Är alla produkter från skogen klimatpositiva?

Skogens produkter kan, under vissa förutsättningar, bidra till en omställning som gynnar klimatet. När träråvara tas ut ur skogen i samband med avverkning och omvandlas till produkter med en lång livscykel bidrar de till en lagring av kol. I trähus, till exempel, lagras kolet i konstruktionen under hela husets livslängd.

Produkter med kort livscykel, däremot, leder till att koldioxiden snabbt släpps ut i atmosfären igen. Till denna sistnämnda kategori hör förbrukningsvaror baserade på träråvara, såsom papper och hygienartiklar.

Skogsprodukter som ersätter produkter med höga fossila utsläpp kan även de vara positiva ur klimatsynpunkt. Här handlar det dock inte om att binda in kol, utan om att ersätta produkter med hög klimatpåverkan med produkter som på sikt ger en neutral klimatpåverkan då de träd som planteras så småningom kompenserar för de utsläpp som produkten gav upphov till. Ibland kan dock koldioxidutsläppen initialt vara större, till exempel när det gäller biobränslen. Användning av bioenergi ger vid förbränning något större utsläpp av koldioxid till atmosfären per producerad energienhet än vad fossila bränslen gör, eftersom biomassa innehåller mer vatten som först måste förångas vid förbränning.

Något som oftast inte inkluderas i beräkningarna av olika produkters klimatnytta är hur framställningen påverkar markens kolförråd. Risken finns att produktionen leder till en så omfattande omrörning i marken vid markbearbetningen att mer kol avges från skogsekosystemet än vad som sedan binds in av träden, med risk för negativa konsekvenser för klimatet som följd.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.