Östersund

Vi har tagit beslut om att bli en klimatneutral kommun/region (det geografiska området)

Östersunds kommun ska vara fossilfritt och klimatneutralt till 2030.

Läs mer om vår strategi för att nå målen här. 

Vi har minskat våra utsläpp inom det geografiska området med minst 40 procent sedan 1990

Vi har minskat utsläppen med 56 % sedan 1990.

Utsläppen redovisas här enligt den internationella standarden för kommuner ”Common Reporting Framework” utvecklad av Global Covenant of Mayors. Alla växthusgaser omfattas. Till Scope 1 hämtas data från Nationella emissionsdatabasen SMED (CO2ekv) men utsläpp från lokal el- och fjärrvärmeproduktion tas bort. Istället beräknas i Scope 2 utsläppen från el- och fjärrvärmeanvändningen. Data till Scope 2 (el- och fjärrvärmeanvändning i MWh) hämtas från SCB Kommunala och regionala energibalanser (KRE). Elanvändningen multipliceras med emissionsfaktorn (kg CO2e/MWh) för svensk elproduktion (data från SCB). Reservation för sekretess i KRE-databasen. Emissionsfaktorer från Naturvårdsverket. Inga påslag för uppströms- eller nedströmsutsläpp.

Vi har ett internt klimatväxlingssystem för att styra mot val av hållbara färdmedel vid tjänsteresor

Ja för flyg. När man flyger får man betala 400 kr för inrikes resa 800 kr till Europa och 1600 utom Europa. För pengarna har cyklar, elcyklar, grönt flygbränsle mm köpts.

Våra fordon drivs till största delen (75-100 %) med förnybart bränsle eller el

Våra tunga fordon går på HVO. Vi har en mack på egen station. För lätta fordon byter vi successivt över till gas och el.

Vi producerar egen förnybar el

Kommunens bostadsbolag Östersundshem/Jämtkraft har en solcellspark, vindkraft, vattenkraft och kraftvärme. Vi gör biogas både från avloppsvatten och bygger biogasanläggning för att göra biogas från insamlat matavfall.

Vi sätter solceller på kommunala hus och bostäder.

Vi följer upp klimatpåverkan från livsmedelsinköpen.

Vi mäter matsvinn på övergripande nivå (4 veckor per år, samma kök, samma matsedel, samma veckor = bättre jämförbarhet). Varje kök kan sedan mäta matsvinn individuellt och så görs också på flera ställen. Aktivitetsplaner upprättas efter mätning, Infört tvårätterssystem där en rätt är klimatsmart. Följer upp detta med såväl kund som via inköpsstatistik.

Vi engagerar regelbundet förskolor och skolor i klimatarbetet

I och med att hela kommunen är miljöcertifierade så är skolor och förskolor ålagda att göra åtgärder och aktiviteter mot kommunens miljömål, vilket är integrerat i budgetprocessen. För 2017 gjordes åtgärder på skolskjutsarna och bilavtal. Några förskolor är diplomerade enligt grön flagg och flera skolor och förskolor deltar årligen i Earth hour.

Vi ställer krav på materialval (tex genom livscykelanalys) för att minska klimatpåverkan vid nybyggnationer, större ombyggnationer och renoveringar av kommunägda lokaler och bostäder

Vi ställer klimatkrav i upphandling av kapitalförvaltningstjänster

Vi har ett strukturerat samarbete med näringslivet för att uppnå klimatmålen

Till viss del med Samling näringsliv som arbetar med att bryta ner Fossilfritt Sveriges färdplaner. I Viable Cities projekt kommer det att bli strukturerat samarbete

 

Vill du veta mer om Östersunds klimatarbete?
Kontakta Anne Sörensson, Östersunds kommun. 

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.