan 1990.

I vår kommun görs mer än var tredje resa med cykel, kollektivtrafik eller till fots.

Vi gör en kollektivtrafikbarometer. Den senaste visar att 16 % av alla resor görs med kollektivtrafik, 8 % med cykel och 9 % gående.

Vi har eller har tagit beslut om fossilfria placeringar

Enligt vår placeringspolicy får placeringar ej göras i fonder med kol- gas- och oljeexploateringsbolag.

Vi har genomfört investeringar med hjälp av gröna obligationer.

Vi emitterar gröna obligationer för att finansiera investeringar i klimat­smarta, ekologiskt hållbara och energi­effektiva projekt. Läs mer om vårt ramverk och projekt här. 

Vi har intern klimatväxling för resor med flyg och egen bil i tjänst.

Vår uppföljning visar att efter införandet av den klimatväxlingsavgift som infördes 2017-09-01 så har fördelningen av de kommunala tjänsteresorna ändrats. Resorna är ungefär lika många (5586 efter införande och 5544 före) men tågresandets andel har ökat från 57 % till 68 %. Flygresornas andel har minskat från 43 % andel till 32 %. Utsläppen från flyget har under samma period minskad med drygt 30 %, eller 108 000 kg CO2.

Våra fordon drivs till största delen med förnybart bränsle.

I vår fordonsflotta är 71% av personbilar och lätta lastbilar och 100 % av de tunga fordonen fossilfria. Vi kontrollerar att fordonen tankas med rätt bränsle genom att alla fordon har elektroniska körjournaler.

Vi producerar förnybar el.

Kommunens bostadsbolag Östersundshem bygger solceller på all nyproduktion.

Vi följer upp klimatpåverkan från livsmedelsinköpen.

Vi mäter matsvinn på övergripande nivå (4 veckor per år, samma kök, samma matsedel, samma veckor = bättre jämförbarhet). Varje kök kan sedan mäta matsvinn individuellt och så görs också på flera ställen. Aktivitetsplaner upprättas efter mätning, Infört tvårätterssystem där en rätt är klimatsmart. Följer upp detta med såväl kund som via inköpsstatistik.

Vi engagerar förskolor och skolor i klimatarbetet

I och med att hela kommunen är miljöcertifierade så är skolor och förskolor ålagda att göra åtgärder och aktiviteter mot kommunens miljömål, vilket är integrerat i budgetprocessen. För 2017 gjordes åtgärder på skolskjutsarna och bilavtal. Några förskolor är diplomerad enligt grön flagg och flera skolor och förskolor deltar årligen i Earth hour.

Vi samarbetar med näringslivet för att öka takten i klimatarbetet

Regionen driver ett klimatråd för näringsliv och kommuner.

 

Vill du veta mer om Östersunds klimatarbete?
Kontakta Anne Sörensson, Östersunds kommun. 

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.