Energieffektivisering

För att kunna ställa om till 100 % förnybar energi, behöver vi också minska mängden energi som används. Kommunen har i sin roll som fastighetsägare ansvar och rådighet att effektivisera energianvändningen i sina egna byggnader, med minskade driftskostnader som följd.

Genom att göra en kartläggning av kommunkoncernens fastighetsbestånd får ni koll på hur och var i varje byggnad energin förbrukas. Att inventera nuläget och därefter genomföra åtgärder vid utbyte av maskiner och renoveringar kan ge stora besparingar, både på energi och ekonomi. Involveras hyresgästerna så att de förändrar hur de använder energi, görs ytterligare besparingar.

Exempel från Klimatkommunerna

Lidköpings kommun har koll på energiförbrukningen

Lidköpings kommun har genom optimering och renovering minskat energiförbrukningen på  Hagaängs förskola med 50 procent. Förskolan har moderniserats både vad gäller planlösning, ytskikt och tekniska installationer. Genom att installera ett styrsystem har kommunen nu koll på energiförbrukningen. Värmemängdsmätare och volymmätare är placerade i rörsystemen och elmätare mäter den el som förbrukas av fastigheten, köket respektive verksamheten.

Mål för energieffektivisering

Borås kommun har målsättning att energianvändningen ska minska med 30 procent per invånare från 1990 till 2020. Energianvändningen har minskat med 13 procent från 1990 fram till 2011 per invånare inom det geografiska området. Kommunen har sammanställt energieffektiviseringspotentialen inom olika områden. Denna visar att målet för energianvändning till år 2020 är rimligt men att det kräver ett fortsatt aktivit energiarbete.

Lomma kommuns mål är att kommunen ska effektivisera energianvändningen (per areaenhet) i sina fastigheter med 30 procent jämfört med 2009. Kommunens fastighetskontor har en investeringsplan som sträcker sig fram till 2020 med åtgärder för att nå detta mål. Åtgärdsprioritering utförs efter särskilda energikartläggningar, besiktningar och analyser och lönsamhet i åtgärderna utvärderas genom livscykelkostnader.

Åtgärder för energieffektivisering

Mellan 2007 och 2012 investerade Karlstads kommun 100 miljoner kronor i ett av Sveriges största kommunala energieffektiviseringsprojekt. Detta ledde till en stor minskning av energiförbrukningen och sju miljoner kronor mindre i energikostnader per år. Utöver att byta ut olja och direktverkande el till fjärrvärme, installerades snålspolande toaletter och handfat. Kommunens fyra VA-verk har minskat sin energiförbrukning med 55 procent och kommunens andra fastigheter har minskat sin förbrukning med 23 procent.

Karlstads kommun har även bytt ut en del av gatubelysningen till mer energieffektiva ljuskällor, framför allt LED-lampor. Detta innebär en besparing om 1,3 miljoner kronor årligen. På de flesta ställena där lamporna byts har även ett system med nattsänkning införts, vilket innebär att lampornas effekt minskas till hälften.

I energieffektiviseringsprojektet CITyFiED i Lunds kommun genomförs en rad åtgärder för att öka andelen förnybart och för att minska energiförbrukningen i samband med renovering av flerbostadshus. En effekt av projektet blir att hyresgästerna debiteras för det varmvatten de förbrukar och får möjlighet att följa sin elförbrukning i bostaden.

På gång inom energieffektivisering

Lidköpings kommun deltar i ett treårigt EU-projekt för att jobba med energieffektivisering i offentlig verksamhet. Kommunen kommer arbeta med de mjukare frågor som ofta hamnar i skymundan av tekniska lösningar. Till exempel hur brukarna använder byggnaden och förhåller sig till de genomförda åtgärderna, hur de kan informeras och motiveras att använda byggnaden på bästa sätt och se till att de har den nödvändiga kunskapen och rutinerna för att göra det.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.