Parkering

När det byggs mer bostäder i stora delar av Sverige än på länge, har kommunerna ett unikt tillfälle att se över vilka krav de ställer på byggherrarna om parkeringsplatser. Eftersom p-platser i flerbostadshus nästan alltid kostar mer än man kan få igen, byggs det bara så många som kommunen kräver. Men det finns fler sätt att styra med parkering.

Flexibla parkeringstal

Enligt den statliga utredningen Stärkt planering för hållbar utveckling finns en stor potential att frigöra mark om p-talet sänks. Sänkt p-tal från 0,8 till 0,4 i de tio kommuner som byggde flest flerbostadshus år 2019 skulle innebära en besparing av mark på 170 000 m2, yta som kan användas till att bygga fler bostäder eller till att öka grönytan och skapa en trevlig närmiljö för de boende.

Många kommuner jobbar med flexibla och projektspecifika parkeringstal. Läget i staden, byggnadens specifika förutsättningar och erbjudande om mobilitetstjänster påverkar bedömningen av hur många parkeringsplatser som ska anläggas.

Exempelvis kan en grundrabatt på 30 % ges om bilpool erbjuds eller om byggnadens läge erbjuder goda möjligheter att åka kollektivt. Utöver grundrabatten kan p-talen sänkas ytterligare om mobilitetsåtgärder presenteras som ska motsvara transportbehovet för de boende.

Här följer några tips från våra medlemmar om hur man lyckas med att sänka p-talen

  • Planera funktionsblandat – närhet till service (skola, förskola, vårdcentral, handel, post, arbetsplats osv) – möjliggör för boende att gå eller cykla i vardagen.
  • Planera nybyggnation längs kollektivtrafikstråk – alternativt: säkerställ att kollektivtrafiken rullar innan inflyttning till nybyggnadsområden
  • Ger stor möjlighet till reduktion. Erbjud byggherrar en palett av mobilitetsåtgärder och lyft fram vinsterna med att använda dem. Kolla in Växjös räknesnurra som de använder för att räkna ut parkeringsbehov. Läs mer om mobilitetsåtgärder i Mobilitet för Malmö – mobilitetsåtgärder och utformning av parkering för fastighetsägare
  • Jobba med cykelparkeringstal som inte bytas ut mot andra mobilitetslösningar. Se tex Örebros flexibla p-tal.
  • Synliggör kostnaderna för parkeringsplatserna. Boende utan bil ska inte behöva betala för grannarnas parkeringsplatser. Enligt organisationen Svepark kostar en markparkeringsplats mellan 15 000 och 30 000 att anlägga, en parkeringsplats i garageplats under mark kostar mellan 450 000 och 750 000. Därtill kommer löpande kostnader för underhåll.
  • Optimera för cyklister – se inspirationsmaterial från Eskilstuna kommun och Göteborgs tips om cykelparkering
  • Jobba med kringliggande fastigheter för att optimera parkeringsytor. Läs om hur Eskilstuna kommun jobbar med samutnyttjande och parkeringsköp i Parkeringstal för ett Eskilstuna i förändring.
  • Följ upp och ta lärdom av lyckade projekt
  • Håll koll på projektet KomPark där Klimatkommunerna är en av projektparterna

Styr med parkeringsavgifter och minskad parkeringsyta

Det är välbelagt att god tillgänglighet och låga priser på parkering vid start- och målpunkt, exempelvis arbetsplats, spelar stor roll för valet av bil som färdmedel. Är det svårare och dyrare med parkering, blir motivationen alltså större att välja andra färdmedel. I rapporten Framtiden för parkering och nya bostäder lyfts att driften av kommunal markparkering i Sverige beräknas subventioneras med 70 % eller 3,4 miljarder kr per år.

För att få acceptans för höjda parkeringsavgifter i en stad kan det vara bra att lyfta mervärdena med minskad biltrafik i centrum.

Ett första steg är att synliggöra var det finns ledig parkering så att bilister slipper köra runt och leta. Karlstad kommun har infört ett Parkeringsledningssystem som visar lediga platser i 12 anläggningar i stadens centrum. Läs mer.

För att minskat parkeringsbehovet vid arbetsplatser och stimulera sundare resval kan kommuner arbeta med gröna resplaner. Läs mer om Linköpings arbete med gröna resplaner.

KomPark

Under 2020-2022 arbetar Klimatkommunerna i projektet KomPark – Kommunala parkeringsstyrmedel för energieffektiva städer. Energibesparingspotentialen från välriktade parkeringsåtgärder är stor. Minskad tillgång på parkeringsplatser och höjda parkeringsavgifter påverkar efterfrågan på bilresor till förmån för mer energieffektiva transportslag. Projektets idé är att analysera och utveckla såväl befintliga som nya parkeringsstyrmedel, för att avsevärt öka kommuners rådighet, möjlighet och vilja att påverka och styra bilinnehav och bilanvändning.

Projektet leds av IVL Svenska Miljöinstitutet och medverkar gör även Chalmers tekniska högskola, Klimatkommunerna samt Fredrik Holm som mobilitetsexpert och finansieras av Energimyndigheten. Läs mer om KomPark.

Länktips

Är normen, som varit vanligt hittills, uppemot en parkeringsplats per lägenhet eller rentav mer, så stimuleras fortsatt bilägande. Är kommunen flexibel och låter byggherren etablera färre p-platser om det finns tillgång till andra mobilitetslösningar, stimuleras byggbolagens kreativitet. Plötsligt ligger det i deras intresse att se till att de boende har tillgång till bilpool, eldrivna lådcyklar eller nära till kollektivtrafiken. Läs mer i Guide för mobilitetstjänster vid boende som tagits fram av IVL och Energikontor Norra Småland.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.