Östersund

Vi har tagit beslut om att bli en klimatneutral kommun (det geografiska området kommunen)

Östersunds kommun ska vara fossilfritt och energieffektivt till 2030. Det innebär att utsläppen av fossil koldioxid ska vara noll år 2030.
Östersunds kommunorganisation ska vara fossilfri och energieffektivt till 2025.

Läs mer om vår strategi för att nå målen här. 

Vi har minskat våra utsläpp inom det geografiska området med minst 40 procent sedan 1990

Vi har minskat utsläppen med 55 % sedan 1990.

I vår kommun görs mer än var tredje resa med cykel, kollektivtrafik eller till fots.

Vi gör en kollektivtrafikbarometer. Den senaste visar att 16 % av alla resor görs med kollektivtrafik, 8 % med cykel och 9 % gående.

Vi ställer klimatkrav i upphandling av kapitalförvaltningstjänster

Enligt vår placeringspolicy får placeringar ej göras i fonder med kol- gas- och oljeexploateringsbolag.

Vi emitterar gröna obligationer för att finansiera investeringar i klimat­smarta, ekologiskt hållbara och energi­effektiva projekt. Läs mer om vårt ramverk och projekt här. 

Vi har ett internt klimatväxlingssystem för att styra mot val av hållbara färdmedel vid tjänsteresor

Vår uppföljning visar att efter införandet av den klimatväxlingsavgift som infördes 2017-09-01 så har fördelningen av de kommunala tjänsteresorna ändrats. Resorna är ungefär lika många (5586 efter införande och 5544 före) men tågresandets andel har ökat från 57 % till 68 %. Flygresornas andel har minskat från 43 % andel till 32 %. Utsläppen från flyget har under samma period minskad med drygt 30 %, eller 108 000 kg CO2.

Våra fordon drivs till största delen (75-100 %) med förnybart bränsle eller el

I vår fordonsflotta är 71% av personbilar och lätta lastbilar och 100 % av de tunga fordonen fossilfria. Vi kontrollerar att fordonen tankas med rätt bränsle genom att alla fordon har elektroniska körjournaler.

Vi producerar egen förnybar el

Kommunens bostadsbolag Östersundshem bygger solceller på all nyproduktion.

Vi följer upp klimatpåverkan från livsmedelsinköpen.

Vi mäter matsvinn på övergripande nivå (4 veckor per år, samma kök, samma matsedel, samma veckor = bättre jämförbarhet). Varje kök kan sedan mäta matsvinn individuellt och så görs också på flera ställen. Aktivitetsplaner upprättas efter mätning, Infört tvårätterssystem där en rätt är klimatsmart. Följer upp detta med såväl kund som via inköpsstatistik.

Vi engagerar regelbundet förskolor och skolor i klimatarbetet

I och med att hela kommunen är miljöcertifierade så är skolor och förskolor ålagda att göra åtgärder och aktiviteter mot kommunens miljömål, vilket är integrerat i budgetprocessen. För 2017 gjordes åtgärder på skolskjutsarna och bilavtal. Några förskolor är diplomerad enligt grön flagg och flera skolor och förskolor deltar årligen i Earth hour.

Vi har ett strukturerat samarbete med näringslivet för att uppnå klimatmålen

Regionen driver ett klimatråd för näringsliv och kommuner.

 

Vill du veta mer om Östersunds klimatarbete?
Kontakta Anne Sörensson, Östersunds kommun. 

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.