Offentlig upphandling

Det är främst vid egna nybyggnationsprojekt som de flesta kommuner arbetar med att minska klimatpåverkan från byggmaterial och byggprocess. Ett sätt att stödja utveckling av klimatförbättrade produkter och lösningar är att välja leverantörer som använder sig av miljövarudeklarationer och jämföra mellan dessa och därmed få en produkt med lägsta möjliga klimatpåverkan.

Materialval

Aktiva materialval för platta och stomme kan göra stor skillnad för en byggnads klimatpåverkan, på grund av volymen material. Det största bidraget till klimatpåverkan från en byggnad kommer oftast från betongen. Livscykelanalyser som gjorts inför bygget av den fossilfria förskolan Hoppet i Göteborg visar på stora variationer i klimatpåverkan från olika val för platta och stomme, men även för exempelvis isolering och isolering av rör. Projektet visar också att det fortfarande finns stora kunskapsluckor på området.

Hoppet, Sveriges första fossilfria förskola, Hisings Backa, Göteborg

 

Stockholms stad krävde i Norra Djurgårdsstaden LCA-beräkningar av alla byggherrar. Se denna rapport från IVL för jämförelser mellan LCA.

Många kommuner väljer att certifiera byggnader för att säkerställa att en bredd av miljöaspekter uppfylls. Upplands Väsby ställer krav på Miljöbyggnad (dock inte alltid certifiering). Västerås har ett generellt lägstanivåkrav på Miljöbyggnad silver. Växjö ställer vid bygge av kommunens egna bostäder och lokaler t ex skolor krav på Miljöbyggnad Silver. Vid ombyggnation och renovering ställs också krav på material enligt BASTA och BETA online.

Jönköpings kommun använder Byggvarubedömningen (BVB) under ny-, om- och tillbyggnationer. Där ingår LCA för material & varor, tillverkning av varan, emballage, urlakning av ämnen, användning av energi, andel VOC och avfall & rivning. I upphandlingar ställer kommunen krav på att materialet ska vara bedömt av BVB och ha bedömningen Rekommenderas, alt. Accepteras. Nybyggnationer byggs efter Miljöbyggnad Silver där en av indikatorerna är att räkna ut stommens klimatpåverkan genom materialets & transporternas miljöpåverkan

Södertälje kommun ställer krav på byggmaterial enligt Sunda Hus, där materialet ska vara A eller B klassat. Om det inte finns material i de 2 klasserna måste avvikelsen godkännas av projektledare och miljösamordnare. Ett konkret exempel är projektet Stockholmsberget, ett flerbostadshus med 72 nya hyresrättslägenheter.

Jönköpings kommun har inget krav på återvinning men entreprenören har möjlighet att föreslå byte av material till begagnat eller återvunnet så länge föreskrivna krav uppfylls och att garantikrav kvarstår. Entreprenören ombeds prioritera varor, material & apparater från närliggande orter för att minimera onödiga transporter till arbetsplatsen.

Upplands Väsby kommun ställer krav på källsortering av avfall under entreprenaden och ambition om att minska transporter, t.ex. genom att välja närmaste avfallsanläggningen.

Karlstads kommun återbrukar material i ombyggnader genom att i första hand återanvända material i entreprenaden, i andrahand får vår egen drift plocka material/funktioner som kan återanvändas. Ett fåtal material tas till vara och magasineras, övrigt rivs och sorteras på entreprenadområdet och går till olika återvinningsplatser. Vi har alldeles nu startat upp i några byggprojekt där vi kommer att använda oss av auktionssite för att auktionera ut visst material.

Södertälje kommun ställer krav på att avfallshanteringen under byggprojektet ska efter avslutat projekt redovisas. Avfall från byggproduktionen ska källsorteras för återvinning och farligt avfall ska minimeras och förvaras separat från annat avfall. Innan exploatör tecknar avtal med kommunen ska exploatören kunna redovisa att den i tidigare referensprojekt har följt det redovisade hållbarhets- eller miljöprogrammet. Avfallshantering är ett av områdena där vi kan arbeta med hållbarhet utan att bryta mot förbudet om tekniska särkrav.

När Karlstads kommun skulle bygga ut Norrstrands förskola var ett av kraven i anbudet att huset skulle byggas i korslimmat trä. Träet som används är också närproducerat: träden har inte rest mer än tio mil. Första spadtaget togs redan i höstas. Förskolan, som ska stå klar i september 2020, byggs i färdiga trästommar. Fabriken ligger knappt fyra mil från Karlstad, liksom sågverket. Träden har inte rest mer än tio mil. I entreprenaden ingår även att göra i ordning förskolans park. På området stod några träd som behövde fällas för att ge plats åt det nya huset. De kommer användas för att göra lekutrustning till förskolan. Man har också tagit vara på spillvirket som fabriken sågat ur för fönster och dörrar. Detta virke kommer förvandlas till möbler och en lekstuga.

Stockholms stad, Göteborgs stad, Malmö stad och Trafikverket har tagit fram gemensamma miljökrav för upphandling av entreprenader. Kraven gäller entreprenörens organisation och den verksamhet som entreprenören bedriver på uppdrag av beställaren. Kraven gäller också alla underentreprenörer, deras organisationer och den verksamhet som underentreprenörerna bedriver inom ramen för uppdraget från beställaren. Kraven har i första hand utvecklats för entreprenadtjänster, såsom byggande, drift och underhåll av infrastruktur, samt mark- och anläggningsarbeten.

Uppföljning av krav i upphandling

Göteborgs stad begär in redovisning av klimatpåverkan från stomme och grundkonstruktion i enlighet med Miljöbyggnad 3.0 indikator 15. Entreprenadmaskiner följs upp enligt TK:s vägledning (fordonsförteckning där ålder, CO2 -utsläpp, euroklass m.m).

Jönköpings kommun följer upp ställda materialkraven så att de material som loggbokförs verkligen är de som byggs in. Detta görs genom kontroll av material på plats och fakturakontroller. Löpande tas även materialkraven upp under projekterings- & byggmöten för att säkerställa så material bokförs, att aktiva val görs och att information & förståelse för arbetet finns.

I Södertälje kommuns avfallsplan finns mätetal för mängd icke farligt bygg- och rivningsavfall som återanvänds eller återvinns och antal inspektioner på byggarbetsplatser.

Länktips:

Upphandlingspanelen, en portal med tips och råd för cirkulär och fossilfri offentlig upphandling, drivs av IVL.
Klimatkrav vid upphandling av byggprojekt. Framtaget av IVL, 2022.
Upphandlingskrav för cirkulära flöden i bygg- och rivningsprocessen. Framtaget av Göteborg stad, m. fl., 2020.

Senast ändrad: 2023-12-12 2:48

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.