Cykling

Att satsa på cykling fungerar bra både på mindre och större orter. Klimatkommunernas medlemmar jobbar med att främja cykling genom att bygga cykelinfrastruktur och uppmuntra till ett ökat cyklande. Vinsterna med en cyklande befolkning är många; en kraftigt förbättrad folkhälsa, lägre utsläpp av hälsovådliga partiklar och en tystare miljö. Prioritera cyklister högst i trafikplaneringen. Korta, snabba cykelvägar är den viktigaste faktorn för att få fler att välja cykeln.

Cykelinfrastruktur

Cykellänken är en tre meter bred, dubbelriktad och extra lyxig cykelbana i Linköping. Cykellänken är ett sätt att minska avståndet mellan Linköping city och stadsdelar. Det är nu smidigare att ta cykeln även om du bor utanför innerstaden. Genom bättre belysning och tydligare vägvisning blir det enkelt att hitta, oavsett tid på dygnet. Väder ska spela mindre roll, eftersom kommunen satsar lite extra på underhållet året runt. En 1,80 meter bred gångbana ligger bredvid cykelbanan. Läs mer om Cykellänken

Cykelkartor hjälper folk att hitta bästa vägen att cykla dit de ska. Se Linköpings digitala cykelkarta här

Kampanjer

Jönköpings kommun har fått goda resultat av sitt arbete med kampanjen Inga onödiga bilresor, där kommuninvånare kan ansöka om att bli testpilot eller nominera sin arbetsplats till ”Bästa cykelstället”.

Vintercyklisten” i Uppsala”Vintercyklisterna” i Lidköping och ”Vintertramparna” i Östersund visar att cykling året om ger stora vinster, för hälsa, ekonomi och för miljö.

97 vanebilister i Karlstad rekryterades till vintercyklister vintern 2021/22. Målsättningen var att cykla till jobbet minst tre dagar i veckan mellan december-mars. För att underlätta vintercyklingen fick varje deltagare dubbdäck, däckmontering och cykelservice kostnadsfritt. När deltagarnas resvanor innan medverkan i projektet jämförs med uppskattade resvanor kommande vinter bedöms projektet ersätta drygt 17 000 bilresor i arbetspendlingen, i första hand med cykelresor. Det motsvarar en minskning med ca 700 bilresor per vecka. En majoritet av deltagarna har upptäckt under projekttiden att oavsett om det handlar om ekonomi, restid, hälsa eller miljö så vinner cykel över bilen. I stället för att av vana ta bilen så har en attitydförändring skett till ett mer flexibelt tänk vad gäller val av resa.

Läs mer här, och se tv-inslag om satsningen här.

Förmånscyklar allt vanligare

Cykel som löneförmån blir allt vanligare i klimat- och hälsomedvetna kommuner. Tillsvidareanställda erbjuds att hyra cyklar via bruttolöneavdrag. Cyklarna hyrs på tre år och efter avslutad hyrestid erbjuds möjlighet att antingen köpa cykeln eller lämna tillbaka den. Det ger en värdefull möjlighet till vardagsmotion samtidigt som det ger en positiv effekt för klimatet.

I Örebro kommun har 4700 cyklar levererats till medarbetarna. Örebro kommuns erbjudande om förmånscyklar till tillsvidareanställda är en del i kommunens ambition att vara en attraktiv och miljövänlig arbetsgivare. Läs mer om hur förmånscyklar har påverkat de anställdas resvanor. 

Borås stad erbjuder mer inspiration i sin skrift Cykologi – En miljöpsykologisk studie om förmånscyklar i Borås Stad. 

Vad tycker cyklisterna?

Cyklisterna själva är de som bäst vet vad som fungerar och vad som behöver förbättras. I flera kommuner finns cykelråd eller motsvarande forum som förmedlar feedback till trafikplanerare och politiker om hur det är att cykla i kommunen.

Göteborgs stad har gjort flera undersökningar och på olika sätt hämta in göteborgarnas cykelerfarenheter.

Att kommunen bjuder in medborgare att delta i ett cykelråd är ett utmärkt sätt att hålla en konstruktiv och givande medborgadialog. Medborgare bjuds regelbundet in för att tycka till och diskutera förbättringar för cyklister. Karlstad kommun beskriver sitt cykelråd så här: ”Cykelrådet består av tjänstepersoner från kommunen, organisationer, företag, föreningar och privatpersoner som på något sätt berör och arbetar med cykelfrågor. Drygt 30 personer träffas ett par gånger per år. Rådet har fungerat som remissinstans för nya cykelkartor och lämnat synpunkter om förbättrade cykelvillkor till förslaget om ny översiktsplan. Synpunkter på underhåll och planering av cykelvägar samt deltagande i olika cykelarrangemang är ytterligare exempel på vad cykelrådet bidrar med.”

Cyklistvelometern är en nationell granskning som Cykelfrämjandet genomför. Undersökningen samlar in cyklisters syn på hur cykelvänlig de upplever att kommunen de bor i är. Läs mer om vilka kommuner som har de nöjdaste cyklisterna och vad det beror på här.

Cykelbokslut

Växjö kommun tar årligen fram ett cykelbokslut, ett bra sätt att lyfta vilka cykelåtgärder som vidtagits under det gångna året. Cykelbokslut tas även fram i Uppsala, Jönköping mfl kommuner.

Lastcykelguide

Projektet ”Last för alla” genomfördes under 2021 av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning med finansiering av Region Gävleborg. Genom projektet fick fem barnfamiljer i Sandviken testa en el-lastcykel under tre månader och under provperioden dela med sig av sina erfarenheter. Projektet visar att el-lastcykeln är ett bra alternativ till bilen för alla korta resor i Sandviken. Projektet visar också att familjer som bor i lägenheter inte har samma förutsättningar att äga en lastcykel. Två familjer har valt att köpa loss el-lastcykeln efter projektets slut för att minska deras bilresande. Erfarenheterna från projektet redovisas i form av en lastcykelguide, en handbok för familjer, kommunala verksamheter och företag.

Cykling ersätter bilar inom äldreomsorgen

Cykling utan ålder är en ideell verksamhet där volontärer tillsammans med kommunernas äldreboenden ser till att äldre får ökade möjligheter att komma ut i friska luften. Med anpassade lastcyklar (rickshaws) upplever volontärerna och de äldre tillsammans kommunernas parker, årstidernas skiftningar och stannar kanske till vid ett café för att ta en fika. Malmö stad var första kommun i Sverige att hoppa på tåget, som hittills spritt sig till över 40 länder sedan starten 2012. För närvarande finns projektet etablerat i 18 kommuner.

I Helsingborgs stad är delar av vård- och omsorgsförvaltningen klimatneutrala i sina transporter. Detta tack vare att cyklar och elcyklar täcker behovet inom hemtjänst, LSS-boenden och vårdboenden. Alla cyklar – vaktmästare, hemtjänstpersonal, vårdpersonal, sjukgymnaster, arbetsterapeuter. Hjälpmedel fraktas med eldrivna flakcyklar eller lastcyklar och i akuta fall, vid larm och liknande, används två elbilar.

Cykelboxar i Järfälla

Järfälla kommun har satsat på säker cykelparkering i form av cykelboxar. Kolla in hur det fungerar i denna film

Cykelpool

Boende i Ebbepark i Linköping kan boka en lådcykel för att sedan utföra ärenden på ett hållbart sätt. Linköpings första öppna lådcykelpool testas i området för att se om produkten är attraktiv på marknaden och sedan implementeras i större skala på flera områden. Läs mer.

Lånecyklar

Flera av våra medlemskommuner har infört system med lånecyklar. Med LundahojStyr och ställ och Malmö by bike kan turister och medborgare exempelvis enkelt låna cyklar i Lund, Göteborg och Malmö.

Länktips

  • Cykelvänligast är en nationell plattform för stöd, råd och inspiration till arbetsplatser som vill göra det lätt för sina medarbetare att välja cykeln. Bakom satsningen står Cykelfrämjandet och Svenska Cykelstäder i samarbete med 3 regioner och 32 kommuner i Sverige.
  • Fossilbränslefria kommuner har ett inspelat webbinarium om fossilfria tjänsteresor. På deras hemsida hittar du även arbetsmetoder och verktyg som andra kommuner har använt för att ställa om.
  • Svenska cykelstäder är en förening bestående av kommuner, regioner och organisationer som arbetar för ökad och säkrare cykling. Föreningen är en plattform för opinionsarbete, kunskapsutbyte och samverkan mellan dess medlemmar och andra aktörer. Kolla in när Svenska cykelstäder gästade Klimatkommunernas webbfika:
  • Cykelfrämjandets medlemstidning Cykla, med reportage och nyheter, finns att läsa på nätet.
  • Jämförelser och tester av elcyklar finns på Bästaelcykeln.nu

Omvärldsspaning

”In front of you lies a book containing a selection of some of the finest examples and practices Dutch cycling has to offer. In fact, it was a huge challenge for the team and editors compiling this book as there are many examples to choose from.” Så inleds Best Practices Dutch Cycling. Och vi håller med! Denna omfattande och tydliga exempelsamling kan användas som underlag när ni i kommunen jobbar med att ta fram översiktsplan, trafikplan, cykelstrategi eller ska köra igång en cykelkampanj.

2 kronor per cyklad kilometer. Det är vad samhället tjänar – på minskad trängsel, minskade kostnader för vården, minskade klimatutsläpp mm. Och det är vad invånare i den italienska staden Cueno sedan juni 2021 får när de cyklar till och från jobbet. Fler än 600 personer har börjat cykla mer sedan stödet infördes. Det som inspirerade kommunen att införa stödet var en ”Bikeonomics”-studie som tydligt visade att cykling ger positiva synergieffekter både för cyklisten själv och för samhället i stort. Genom att sätta ett ekonomiskt värde på synergieffekterna räknar man ut en summa som återförs till cyklisterna – 20 cent per kilometer som de cyklar. Metoden, som redan finns på flera platser i Nederländerna, visar på ett konkret sätt fördelarna som varje cyklist bidrar till.

 

Senast ändrad: 2023-05-10 4:23

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.